«Є при­бу­ток, то й ро­бо­та йти­ме»

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Пі­дго­ту­ва­ла Да­рія БІЛОКОБИЛЬСЬКА

Мо­жна ба­га­то го­во­ри­ти про та­кти­ку та стра­те­гію, ана­лі­зу­ва­ти про­гно­зні по­ка­зни­ки й управ­лін­ські рі­ше­н­ня ке­рів­ни­ків агро­під­при­ємств, однак їх ефе­ктив­не го­спо­да­рю­ва­н­ня, та ще й у та­кий не­про­стий для Укра­ї­ни час, — це сво­го ро­ду фе­но­мен. Про при­бу­тки та ви­да­тки, про­бле­ми й здо­бу­тки агра­рі­їв ми роз­пи­та­ли у них са­мих. Ігор БРАГІНЕЦЬ, ди­ре­ктор ТОВ ПСП «Аль­фа-Агро» (Хер­сон­ська обл.):

— Як еко­но­міст вва­жаю, що пе­ре­д­усім ефе­ктив­ність го­спо­дар­ства ви­мі­рю­є­ться ви­хо­дом при­бу­тку з ге­кта­ра. Бу­ває так, що з мен­ши­ми ви­тра­та­ми мо­жна отри­ма­ти біль­шу ефе­ктив­ність. Я не осо­бли­во го­ню­ся за вро­жай­ні­стю, бо до­бре ро­зу­мію, що в мо­їй пів­ден­ній зо­ні отри­ма­ти ви­со­кий при­ріст не­мо­жли­во. Ця зо­на ду­же по­су­шли­ва, лі­мі­ту­ю­чим чин­ни­ком є во­ло­га. Від­так зав­жди пла­ну­є­мо до­бри­ва по мі­ні­му­му, а якщо зво­ло­же­н­ня стає ста­біль­ним, збіль­шу­є­мо нор­ми вне­се­н­ня. Для збіль­ше­н­ня при­бу­тко­во­сті сво­го го­спо­дар­ства ми ди­вер­си­фі­ку­є­мо ді­яль­ність, вво­ди­мо в сі­во­змі­ни більш при­бу­тко­ві, але менш лі­кві­дні, ні­ше­ві куль­ту­ри. По­лі­пшу­є­мо якість те­хні­чно­го осна­ще­н­ня під­при­єм­ства.

Я — за ви­прав­да­ні ви­тра­ти й ро­зу­мі­н­ня еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті! Від­даю пе­ре­ва­гу ком­бай­нам «Джон Дір». Сі­вал­ки теж ма­є­мо ім­порт­ні, а от грун­то­об­ро­бна те­хні­ка — ві­тчи­зня­но­го виробництва. Пі­дби­ра­ю­чи гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі для ґрун­ту, пе­ре­гля­ну­ли ду­же ба­га­то ва­рі­ан­тів, але вре­шті зу­пи­ни­ли ви­бір на те­хні­ці ми­ко­ла­їв­сько­го за­во­ду «Фре­гат». І ще жо­дно­го ра­зу не по­шко­ду­ва­ли про це, не ка­жу­чи вже про ко­ло­саль­ну еко­но­мію!

Пі­сля чи­слен­них екс­пе­ри­мен­тів із сор­та­ми пшениці та сої ви­зна­чи­ли­ся, що для на­шо­го ре­гіо­ну най­прийня­тні­ші сор­ти Хер­сон­сько­го ін­сти­ту­ту зро­шу­валь­но­го зем­ле­роб­ства та Оде­сько­го се­ле­кцій­но-ге­не­ти­чно­го ін­сти­ту­ту. Для сів­би со­ня­шни­ку бе­ре­мо пла­сти­чні гі­бри­ди на­пів­ін­тен­сив­но­го ти­пу від «Син­ген­ти». Ін­тен­сив­но ви­ро­щу­ва­ти ку­ку­ру­дзу, вва­жаю, буде вда­лим із ім­порт­них гі­бри­дів. Одним сло­вом, хто б що не ка­зав, але основ­ною ме­тою будь-якої ко­мер­цій­ної ді­яль­но­сті є при­бу­ток, якщо він є – то й ро­бо­та до­бре йти­ме у всіх на­пря­мах!

Ми­ко­ла ПИЛИПІВ, ди­ре­ктор ПП «Ар­ка­дія» (Тер­но­піль­ська обл.):

— Ми пра­цю­є­мо за но­ви­ми ін­тен­сив­ни­ми єв­ро­пей­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Чо­ти­ри ро­ки по­спіль роз­ви­ва­є­мо са­дів­ни­цтво, за­вер­шу­є­мо бу­дів­ни­цтво фру­кто­схо­ви­ща (на 2000 тонн продукції), під яке взя­ли кре­дит. Обро­бля­є­мо 4000 ге­кта­рів зем­лі та ви­го­до­ву­є­мо 2000 го­лів сви­ней. Основ­ну ча­сти­ну ко­штів вкла­да­є­мо у ЗЗР. І все ж ефе­ктив­ні­стю сво­го го­спо­дар­ства я не за­до­во­ле­ний. Че­рез брак во­ло­ги цьо­го­річ буде зна­чний не­до­бір уро­жаю. Ми не­до­бра­ли близь­ко 30% на пшениці і ячме­ню (тра­ди­цій­ний ви­хід вро­жаю в го­спо­дар­стві – 7,5 тон), ана­лі­зи да­ють під­ста­ву про­гно­зу­ва­ти не­до­бір 30% на ку­ку­ру­дзі й сої й близь­ко 20% на цукро­во­му бу­ря­ку. Це пер­ший чин­ник зни­же­н­ня на­шої ефе­ктив­но­сті. Крім цьо­го, по­да­тки (ПДВ і збіль­ше­ний фі­ксо­ва­ний по­да­ток за зем­лю). Зна­чно за­ва­жає ефе­ктив­но­сті й той факт, що ва­лю­та по­до­рож­ча­ла вдві­чі, а сіль­госп­про­ду­кція ли­ше на 30%. Тож, мо­жли­во, у ве­ли­ких зби­тках ми й не бу­де­мо, про­те й на при­бу­тки спо­ді­ва­ти­ся не до­во­ди­ться.

Ген­на­дій БЕРДНІКОВ, ди­ре­ктор ПСП «Мир» (Сум­ська обл.):

— Го­лов­ним по­ка­зни­ком ефе­ктив­но­сті вва­жаю об­ся­ги продукції, ви­ро­бле­ної ге­кта­ра, окрім цьо­го – кіль­кість пра­ців­ни­ків, які пра­цю­ють на під­при­єм­стві, ви­пла­ту їм гі­дної зар­пла­ти. Стан ефе­ктив­но­сті сво­го го­спо­дар­ства оці­нюю як за­до­віль­ний. Пра­цю­є­мо ми в основ­но­му на те­хні­ці бі­ло­ру­ських, укра­їн­ських і ро­сій­ських ви­ро­бни­ків. Те­хні­ку для ви­сі­ву про­са­пних куль­тур при­дба­ли іта­лій­ську. Пе­ре­д­усім спря­мо­ву­є­мо ре­сур­си для ада­пта­ції су­ча­сних те­хно­ло­гій і за­ку­пів­лі най­кра­що­го на­сі­н­ня. Ро­би­мо став­ку на ко­ри­сні ба­кте­рі­аль­ні до­бри­ва (цьо­го­річ уно­си­ли їх у грунт під ози­му пше­ни­цю й зер­но­ве сор­го). Най­кра­щим вва­жаю угор­ський Мі­ро­за­міт, ви­ко­ри­ста­н­ня яко­го час­тко­во за­мі­няє і на­віть зна­чно ско­ро­чує до­ро­гу мі­не­раль­ну під­го­дів­лю, а та­кож до­дає в уро­жай­но­сті від 3 до 6 цен­тне­рів на ге­ктар. Зві­сно ж, ви­ко­ри­сто­ву­є­мо тіль­ки які­сні та про­ду­ктив­ні сор­ти. Со­лод пи­во­вар­но­го ячме­ню йде на екс­порт — за дов­го­стро­ко­вим кон­тра­ктом із фран­цузь­кою пи­во­вар­ною фір­мою. Із близь­ко 700 ге­кта­рів, що є в обро­бі­тку, 90 — під са­да­ми та ягі­дни­ка­ми. Пло­до­ву про­ду­кцію збу­ва­є­мо в Ко­но­то­пі, Су­мах і Хар­ко­ві.

Ла­ри­са МАЙСАК, ди­ре­ктор СТОВ «Ві­дро­дже­н­ня» (Ки­їв­ська обл.):

— Жо­ден ге­ктар мо­го під­при­єм­ства не гу­ляє! Та й урожайність нор­маль­на: пше­ни­ця — 54 ге­кта­ри, ячмінь ярий — 57, го­рох — 45. Па­йо­ви­кам пла­ти­мо по 6000 гри­вень орен­дної пла­ти. Сіль­ській гро­ма­ді до­по­ма­га­є­мо. Сво­їм ко­ле­кти­вом я за­до­во­ле­на, а лю­ди — ро­бо­тою. Ро­би­мо все, щоб засіяти по­ля своє­ча­сно! Та на­віть не уяв­ляю, на що орі­єн­ту­ва­тись на­сту­пно­го року. Скіль­ки пра­ці, сил і здо­ров’я по­кла­де­но за 16 ро­ків, щоб пра­кти­чно з ну­ля ви­пле­ка­ти дій­не ста­до! У Фа­стів­сько­му ра­йо­ні, до ре­чі, за­ли­ши­ло­ся ли­ше два під­при­єм­ства (вра­хо­ву­ю­чи на­ше), що роз­ви­ва­ють тва­рин­ни­цтво. Ми утри­му­є­мо 200 го­лів ВРХ та 200 сви­ней. Однак, якщо до­ве­де­ться пе­ре­хо­ди­ти на за­галь­не опо­да­тку­ва­н­ня, бу­ду зму­ше­на все ста­до ви­рі­за­ти…

Ва­силь КЕМ, ди­ре­ктор ТОВ «Ве­се­ли­нів­ська МТС» (Ми­ко­ла­їв­ська обл.):

— Ефе­ктив­ність — за при­бу­тком. По­трі­бно отри­ма­ти хо­ро­ший урожай, щоб бу­ли хо­ро­ші ці­ни, мі­ні­маль­ні ви­тра­ти, де­ше­ві кре­ди­ти бан­ку, ось то­ді буде й при­бу­ток, а зна­чить — ефе­ктив­ність. На­при­клад, остан­нім ча­сом ми змі­ни­ли всю те­хні­ку на про­ду­ктив­ні­шу і менш ви­тра­тну по паль­но­му: взя­ли тра­кто­ри «Кейс» ра­зом із сі­вал­ка­ми та бо­ро­но­роз­ді­лю­ва­ча­ми, об­при­ску­ва­чі — ві­тчи­зня­ні, бо­гу­слав­ські й для біль­шої вро­жай­но­сті за­сто­со­ву­є­мо нові те­хно­ло­гії. Ва­жли­вою буде й мо­ти­ва­ція ка­дрів, а са­ме: ви­со­ка зар­пла­та. Крім то­го, ке­рів­ник по­ви­нен що­дня на­вча­ти­ся сам і мо­ти­ву­ва­ти ін­ших! Пра­кти­ка й ро­бо­та — тіль­ки так.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.