Час ін­триг і ре­кор­дів

Огляд рин­ку зер­но­вих і олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків ГС «Аграрний со­юз Укра­ї­ни»

При­чор­но­мор­ський ре­гіон ви­ті­сняє США та ЄС із тра­ди­цій­них рин­ків збу­ту зер­но­вих куль­тур зав­дя­ки на­ро­щу­ван­ню об­ся­гів виробництва. Най­біль­ший на­тиск по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну від­чу­ва­є­ться з бо­ку Ро­сії, яка впер­ше за остан­ні ро­ки мо­же ста­ти екс­пор­те­ром №1 пшениці у сві­ті.

Пше­ни­ця

Дві де­ка­ди сер­пня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пшениці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) «ста­ран­но» утри­му­ва­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді. Не­зва­жа­ю­чи на те, що у сер­пне­во­му зві­ті МСГ США про­гно­зи сто­сов­но сві­то­во­го виробництва пшениці сут­тє­во під­ви­ще­но (май­же на 5 млн тонн), сві­то­ві за­ли­шки не­зна­чно зро­сли про­ти ли­пне­вих про­гно­зів зав­дя­ки збіль­шен­ню спо­жи­ва­н­ня.

Якщо про ре­кор­дний урожай пшениці в США бу­ло ві­до­мо ще в ли­пні, то що­до вро­жаю в При­чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні пев­ний пе­рі­од збе­рі­га­ла­ся ін­три­га — че­рез ря­сні до­щі, які мо­гли сут­тє­во да­ти­ся взна­ки на очі­ку­ва­них по­ка­зни­ках. Утім, цьо­го не ста­ло­ся, і вже в сер­пне­во­му зві­ті оцін­ки виробництва пшениці в Ро­сії збіль­ше­но на 7 млн тонн, в Укра­ї­ні — на 2 млн, в Ка­зах­ста­ні — на 2 млн тонн. По­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну Ро­сія впер­ше мо­же ста­ти основ­ним екс­пор­те­ром пшениці, по­ті­снив­ши США та весь ЄС, де очі­ку­є­ться сут­тє­вий не­до­бір уро­жаю у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні.

В остан­ній де­ка­ді сер­пня актив­ні над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю пшениці з При­чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну, подаль­ше під­ви­ще­н­ня оці­нок сві­то­во­го вро­жаю, зокре­ма екс­пер­та­ми Між­на­ро­дної Ра­ди по зер­ну (IGC), зни­зи­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пшениці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі до без­пре­це­ден­тно низь­ко­го рів­ня — мен­ше 4 дол./бу­шель.

Оцін­ки аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства що­до виробництва пшениці в Укра­ї­ні збіль­ше­но до 27 млн тонн, хо­ча українські екс­пер­ти про­гно­зу­ють 26 млн тонн, а остан­ні ре­зуль­та­ти зби­раль­ної кам­па­нії озву­че­но на рів­ні 26, 4 млн тонн (у по­ча­тко­вій опри­бу­тко­ва­ній ва­зі). Ці­ни на укра­їн­ську пше­ни­цю, як про­до­воль­чу, так і фу­ра­жну, ма­ли слаб­кий ви­схі­дний тренд че­рез актив­ний екс­порт­ний по­пит і де­валь­ва­цій­ні про­це­си у кра­ї­ні. За два пер­ших мі­ся­ці мар­ке­тин­го­во­го року екс­пор­то­ва­но 1,8 млн тонн пшениці. На кі­нець сер­пня ці­ни на про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су бу­ли в ме­жах 4100– 4300 грн/т, на фу­ра­жну пше­ни­цю — 3850–4050 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Ячмінь

До­щі у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні, що за­шко­ди­ли вро­жаю пшениці, та­кож ска­за­ли­ся й на вро­жаї ячме­ню (очі­ку­ва­н­ня зни­же­но, від­по­від­но, на 21 і 9%). Че­рез це Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США у сво­є­му сер­пне­во­му зві­ті про­гно­зує змен­ше­н­ня екс­пор­ту ячме­ню із ЄС на 1 млн тонн (про­ти ли­пне­вих очі­ку­вань). На­то­мість При­чор­но­мор­ський ре­гіон зав­дя­ки на­ро­щу­ван­ню вро­жаю збіль­шить по­ста­ча­н­ня ячме­ню на екс­порт: на 0,8 млн тонн (Ро­сія), на 0,5 млн (Укра­ї­на), на 0,2 млн тонн (Ка­зах­стан).

Че­рез ви­со­кий екс­порт­ний по­пит за­ку­пі­вель­ні ці­ни на укра­їн­ський ячмінь у сер­пні зро­ста­ли, до­дав­ши за мі­сяць ще 200 грн на тон­ні. За ли­пень-сер­пень 2016-го на екс­порт від­ван­та­же­но по­над 1,7 млн тонн ячме­ню, а за­галь­ний об­сяг екс­пор­ту про­гно­зу­є­ться на рів­ні 4,0–4,5 млн тонн. У ве­ре­сні екс­порт­ний по­пит буде ви­со­ким.

Ку­ку­ру­дза

Гру­дне­вий ф’ючерс на ку­ку­ру­дзу но­во­го вро­жаю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) тор­гу­вав­ся в ме­жах 3,25–3,45 дол./бу­шель упро­довж пер­ших двох де­кад сер­пня. Ри­нок «уга­му­вав­ся», вко­тре за­сво­їв­ши ін­фор­ма­цію про ре­кор­дний урожай ку­ку­ру­дзи у сві­ті. Про­те в сер­пне­во­му зві­ті МСГ США бу­ло сут­тє­во під­ви­ще­но про­гно­зи що­до виробництва ку­ку­ру­дзи у США, а та­кож Ар­ген­ти­ні й Ін­дії, що при­зве­ло до оцін­ки сві­то­во­го виробництва на рів­ні 1 028 млн тонн — аб­со­лю­тний ре­корд за всі ро­ки. Пе­ре­хі­дні за­ли­шки та­кож збіль­ши­ли­ся до ре­кор­дних 220,8 млн тонн. Із та­ки­ми по­ка­зни­ка­ми сві­то­вих ба­лан­сів пер­спе­кти­ви бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на ку­ку­ру­дзу не над­то обна­дій­ли­ві. І вже в остан­ні дні сер­пня пе­ре­йшли у спа­дний тренд.

Укра­їн­ська ку­ку­ру­дза ста­ро­го вро­жаю в сер­пні па­да­ла у ці­ні, втра­тив­ши 400–500 грн/т за мі­сяць і до­ся­гнув­ши рів­ня 4100–4200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. На май­бу­тній урожай ку­ку­ру­дзи укла­да­ють фор­вар­дні кон­тра­кти за цінами 171–174 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у жов­тні-ли­сто­па­ді.

Збір но­во­го вро­жаю ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні вже стар­ту­вав. Про­гно­зи що­до ва­ло­во­го збо­ру та екс­пор­ту до­сить опти­мі­сти­чні, чо­го не ска­жеш про ці­но­ві очі­ку­ва­н­ня — під ти­ском но­во­го вро­жаю та цін сві­то­во­го рин­ку на вну­трі­шньо­му рин­ку во­ни теж ма­ють ви­со­ку ймо­вір­ність про­сі­сти.

Со­є­ві бо­би

Пер­ших дві де­ка­ди сер­пня де­мон­стру­ва­ли слаб­ке зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT). Це від­бу­ва­ло­ся, не­зва­жа­ю­чи на під­ви­ще­н­ня про­гно­зів що­до сві­то- во­го виробництва (+4 млн тонн) і сві­то­вих за­па­сів сої (+4 млн тонн). Сут­тє­вим чин­ни­ком, який під­три­мав бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня, бу­ли ви­со­кі тем­пи екс­порт­них від­ван­та­жень со­є­вих бо­бів. Не­зва­жа­ю­чи на по­бо­ю­ва­н­ня що­до ско­ро­че­н­ня за­ку­пок олій­ної Ки­та­єм, са­ме ця кра­ї­на бу­ла основ­ним ім­пор­те­ром аме­ри­кан­ської сої. Про­те в остан­ній де­ка­ді сер­пня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів по­хи­тну­ли­ся вниз че­рез про­гно­зи подаль­шо­го під­ви­ще­н­ня оці­нок уро­жаю сої пі­сля до­слі­дже­н­ня ста­ну по­лів у США.

В Укра­ї­ні соя ни­ні тор­гу­є­ться в ду­же обме­же­них об­ся­гах — пра­кти­чно все вже про­да­но. Пер­шу по­ло­ви­ну сер­пня ці­ни на сою утри­му­ва­ли­ся на одно­му рів­ні, але 17–18 сер­пня ці­ни обва­ли­ли­ся одра­зу на 1 тис. грн/т. На кі­нець мі­ся­ця ці­ни ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 10 000–10 600 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. На май­бу­тній урожай со­є­вих бо­бів укла­да­ють фор­вар­дні кон­тра­кти за цінами 400–415 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у жов­тні-ли­сто­па­ді. Стан по­сі­вів сої в за­до­віль­но­му ста­ні, а опе­ра­то­ри рин­ку очі­ку­ють над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю.

Рі­пак

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) бу­ли у ви­схі­дно­му трен­ді пер­ші дві де­ка­ди, до­ся­гнув­ши по­зна­чки 380 єв­ро/т. З одно­го бо­ку, спра­цю­вав чин­ник очі­ку­ва­н­ня най­ниж­чих за остан­ні три ро­ки сві­то­вих за­ли­шків рі­па­ку. З дру­го­го — бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на­фти мар­ки Brent на Лон­дон­ській бір­жі ICE в сер­пні під­ви­щу­ва­ли­ся з 41,8 до 51 дол./ба­рель.

В Укра­ї­ні за­вер­ше­но збір уро­жаю рі­па­ку, який ви­явив­ся на тре­ти­ну мен­шим за то­рі­шній, роз­по­ча­то по­сів ози­мо­го рі­па­ку. Як ми й очі­ку­ва­ли, ці­ни за­ку­пі­вель рі­па­ку но­во­го вро­жаю й да­лі бу­ли у ви­схі­дно­му трен­ді, до­дав­ши за мі­сяць 400–500 грн/т. На­при­кін­ці ли­пня тор­гів­ля рі­па­ком здій­сню­ва­ла­ся за цінами 10 700–11 200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. В сер­пні сут­тє­во зріс об­сяг екс­пор­ту рі­па­ку про­ти по­пе­ре­дньо­го мі­ся­ця. Очі­ку­є­ться, що екс­порт­ний по­пит на рі­пак за­ли­ша­ти­ме­ться ви­со­ким, оскіль­ки у ЄС 2016 року очі­ку­є­ться най­ниж­чий за остан­ніх три ро­ки вро­жай (мі­нус 1,5 млн тонн до то­рі­шньо­го рів­ня). З огля­ду на вплив усіх чин­ни­ків, ці­ни на рі­пак ма­ють пев­ний по­тен­ці­ал до зро­ста­н­ня в най­ближ­чий пе­рі­од — однак ли­ше за умо­ви, що ці­ни на на­фту утри­му­ва­ти­му­ться на до­ся­гну­то­му рів­ні й не па­да­ти­муть.

Соняшник

Збір но­во­го вро­жаю со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні роз­по­ча­то. Як це тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться (крім ми­ну­ло­го року), ці­ни від­ра­зу ж обва­ли­ли­ся з 10 750 до 8400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор або з 433 до 334 дол./т (в пе­ре­ра­хун­ку за офі­цій­ним кур­сом грив­ні). Та­кий рі­вень цін, на наш по­гляд, є не­о­б­ґрун­то­ва­но низь­ким з огля­ду на де­яке під­ви­ще­н­ня цін на со­ня­шни­ко­ву олію за мі­сяць: у єв­ро­пей­ських пор­тах з 780 до 830 дол./т, у пор­тах Чор­но­го мо­ря з 740 до 790 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, бе­ре­зень (2015) — сер­пень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, бе­ре­зень (2015) — сер­пень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, бе­ре­зень — сер­пень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, бе­ре­зень (2015) — сер­пень (2016)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.