Паль­не «з акци­зом» чи «без»?

За яких об­ста­вин го­спо­дар­ство мо­же на­віть не ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку, а за яких це обов’яз­ко­во

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Цьо­го­річ сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства ма­ли ви­зна­чи­ти­ся, чи ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку та чи спла­чу­ва­ти та­кий по­да­ток. Це пи­та­н­ня ви­ни­кло че­рез те, що для ці­лей опо­да­тку­ва­н­ня акци­зним по­да­тком ор­га­ни фі­скаль­ної слу­жби фа­кти­чно «при­рів­ня­ли» сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства до суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня роз­дрі­бної тор­гів­лі, які про­да­ють під­акци­зні то­ва­ри (пп. 212.1.11 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни). Що при­мі­тно: та­ка ре­а­лі­за­ція агро­під­при­єм­ства­ми не здій­сню­є­ться і не мо­же здій­сню­ва­ти­ся, оскіль­ки по­тре­бує спе­ці­аль­ної лі­цен­зії.

Ви­ня­тки

1. Якщо паль­не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться під­при­єм­ством ви­клю­чно для вла­сних по­треб (зокре­ма, для за­прав­ки вла­сної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки й ав­то­транс­пор­ту за ві­до­мо­стя­ми че­рез вла­сний па­ли­во­за­прав­ний пункт), обов’язок ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку з ре­а­лі­за­ції паль­но­го згі­дно з пп. 212.1.15 ПКУ не ви­ни­ка­ти­ме, оскіль­ки та­ка опе­ра­ція не є ре­а­лі­за­ці­єю паль­но­го в ро­зу­мін­ні абза­цу дру­го­го пп. 14.1.212 ПКУ. Та­ко­го під­хо­ду до­три­му­є­ться й Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба (ДФС), що під­твер­джу­є­ться ли­стом ДФС від 15.06.2016 №13380/6/99-99-15-03-03-15.

2. Ви не зо­бов’яза­ні ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку та спла­чу­ва­ти йо­го й у то­ді, ко­ли під­при­єм­ство орен­дує сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку.

Що­прав­да, від­но­си­ни орен­ди те­хні­ки тра­пля­ю­ться рід­ко, оскіль­ки за­зви­чай та­ка спе­ці­аль­на те­хні­ка є у вла­сно­сті та­ких са­мих сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, яким ви­гі­дні­ше на­да­ва­ти сіль­госп­по­слу­ги з обро­бі­тку зем­лі, адже то­ді та­кі по­слу­ги мо­жна по­ка­за­ти в спе­ці­аль­ній де­кла­ра­ції з ПДВ та 50% та­ко­го ПДВ «за­ли­ши­ти на під­при­єм­стві» (абзац «а» п. 209.2 ПКУ). Во­дно­час отри­му­ва­чам та­ких по­слуг не­ви­гі­дно дві­чі: (1) ви­ни­кає акциз (якщо отри­му­вач по­слуг за­прав­ляє те­хні­ку вла­сним паль­ним); (2) для ці­лей спе­ці­аль­но­го ре­жи­му з ПДВ про­ду­кція не вва­жа­ти­ме­ться сіль­сько­го­спо­дар­ською, оскіль­ки сіль­сько­го­спо­дар­ським вва­жа­є­ться під­при­єм­ство, основ­ною ді­яль­ні­стю яко­го є по­ста­ча­н­ня ви­ро­бле­них (на­да­них) ним сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів (по­слуг) на вла­сних або орен­до­ва­них основ­них фон­дах, а та­кож на да­валь­ни­цьких умо­вах, у якій пи­то­ма ва­га вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів/по­слуг ста­но­вить не менш як 75 від­со­тків вар­то­сті всіх то­ва­рів/по­слуг, по­став­ле­них про­тя­гом по­пе­ре­дніх 12 по­слі­дов­них зві­тних по­да­тко­вих пе­рі­о­дів су­ку­пно (п. 209.4 ПКУ). Тоб­то ко­ли під­при­єм­ства за­ку­по­ву­ють по­слу­ги з обро­бі­тку в сто­рон­ніх ор­га­ні­за­цій, то є ри­зик, що ор­га­ни фі­скаль­ної слу­жби ква­лі­фі­ку­ють про­да­ну про­ду­кцію з та­ких по­лів як не сіль­сько­го­спо­дар­ську, адже від­су­тня са­мо­стій­ність про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції. Зві­сно, як контр­ар­гу­мент пла­тни­ки по­да­тку мо­жуть вка­зу­ва­ти, що нор­ми по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства не мі­стять за­бо­ро­ни на за­лу­че­н­ня тре­тіх осіб до про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції для ці­лей спе­ці­аль­но­го ре­жи­му з ПДВ, втім, це мо­же ма­ти на­слід­ком три­ва­лі су­до­ві про­це­си. З цьо­го пи­та­н­ня є, зокре­ма, одне по­зи­тив­не рі­ше­н­ня на ко­ристь пла­тни­ка по­да­тків, де остан­ній усе ж та­ки до­вів са­мо­стій­ність про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції не­за­ле­жно від то­го, що до цьо­го про­це­су бу­ло за­лу­че­но N-ну кіль­кість сто­рон­ніх ор­га­ні­за­цій (по­ста­но­ва Хмель­ни­цько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 18.02.2015 по спра­ві №822/108/15, за­ли­ше­на без змін ухва­лою Він­ни­цько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 14.04.2015; й від­мов­ле­но у від­крит­ті ка­са­цій­но­го про­ва­дже­н­ня ор­га­ну фі­скаль­ної слу­жби ухва­лою Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни від 15.05.2015 № К/800/20457/15).

У всіх ін­ших ви­пад­ках, ко­ли під­при­єм­ство при­дба­ває по­слу­ги з обро­бі­тку зем­лі й за­прав­ляє та­ку те­хні­ку вла­сним паль­ним, то до по­ча­тку здій­сне­н­ня та­ких опе­ра­цій во­но має за­ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку з ре-

Ви не зо­бов’яза­ні пла­ти­ти акци­зний по­да­ток, якщо під­при­єм­ство орен­дує сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку або ви­ко­ри­сто­вує паль­не тіль­ки для вла­сних по­треб

алі­за­ції паль­но­го та скла­да­ти акци­зні на­кла­дні на та­кі об­ся­ги ре­а­лі­за­ції, а та­кож на об­ся­ги паль­но­го, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для вла­сно­го спо­жи­ва­н­ня, за­ре­є­стру­вав­ши на­кла­дні в Єди­но­му ре­є­стрі акци­зних на­кла­дних (ЄРАН) згі­дно з п. 231.1 ПКУ.

Від­по­від­аль­ність

За по­ру­ше­н­ня пла­тни­ка­ми акци­зно­го по­да­тку гра­ни­чних тер­мі­нів ре­є­стра­ції акци­зних на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня до акци­зних на­кла­дних у Єди­но­му ре­є­стрі акци­зних на­кла­дних (ЄРАН), уста­нов­ле­них ст. 231 ПКУ, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу в роз­мі­рі:

• 2% су­ми акци­зно­го по­да­тку з від

по­від­них об­ся­гів паль­но­го, за­зна- че­них у та­ких акци­зних на­кла­дних/ роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, — у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції до 15 ка­лен­дар­них днів;

• 10% су­ми акци­зно­го по­да­тку — у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції від 16 до 30 ка­лен­дар­них днів; • 20% — у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції від 31 до 60 ка­лен­дар­них днів;

• 30% — у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції від 61 до 90 ка­лен­дар­них днів;

• 40% — у ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­ну ре­є­стра­ції на 91 і біль­ше ка­лен­дар­них днів.

Від­су­тність із ви­ни пла­тни­ка акци­зно­го по­да­тку ре­є­стра­ції акци­зної на­кла­дної у ЄРАН/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня про­тя­гом більш як 120 ка­лен­дар­них днів пі­сля да­ти, на яку пла­тник по­да­тку зо­бов’яза­ний скла­сти акци­зну на­кла­дну/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу в роз­мі­рі 50% су­ми акци­зно­го по­да­тку з від­по­від­них об­ся­гів паль­но­го, на які пла­тник по­да­тку зо­бов’яза­ний скла­сти та­ку акци­зну на­кла­дну/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня (п. 120 прим. 2.2 ст. 120 прим. 2 ПКУ).

Пун­ктом 120 прим. 2.3 ст. 120 прим. 2 ПКУ ви­зна­че­но, що су­ма акци­зно­го по­да­тку для ці­лей п. 120 прим. 2.1 та п. 120 прим. 2.2 ст. 120 прим. 2 ПКУ ви­зна­ча­є­ться за став­кою, що вста­нов­ле­на на да­ту ре­а­лі­за­ції паль­но­го, та кур­сом На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, що діє на пер­ший день квар­та­лу, у яко­му здій­сню­є­ться ре­а­лі­за­ція паль­но­го.

Крім то­го, п. 11 під­розд. 5 розд. ХХ ПКУ вста­нов­ле­но, що нор­ми ст. 120 прим. 2 ПКУ не за­сто­со­ву­ю­ться в ра­зі по­ру­ше­н­ня тер­мі­нів ре­є­стра­ції акци­зних на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі акци­зних на­кла­дних, скла­де­них в пе­рі­од з 01.03.2016 до 01.04.2016.

Ура­хо­ву­ю­чи, що штра­фи за по­ру­ше­н­ня ре­є­стра­ції на­кла­дних у ЄРАН є до­во­лі зна­чни­ми, ре­ко­мен­ду­є­мо або ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком і пла­ти­ти акциз, або все паль­не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на вла­сну чи орен­до­ва­ну те­хні­ку.

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ «ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.