ТЕСТ НА ЕФЕКТИВНIСТЬ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Не­об­хі­дність ада­пту­ва­ти­ся до зов­ні­шніх бі­знес-умов зму­шує ком­па­нії пе­ре­гля­да­ти свої прі­о­ри­те­тні по­ка­зни­ки ефе­ктив­но­сті. В по­шу­ках ба­лан­су між кіль­кі­стю вкла­де­них ко­штів і швид­кі­стю їх по­вер­не­н­ня де­да­лі біль­шої ва­ги на­бу­ває до­бра ре­пу­та­ція та гну­чке опе­ра­цій­не ке­ру­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.