Керувати плантацією зі смартфона

AgroMarket - - ПЕРСПЕКТИВА - Оле­ксій ПЕТРЕНКО, ке­рів­ник і спів­за­снов­ник ко­ман­ди UABERRY

Ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ІТ-роз­роб­ки де­да­лі глиб­ше про­ни­ка­ють в сіль­го­спви­ро­бни­цтво й ста­ють не­за­мін­ни­ми для тих, хто пра­гне всти­га­ти за ди­на­мі­кою рин­ку та кро­ку­ва­ти в но­гу з ча­сом. У кон­текс­ті ни­ні­шніх еко­но­мі­чних ре­а­лій по­пит на та­кі ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти ба­лан­сує з по­тре­бою опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти. Від­так про­гре­сив­ні ком­па­нії, що пе­ре­йма­ю­ться під­ви­ще­н­ням сво­єї ефе­ктив­но­сті, по­кла­да­ють не­аби­які спо­ді­ва­н­ня на ві­тчи­зня­ні стар­та­пи, що ма­кси­маль­но ада­пто­ва­ні до по­треб вну­трі­шньо­го рин­ку.

Се­ред тих укра­їн­ських роз­ро­бок, що вже до­ве­ли свою рин­ко­ву кон­ку­рен­тність, — ав­то­ма­ти­зо­ва­ні мі­ні-фер­ми для ін­тен­сив­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня по­лу­ни­ці. Спе­ці­аль­ні кон­стру­кції, роз­ро­бле­ні за­снов­ни­ком ком­па­нії «Укра­їн­ська по­лу­ни­ця» Во­ло­ди­ми­ром Пе­трен­ком, да­ють змо­гу опти­мі­зу­ва­ти пло­щу під плантацією та сут­тє­во під­ви­щи­ти її ефе­ктив­ність до 60 кг ягід на 6 м2. До сло­ва, ви­ро­щу­ва­ти по­лу­ни­ці та­ким чи­ном в те­пли­чних умо­вах мо­жна ці­лий рік. Уста­тку­ва­н­ня пе­ред­ба­чає за­кла­да­н­ня ку­щів у вер­ти­каль­ній куль­ту­рі (зав­ви­шки 1 м над зем­лею). В та­ких си­сте­мах ви­ко­ри­сто­ву­є­ться кра­пель­ний по­лив з ав­то­ма­ти­чною си­сте­мою зро­ше­н­ня та вне­се­н­ня до­брив. Аби кон­тро­лю­ва­ти якість фер­ти­га­ції, а та­кож за­оща­джу­ва­ти во­ду й час, ко­ман­да UABERRY (ЮАБЕРРІ) в пар­тнер­стві з «Укра­їн­ською по­лу­ни­цею» роз­ро­би­ла спе­ці­аль­ний ву­зол фер­ти­га­ції. Цей апа­рат до­зво­ляє до­зу­ва­ти до­бри­ва в по­трі­бних про­пор­ці­ях й у вста­нов­ле­ний час ра­зом із во­дою по­да­ва­ти ро­сли­нам щось на кшталт ро­бо­та, який «під­го­до­вує» по­лу­ни­ці. Та­кож ця си­сте­ма ана­лі­зує стан план­та­ції та дов­кі­л­ля, а то­ді ав­то­ма­ти­чно вно­сить змі­ни в ра­ціон і гра­фік піджив­ле­н­ня.

Цей ву­зол мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для ви­ро­щу­ва­н­ня не ли­ше ягід, а й ін­ших куль­тур. Зав­дя­ки про­ду­ма­ній те­хно­ло­гії вда­ло­ся спро­сти­ти си­сте­му й змен­ши­ти її вар­тість в де­кіль­ка ра­зів про­ти ім­порт­них ана­ло­гів. Є у цьо­го апа­ра­та й до­да­тко­ві опції — від­да­ле­не ке­ру­ва­н­ня, а та­кож си­сте­ма ство­ре­н­ня в теплиці опти­маль­ної атмо­сфе­ри, що вкрай по­трі­бно для про­ми­сло­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня. Втім, є й про­сті­ший ва­рі­ант уста­тку­ва­н­ня — для до­ма­шньо­го ко­ри­сту­ва­н­ня.

За­га­лом «ро­зум­на мі­ні-фер­ма» UABERRY май­же пов­ні­стю ав­то­ном­на. Да­ні з уста­нов­ле­них там спе­ці­аль­них да­тчи­ків над­хо­дять на сер­вер, а керувати про­це­са­ми мо­жна ди­стан­цій­но — на­віть зі смартфона. Вла­сно­руч до­ве­де­ться хі­ба що вста­но­ви­ти гор­щи­ки з роз­са­дою та під’єд­на­ти своє го­спо­дар­ство до дже­ре­ла во­ди й сві­тла. Фер­ма енер­го­о­ща­дна і дру­жня до ко­ри­сту­ва­ча. Во­на «спо­ві­щає», ко­ли на­став час по­ли­ва­ти ро­сли­ни, а та­кож си­гна­лі­зує про про­бле­ми. Фер­му мо­жна за­про­гра­му­ва­ти, або во­на са­ма ви­бе­ре опти­маль­ні умо­ви для ви­ро­щу­ва­н­ня. Мо­жна ді­ли­ти­ся фо­то й ві­део вро­жаю з дру­зя­ми че­рез со­цме­ре­жі. Що ж до по­ту­жно­сті та­кої план­та­ції, то її мо­жна роз­ра­ху­ва­ти й за­кла­сти за вла­сни­ми по­тре­ба­ми, пі­ді­брав­ши опти­маль­ні умо­ви для хо­ро­шо­го вро­жаю.

Ни­ні ри­нок про­по­нує агро­се­кто­ру ве­ли­ку кіль­кість ке­ро­ва­них за до­по­мо­гою мі­кро­комп’юте­рів «ро­зум­них» си­стем. На ча­сі їх об’єд­на­н­ня в ме­ре­жі. Так Iн­тер­нет ре­чей (Ios) по­сту­по­во пе­ре­хо­дить із «ро­зум­но­го до­му» на «ро­зум­ні фер­ми». Це дасть змо­гу змен­ши­ти ри­зи­ки сіль­го­спви­ро­бни­цтва, що ви­ни­ка­ють вна­слі­док не­кон­тро­льо­ва­но­го впли­ву дов­кі­л­ля чи по­ми­лок пер­со­на­лу. Зав­дя­ки ве­ли­ким об­ся­гам да­них, що зда­тні про­ана­лі­зу­ва­ти по­ту­жні сер­ве­ри, те­пер ре­аль­но пла­ну­ва­ти вро­жай­ність і роз­ра­ху­ва­ти від­со­ток втрат. Су­ча­сні те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють ав­то­ма­ти­зу­ва­ти си­сте­му на­віть до рів­ня, ко­ли опе­ра­тор не по­трі­бен, і комп’ютер «при­ймає рі­ше­н­ня» сам, орі­єн­ту­ю­чись на за­да­ні в про­гра­мі па­ра­ме­три та ке­ру­ю­чись су­ча­сни­ми сен­со­ра­ми. Тож ІТ-рі­ше­н­ня для агро­ви­ро­бни­цтва — вже на­віть не йо­го май­бу­тнє, а сьо­го­де­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.