ПЕРЕВІРЕНО НА АСТРОНАВТАХ

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Ця кон­це­пція бу­ла роз­ро­бле­на в 60-х ро­ках спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ком­па­нії «Пілс­бу­рі», Ла­бо­ра­то­рії зброй­них сил США і На­ціо­наль­но­го управ­лі­н­ня з ае­ро­нав­ти­ки і ко­смо­нав­ти­ки (NASA) під час ро­бо­ти над Аме­ри­кан­ською ко­смі­чною про­гра­мою. Пе­ред NASA сто­я­ло зав­да­н­ня роз­ро­би­ти си­сте­му, що ви­клю­чає мо­жли­вість утво­ре­н­ня то­кси­нів у хар­чо­вій продукції і, як на­слі­док, за­по­біг­ти хар­чо­вим отру­є­н­ням. Ви­бір­ко­ві та на­віть і то­таль­ні ви­про­бу­ва­н­ня кін­це­во­го про­ду­кту або на­пів­фа­бри­ка­тів не мо­гли га­ран­ту­ва­ти без­пе­чно­сті продукції, про­те сут­тє­во ускла­дню­ва­ли те­хно­ло­гі­чний про­цес і збіль­шу­ва­ли вар­тість виробництва.

Для розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми бу­ла іні­ці­йо­ва­на роз­роб­ка кон­це­пції НАССР, пред­став­ле­на ком­па­ні­єю «Пілс­бу­рі» у 1971 ро­ці на Пер­шій Аме­ри­кан­ській на­ціо­наль­ній кон­фе­рен­ції з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів. Стру­кту­ра управ­лі­н­ня і те­хно­ло­гі­чні лан­цюж­ки в ре­пре­зен­то­ва­ній си­сте­мі бу­ли ви­бу­ду­ва­ні так, що ко­жна дія ко­жно­го пра­ців­ни­ка чі­тко фі­ксу­є­ться, що до­зво­ля­ло уни­кну­ти по­ру­шень у ви­ро­бни­чо­му про­це­сі, а якщо во­ни все ж та­ки ста­ли­ся – ви­пра­ви­ти по­мил­ки на ран­ній ста­дії. Пі­сля цьо­го Управ­лі­н­ня США з кон­тро­лю за хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми та лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми (United States Food and Drug Administration) по­ча­ло ви­ма­га­ти за­сто­су­ва­н­ня си­сте­ми НАССП під час виробництва ри­бних про­ду­ктів, а Де­пар­та­мент сіль­сько­го го­спо­дар­ства США — в пе­ре­роб­ці м’яса та пти­ці. На­ціо­наль­на ака­де­мія на­ук США (НАУ США) в 1985 р. пі­сля про­ве­де­н­ня оцін­ки ефе­ктив­но­сті ре­гу­лю­ва­н­ня хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті США, ре­ко­мен­ду­ва­ла всім ре­гу­ля­тив­ним уста­но­вам прийня­ти під­хід НАССП, і обов’яз­ко­ве за­сто­су­ва­н­ня си­сте­ми для ви­ро­бни­ків хар­чо­вих про­ду­ктів. Все­сві­тня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я та Міжнародна про­до­воль­ча й сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція (FAO) та­кож схва­ли­ли ви­ко­ри­ста­н­ня си­сте­ми НАССР. Із цьо­го ча­су во­на по­ши­ри­ла­ся пра­кти­чно на всі кра­ї­ни сві­ту як за­сіб на­дій­но­го за­хи­сту спо­жи­ва­ча. Обов’яз­ко­ве за­про­ва­дже­н­ня НАССР ви­ма­гає за­ко­но­дав­ство США, Ка­на­ди, Япо­нії, Но­вої Зе­лан­дії й ін­ших кра­їн. За­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми НАССР до­зво­ляє пе­ре­йти від ви­про­бу­ва­н­ня кін­це­во­го про­ду­кту до роз­роб­ки пре­вен­тив­них ме­то­дів. По­ява між­на­ро­дних стан­дар­тів ISO се­рії 22000 за­по­ча­тко­вує на­бли­же­н­ня та вста­нов­ле­н­ня екві­ва­лен­тних (рів­но­зна­чних) ви­мог до рів­ня без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів для всіх уча­сни­ків гло­ба­лі­зо­ва­но­го про­до­воль­чо­го рин­ку. Прийня­ті Ко­мі­сі­єю Codex Alimentarius нор­ма­ти­ви, основ­ні прин­ци­пи та ре­ко­мен­да­ції з без­пе­чно­сті хар­чо­вої продукції ви­зна­ні в уго­ді СОТ «Про са­ні­тар­ні та фі­то­са­ні­тар­ні за­хо­ди» як осно­ва для гар­мо­ні­за­ції са­ні­тар­них за­хо­дів, до то­го ж НАССР ство­рює на­дій­не ор­га­ні­за­цій­не під­ґрун­тя для без­пе­чно­сті про­до­воль­ства та кор­мів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.