ПРЯМА МО­ВА

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Ма­рія ОСТА­ПЮК, між­на­ро­дний ау­ди­тор си­стем ме­не­джмен­ту без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів:

— Перш ніж бра­ти­ся за роз­роб­ку си­сте­ми НАССР, ви­ро­бни­кам хар­чо­вих про­ду­ктів і па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів по­трі­бно за­про­ва­ди­ти ба­зо­ві про­гра­ми-пе­ред­умо­ви на­ле­жної ви­ро­бни­чої та гі­гі­є­ні­чної пра­ктик (при­ве­сти під­при­єм­ства у від­по­від­ність до са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чних ви­мог), тоб­то спо­ча­тку ство­ри­ти фун­да­мент ( див. мал. — на «Де­ре­ві» — це ко­рі­н­ня), без яко­го, не­мо­жли­ве «ЖИ­Т­ТЯ» си­сте­ми НАССР, а ви­ро­бник не мо­же га­ран­ту­ва­ти без­пе­чно­сті продукції!

Ча­сто бу­ває так, що ку­пле­ні до­ку­мен­ти не ма­ють жо­дно­го зв’яз­ку з на­яв­ним під­при­єм­ством (си­сте­ма со­бі окре­мо, а під­при­єм­ство — со­бі), а ке­рів­ни­цтво й гад­ки не має, як їх за­сто­су­ва­ти на пра­кти­ці. От­же, не га­ю­чи ча­су, ство­ри­мо на­дій­ний фун­да­мент в на­ших го­спо­дар­ствах — по­са­ди­мо та­кі «Де­ре­ва», і да­мо «ЖИ­Т­ТЯ» ци­ві­лі­зо­ва­но­му під­хо­ду що­до виробництва без­пе­чної та які­сної продукції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.