Усіх — у по­ле! По­да­тко­ве…

Ба­зо­ві прин­ци­пи єв­ро­пей­ських під­хо­дів мо­гли б від­кри­ти мо­жли­во­сті для роз­ви­тку міль­йо­ну укра­їн­ських го­спо­дарств

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ві­та­лій САБЛУК, за­сту­пник ди­ре­кто­ра ННЦ «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки», член НГО «НЕП» Про­дов­же­н­ня. на с. 18

Ри­нок зем­лі не­мо­жли­во роз­по­ча­ти, якщо бо­дай одна лан­ка в лі­ній­ці — ма­лі, се­ре­дні чи ве­ли­кі ви­ро­бни­ки — не за­ці­кав­ле­на у ньо­му. Ма­лий ви­ро­бник — най­чи­слен­ні­ший. Тож у Єв­ро­пі податкові пре­фе­рен­ції до­сту­пні ли­ше їм, фер­ме­рам, що вла­сно­руч го­спо­да­рю­ють. Це пе­ред­усім обе­рі­гає їх від «ло­бо­вої» кон­ку­рен­ції з ін­ши­ми та ро­бить пер­шо­чер­го­во за­ці­кав­ле­ни­ми в рин­ку зем­лі. А ба­зо­ві прин­ци­пи єв­ро­пей­ських під­хо­дів мо­гли б від­кри­ти мо­жли­во­сті для роз­ви­тку міль­йо­ну укра­їн­ських го­спо­дарств.

Прин­цип пер­ший. Усі без ви­ня­тку ви­ро­бни­ки по­вин­ні бу­ти в по­да­тко­во­му по­лі. У Єв­ро­пі по­да­тко­ва ба­за обов’яз­ко­во обра­хо­ву­є­ться для всіх суб’єктів! На­віть якщо цей гро­ма­дя­нин не ре­є­стру­вав «юри­ди­чну осо­бу», але са­мо­туж­ки про­ва­дить сіль­сько­го­спо­дар­ську ді­яль­ність, він має де­кла­ра­тив­но спо­ча­тку за­яви­ти про це, а по­тім зві­ту­ва­ти про до­хо­ди. Від­су­тність юр­осо­би не звіль­няє йо­го від та­ко­го зо­бов’яза­н­ня, бо він пра­цює під за­ко­ном про до­хо­ди (при­бу­тки) гро­ма­дян. Є ни­жня ме­жа. В Ні­меч­чи­ні, на­при­клад, це 900 єв­ро до­хо­ду на осо­бу. Якщо до­хід біль­ший, зо­бов’яза­ний де­кла­ру­ва­ти.

Прин­цип дру­гий. Май­же в усіх роз­ви­не­них кра­ї­нах існу­ють не­о­по­да­тко­ву­ва­ні мі­ні­му­ми з при­бу­тко­во­го по­да­тку (до­хі­дно-при­бу­тко­вий по­да­ток із фі­зо­сіб є єди­ним, який спла­чу­ють фер­ме­ри без юро­осо­би, а та­ких — май­же у всіх кра­ї­нах пе­ре­ва­жна біль­шість). Єв­ро­пей­ці так і ка­жуть: ба­за опо­да­тку­ва­н­ня є, але по­да­тків не­має — став­ка до пев­ної ме­жі НУЛЬ! Це своє­рі­дне по­єд­на­н­ня ба­то­га й пря­ни­ка.

Ін­ши­ми сло­ва­ми, хоч це не зов­сім «еко­но­мі­чно» ко­ре­ктно, але опо­се­ред­ко­ва­но не опо­да­тко­ву­є­ться вла­сна тру­до­ва участь у сво­є­му го­спо­дар­стві, адже са­мо­зайня­ті суб’єкти не за­ра­хо­ву­ють її на со­бі­вар­тість, для них до­хід — це су­ма від­да­чі на вла­сну пра­цю плюс при­бу­ток.

Прин­цип тре­тій. У всіх кра­ї­нах ЄС, крім Ні­дер­лан­дів, ма­лі фер­ме­ри ма­ють опцій­не пра­во не ве­сти бух­гал­тер­ський облік. По­да­тко­ва ба­за в та­ко­му ра­зі об­чи­слю­є­ться або че­рез спро­ще­не ве­де­н­ня бух­гал­те­рії (Ве­ли­ка Бри­та­нія), або че­рез не­пря­мі ме­то­ди. Най­по­ши­ре­ні­ший — че­рез нор­ма­тив до­хо­ду на оди­ни­цю ви­ро­бни­цтва (ге­ктар чи тва­рин­ни­цьку оди­ни­цю). Ін­ко­ли йо­го ще на­зи­ва­ють ме­то­дом се­ре­дніх оці­нок. У тій са­мій Ні­меч­чи­ні, на­при­клад, для «фер­ме­рів без юр­осо­би» за пев­них умов (мо­же­те про­чи­та­ти — са­мо­стій­на пра­ця, до 20 га сіль­го­спу­гідь або до 50 га лі­су, до 50 ко­рів, <…> — на одно­го са­мо­стій­но пра­цю­ю­чо­го (!)), об­чи­сле­н­ня по­да­тко­вої ба­зи до­зво­ле­но ро­би­ти ме­то­дом «на оди­ни­цю». Та­ки­ми роз­ра­хун­ка­ми кон­троль­ні ор­га­ни мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся і при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті, якщо у гро­ма­дя­ни­на зем­лі біль­ше, ніж на 900 єв­ро у ви­мі­рі «нор­ма­тив­но­го до­хо­ду», але він до­бро­віль­но або не відзві­ту­вав про ре­зуль­та­ти са­мо­стій­ної ді­яль­но­сті на цій зем­лі, або не по­ві­до­мив про укла­де­ний до­го­вір про зда­чу зем­лі в орен­ду. Прин­цип че­твер­тий. Усі кра­ї­ни ЄС ім­пле­мен­ту­ва­ли у своє за­ко­но­дав­ство ме­ха­нізм, ре­ко­мен­до­ва­ний 112-ю Ди­ре­кти­вою Ра­ди Єв­ро­пи що­до до­бро­віль­но­го обра­н­ня мо­жли­во­сті спла­чу­ва­ти ПДВ за зни­же­ни­ми ставками від обо­ро­ту (їх ще на­зи­ва­ють ком­пен­са­цій­ни­ми) за­мість стан­дар­тних ста­вок по­да­тку на до­да­ну вар­тість. Це до­зво­ляє не ве­сти та­кож і по­да­тко­вий облік. Під­хо­ди до­сить рі­зня­ться між кра­ї­на­ми ЄС, де­які цю опцію ро­блять до­сту­пною ли­ше для ма­лих фер­ме­рів (Фран­ція, Іспа­нія, Да­нія, Че­хія, Угор­щи­на), в ін­ших во­на до­сту­пна й для ве­ли­ких го­спо­дарств — Че­хія до­зво­ляє не спла­чу­ва­ти ПДВ за обо­ро­ту до 31,358 єв­ро/рік, Фран­ція ком­пен­сує ма­лим фер­ме­рам увесь спла­че­ний ПДВ (5,5% обо­ро­ту за­мість 19% до­да­ної час­тки) то­що. Про­те ця мо­жли­вість зна­чно по­лег­шує жи­т­тя са­ме дрі­бним ви­ро­бни­кам!

В укра­їн­ських ре­а­лі­ях ми не мо­же­мо ді­я­ти по­бла­жли­во до одних і жорс­тко — до ін­ших. У цьо­му се­гмен­ті (ста­ти­сти­чний ря­док «Ви­ро­бни­цтво на­се­ле­н­ням») в нас усі за­га­лом — гур­то­жи­ток: тут і ді­дусь з одні­єю ко­зою, ко­трий вря­ди-го­ди про­дає су­сі­до­ві три лі­три мо­ло­ка в бан­ці; тут і ро­ди­на, яка має 4–5–6 ко­рів, а то­му вже по­чи­нає за­ми­слю­ва­ти­ся над до­три­ма­н­ням ви­мог що­до хар­чо­вої безпеки, ці­ну­ю­чи ре­пу­та­цію сво­єї про­ду­кції; тут і під­при­є­мець, ко­трий на усних до­мов­ле­но­стях орен­дує паї, на­ймає за го­тів­ку для ви­ко­на­н­ня ро­біт із ви­ро­щу- ва­н­ня зернових, одер­жує при­бу­тки — ма­ску­є­ться, так би мо­ви­ти, під на­се­ле­н­ня. Три рі­зних мо­ти­ва­ції. Три рі­зні ти­пи. Від­по­від­но, три рі­зних вне­ски в роз­ви­ток рин­ку та фор­му­ва­н­ня по­да­тко­вих над­хо­джень гро­мад і дер­жа­ви.

У Єв­ро­пі пер­ший із цих ти­пів був би звіль­не­ний від об­чи­сле­н­ня по­да­тко­вої ба­зи. Дру­гий тип одер­жав би ну­льо­ві або ду­же піль­го­ві став­ки. А що ж тре­тій? Від ньо­го ни­ні по­тер­па­ють усі. Бо зни­кне­н­ня 2000 фер­мер­ських го­спо­дарств — це не ли­ше рей­дер­ство, а й до­бро­віль­на мі­гра­ція в по­да­тко­ву тінь, в сі­ру еко­но­мі­ку. Тут ко­рінь про­бле­ми сі­ро­го рин­ку зер­на, який сьо­го­дні зро­стає. І жо­дним по­да­тком на ге­ктар, ку­ди про­по­ну­ють встро­ми­ти одну тва­рин­ни­цьку оди­ни­цю й одне ро­бо­че мі­сце, ми цей ко­рінь не від­ру­ба­є­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.