Но­ва бі­знес-мо­дель: про­зо­рість, пар­тнер­ство, при­бу­ток

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ін­на МЄТЄЛЄВА, за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп»

Світ стає про­зо­рі­шим у всіх аспе­ктах: ін­фор­ма­цій­но­му, фі­нан­со­во­му, опе­ра­цій­но­му, мен­таль­но­му. Не остан­ню роль у цьо­му зі­грав Едвард Сно­у­ден та ві­до­мий скан­дал Panama papers. Ви­ни­ка­ють від­кри­ті пла­тфор­ми роз­роб­ки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, рі­зні бі­знес-мо­де­лі спіль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня будь-чо­го (co-sharing) У цей тренд ор­га­ні­чно впи­су­ю­ться і рі­зні ко­опе­ра­ти­ви, в яких ін­фор­ма­ція від всіх йо­го чле­нів, а ча­сто й по­ку­пців, пар­тне­рів та кон­тр­аген­тів, є від­кри­тою. Яскра­вий при­клад — ком­па­нія Tesla та її за­снов­ник Ілон Маск, що від­крив усі свої те­хно­ло­гі­чні па­тен­ти й роз­роб­ки еле­ктро­ав­то­мо­бі­лів.

Пе­ре­бу­ва­ю­чи в аван­гар­ді змін, фі­нан­со­ві ін­сти­ту­ції ви­ма­га­ють все біль­шої про­зо­ро­сті від сво­їх клі­єн­тів — де­які бан­ки при­пи­ня­ють ро­бо­ту з офшо­ра­ми, від­мов­ля­ють клі­єн­там у від­крит­ті ра­хун­ків із сум­нів­ни­ми (на їхню дум­ку) юрис­ди­кці­я­ми, по­тре­бу­ють ін­фор­ма­ції про пов’яза­них осіб/бі­зне­си та по­хо­дже­н­ня ка­пі­та­лу.

Укра­їн­ська ре­аль­ність на­ба­га­то су­во­рі­ша. Лі­кві­да­ція ба­га­тьох фі­н­уста­нов, що на­да­ва­ли ко­шти не­до­ста­тньо про­зо­ро­му бі­зне­су (який, однак, пра­цює). Пі­дви­ще­н­ня від­со­тко­вих ста­вок із різ­ким по­си­ле­н­ням ви­мог до по­зи­чаль­ни­ка. Де­фолт або сер­йо­зні фі­нан­со­ві про­бле­ми у кіль­кох най­біль­ших грав­ців се­кто­ра. Змі­ни в опо­да­тку­ван­ні. Ско­ро­че­н­ня лі­мі­тів на укра­їн­ські фі­лі­а­ли з бо­ку між­на­ро­дних бан­ків­ських груп… Пе­ре­лік на­ко­пи­че­них про­блем ду­же ве­ли­кий. І це зов­сім не ви­прав­до­вує бан­ки та по­зи­чаль­ни­ків — зав­жди є че­сні та не ду­же. По оби­два бо­ки ба­ри­кад.

За­мість шу­ка­ти істо­ри­чних ви­прав­дань, га­даю, час змі­ни­ти під­хо­ди, пра­цю­ва­ти над но­ви­ми ме­ха­ні­зма­ми і до­ся­га­ти ком­про­мі­су. Ма­лим та се­ре­днім по­зи­чаль­ни­кам скла­дно ви­ко­на­ти всі но­ві ви­мо­ги в сти­слий тер­мін (хоч би як їм цьо­го хо­ті­ло­ся), а ве­ли­ким — тим па­че. Пер­шим за­ва­жає від­су­тність до­сві­ду, дру­гим — не­гну­чкість до змін кор­по­ра­тив­ної ма­ши­ни. У ви­гра­ші ли­ше ті, хто має сер­йо­зний на­пра­цьо­ва­ний ро­ка­ми за­пас до­ві­ри («зда­тність до­мов­ля­ти­ся»). Бан­кам тре­ба спро­сти­ти бю­ро­кра­ти­чні фор­маль­но­сті, та «ста­ти ближ­чи­ми» до клі­єн­та. Окре­мі фі­н­уста­но­ви на цьо­му ро­блять акцент у ре­кла­мі, і це є пре­дме­том дис­ку­сій на зу­стрі­чах бан­ків, стра­хо­вих ком­па­ній та бі­зне­су. По­зи­чаль­ни­ки, сво­єю чер­гою, по­вин­ні ста­ва­ти про­зо­рі­ши­ми та гли­бо­ко ро­зу­мі­ти­ся у вла­сно­му бі­зне­сі, якщо во­ни цьо­го до­сі не зро­би­ли.

На жаль, до «пов­но­го вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня» ще да­ле­ко. Агро­бі­знес — скла­дна га­лузь для бан­ків. Най­про­сті­ша фор­му­ла «зем­ля + на­сі­н­ня + сон­це + во­да + до­бри­ва + те­хні­ка = при­бу­ток» має без­ліч ню­ан­сів та ва­рі­а­цій, ося­гну­ти які фі­н­уста­но­вам не під си­лу че­рез від­су­тність у біль­шо­сті з них які­сної агро­екс­пер­ти­зи, зокре­ма оцін­ки агро­ри­зи­ків. Де­які бе­руть на ро­бо­ту агро­екс­пер­тів, зда­тних оці­ни­ти бі­знес з опе­ра­цій­ної то­чки зо­ру, оскіль­ки для бан­кі­рів та фі­нан­си­стів це «не­про­гля­дний ліс».

А що ж мо­же за­про­по­ну­ва­ти бі­знес? Не­зва­жа­ю­чи на за­си­л­ля рі­зних про­грам із ав­то­ма­ти­за­ції всьо­го на сві­ті, ком­пле­ксних рі­шень не так уже й ба­га­то. Ко­жна від­но­сно ве­ли­ка агро­ком­па­нія роз­ро­бляє свою си­сте­му облі­ку/ ке­ру­ва­н­ня. Однак да­ле­ко не всі го­то­ві да­ти до­ступ до неї пар­тне­рам. При­чи­ни рі­зні: від «ске­ле­тів у ша­фі» до ба­наль­ної не­до­ві­ри, яка, на жаль, має пев­не під­ґрун­тя.

«Сва­рог Вест Груп» спіль­но з пар­тне­ром «HTI» пра­цює над си­сте­мою управ­лі­н­ня ARGO, яка до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­ну та про­зо­ру ро­бо­ту бі­зне­су в он­лайн-ре­жи­мі для акціо­не­рів ком­па­нії. Ін­стру­мент стає ці­ка­вим і пар­тне­рам, оскіль­ки дає змо­гу кон­тро­лю­ва­ти спіль­ну ді­яль­ність та за­без­пе­чу­ва­ти про­зо­рість опе­ра­цій. Від­так — зро­стає ін­те­рес до пар­тнер­ства, а ра­зом із тим по­лі­пшу­ю­ться умо­ви спів­пра­ці з фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­та­ми, стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми ви­ро­бни­чих ре­сур­сів та трей­де­ра­ми. Ця си­сте­ма мо­же спри­я­ти ефе­ктив­ній та про­зо­рій спів­пра­ці на рів­ні фер­ме­ра, ко­опе­ра­ти­ву, агро­хол­дин­гу та їхніх фі­нан­со­во-ко­мер­цій­них пар­тне­рів. Су­ча­сні те­хно­ло­гії, ін­те­гро­ва­ні з облі­ко­ви­ми си­сте­ма­ми, зда­тні до­по­мог­ти роз­ру­ба­ти гор­ді­їв ву­зол між фі­нан­со­во­стра­хо­ви­ми ін­сти­ту­та­ми та агро­ви­ро­бни­ка­ми, одно­ча­сно за­оща­див­ши фа­хів­цям зна­чну кіль­кість ча­су, який аграрії мо­жуть спря­му­ва­ти на опа­ну­ва­н­ня фі­нан­сів, а фі­нан­си­сти — агро­но­мії. Однак для цьо­го та­кож по­трі­бна до­ві­ра, ко­о­пе­ра­ція, про­зо­рість та спіль­не ви­ко­ри­ста­н­ня знань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.