І Зім­ба­бве нам у при­клад…

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Де бра­ти кре­ди­ти, ко­ли бра­кує обі­го­вих ко­штів, ко­ли валюта зне­ці­ню­є­ться?

Що ж нам ро­би­ти з на­шим фі­нан­со­вим ща­стям? Мо­же, вар­то вда­ти­ся до кар­ди­наль­них дій? Уряд на іно­зем­ців ми вже по­мі­ня­ли, по­лі­цію обну­ли­ли. Мо­же, на­став час так са­мо вчи­ни­ти з на­ціо­наль­ною ва­лю­тою? Ви­ко­рі­ни­ти її як та­ку, що не під­ля­гає ре­фор­ма­ції, й пе­ре­йти на до­лар, як Зім­ба­бве та Саль­ва­дор? Зре­штою, чи не свід­чить ві­тчи­зня­ний бан­ко­пад про те, що цей про­цес уже пі­шов?

Ко­лись ми всі га­ря­че під­три­ма­ли те­зу про те, що на­ша про­ми­сло­вість не під­ля­гає ре­фор­му­ван­ню, за ви­зна­че­н­ням не мо­же бу­ти кон­ку­рен­то­зда­тною, що її вар­то про­сто зни­щи­ти. Сьо­го­дні це по­лум’я пе­ре­ки­ну­ло­ся на бан­ків­ську си­сте­му, дар­ма, що во­на ство­ре­на вже за «про­гре­сив­них» ча­сів…

Си­сте­ми гро­шо­во­го обі­гу в сві­ті вза­га­лі де­мо­кра­ти­чні, а остан­нім ча­сом при­швид­ше­ни­ми тем­па­ми роз­ви­ва­ю­ться ще й гло­баль­ні еле­ктрон­ні ва­лю­ти. Змі­на ре­жи­му ПДВ в аграр­но­му се­кто­рі, по­вер­не­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам зда­тні ста­ти сти­му­лом для при­швид­ше­н­ня ін­те­гра­ції укра­їн­ських агра­рі­їв у гло­баль­ні рин­ки, си­сте­ми гро­шо­во­го обі­гу й ін­ве­сти­цій. По­трі­бно тіль­ки по­бу­ду­ва­ти на­дій­ний ін­тер­фейс.

На­ше фі­нан­со­во-бан­ків­ське не­ща­стя сьо­го­дні оче­ви­дне. Однак на­вряд чи во­но є одно­зна­чним злом, оскіль­ки зда­тне ре­аль­но розв’яза­ти дві фун­да­мен­таль­них про­бле­ми: за­пу­сти­ти про­цес ін­ве­сту­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го роз­ви­тку та за­без­пе­чи­ти пря­мий зв’язок укра­їн­ської еко­но­мі­ки зі сві­то­вою роз­ра­хун­ко­вою й ін­ве­сти­цій­ною си­сте­ма­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.