Укра­їн­ська фі­нан­со­ва си­сте­ма — уні­каль­на. Всі ми зна­є­мо, що гро­ші в Укра­ї­ні до­ро­гі. До цьо­го вже дав­но зви­кли — на­чеб­то по-іна­кшо­му й бу­ти не мо­же. Однак, про­ана­лі­зу­вав­ши основ­ні став­ки цен­траль­них бан­ків сві­ту, на­вряд чи хтось ще ма­ти­ме ілю­зії: у на­шо­му

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Най­ви­щою став­кою се­ред про­від­них бан­ків сві­ту, як ві­до­мо, є став­ка Ре­зерв­но­го бан­ку Но­вої Зе­лан­дії, яка ста­но­вить аж 2%. У трьох кра­ї­нах — Шве­ції, Швей­ца­рії та Япо­нії — став­ка вза­га­лі від’єм­на: ми то­бі допла­ти­мо, тіль­ки бе­ри гро­ші. Цен­траль­ний банк ЄС три­має ну­льо­ву став­ку. Тож як на та­ко­му тлі по­ясни­ти на­ші 30–20–15%?

Звер­ні­мо­ся до до­ку­мен­тів. По­ло­же­н­ня про про­цен­тну по­лі­ти­ку НБУ, яке ді­я­ло з 2004 ро­ку, пе­ред­ба­ча­ло, що у ви­зна­чен­ні облі­ко­вої став­ки бе­ре­ться до ува­ги рен­та­бель­ність основ­них га­лу­зей еко­но­мі­ки. На пра­кти­ці, зві­сно, всі ці ро­ки ні­хто ні­яку рен­та­бель­ність до ува­ги не брав. У кві­тні ж цьо­го ро­ку вза­га­лі «під­чи­сти­ли» цей нор­ма­тив­ний до­ку­мент. Те­пер там ска­за­но, що облі­ко­ва став­ка вста­нов­лю­є­ться на під­ста­ві про­по­зи­цій Де­пар­та­мен­ту мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки та еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу пі­сля обго­во­ре­н­ня на за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту з мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки. До за­зна­че­но­го ко­мі­те­ту вхо­дять пра­ців­ни­ки НБУ за по­са­да­ми — та­кий со­бі Біль­дер­берзь­кий клуб мі­сце­во­го роз­ли­ву. Хо­ті­ло­ся б по­ре­ко­мен­ду­ва­ти йо­му озна­йо­ми­ти­ся зі сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми. Однак, як ві­до­мо, НБУ до по­рад при­слу­хо­ву­ва­ти­ся не звик…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.