То кур­ка чи яй­це?

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

Ін­ша ко­лі­зія: де­ше­ві гро­ші — до­ро­гі гро­ші. Всім нам зро­зумі­ло, що до­ро­гі гро­ші сти­му­лю­ють їхнє збе­ре­же­н­ня. Хто ж ви­тра­ча­ти­ме гро­ші, ри­зи­ку­ва­ти­ме, ко­ли мо­жна про­сто по­кла­сти пев­ну су­му в банк і че­ка­ти, ко­ли во­на ви­ро­сте? Ви­со­ка ці­на гро­шей за­мо­ро­жує еко­но­мі­чну актив­ність, згор­тає на­пов­не­н­ня рин­ків. А від­так ве­де до зро­ста­н­ня цін. В то­му са­мо­му НБУ по­лю­бля­ють ка­за­ти, що ці­на гро­шей має обга­ня­ти ін­фля­цію. То кур­ка чи яй­це? Що пер­вин­не: зро­ста­н­ня цін чи пі­дви­ще­н­ня облі­ко­вої став­ки? Дум­ка «біль­дер­берж­ців» одно­стай­на: ін­фля­ція — це «річ у со­бі, яка на­да­на нам у від­чу­т­тя», а облі­ко­ва став­ка має бу­ти ви­щою за ін­фля­цію. І пер­спе­ктив із тим ні­яких не­має. Те­пер усе це на­зи­ва­є­ться «ін­фля­цій­не та­ге­ту­ва­н­ня», яке за­кар­бо­ва­не в Основ­них за­са­дах гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки на 2016–2020 ро­ки. «Не жди спо­ді­ва­ної во­лі»…

Це одна грань те­ми — ста­біль­ність гро­шей. Не­ста­біль­ність ва­лю­ти при­швид­шує її обіг — ко­му ви­гі­дно три­ма­ти гро­ші, на які зав­тра не ку­пиш й по­ло­ви­ни то­го, що сьо­го­дні? І нав­па­ки, ко­ли гро­ші ста­біль­ні, а тим па­че, ко­ли їхній курс зро­стає, всі на­ма­га­ю­ться гро­ші не ду­же ви­тра­ча­ти. В на­шо­му ви­пад­ку ми ма­є­мо про­сто ви­бу­хо­ву су­міш — не­ста­біль­ні гро­ші по­мно­же­ні на до­ро­жне­чу гро­шей. То ж ви­тра­ча­ти чи збе­рі­га­ти? Чи ком­пен­су­ють на­ко­пи­че­ні від­со­тки за де­по­зи­том втра­ти за чер­го­во­го обва­лу кур­су? На ма­кро­еко­но­мі­чно­му рів­ні від­по­відь на за­пи­та­н­ня оче­ви­дна — ко­лись ціл­ком за­мо­жне на­се­ле­н­ня вже пе­ре­тну­ло ме­жу гло­баль­ної бі­дно­сті. Однак як бу­ти ко­жно­му окре­мо­му вла­сни­ку гро­шей, ко­жно­му під­при­єм­ству?

І вза­га­лі, як усе це впли­ває на сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво? Як кра­ще збе­рі­га­ти отри­ма­ні за вро­жай ко­шти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.