Ме­ха­ні­зми є. Ще б до­ві­ру…

AgroMarket - - ТРЕНДИ -

До­свід і еко­но­мі­чний успіх хол­дин­гів пе­ре­кон­ли­во свід­чать про те, що тре­ба яко­мо­га швид­ше ті­ка­ти з грив­не­во­го про­сто­ру. Три­ма­ти ко­шти кра­ще за кор­до­ном — і валюта ста­біль­ні­ша, і кре­ди­ти де­шев­ші, зокре­ма за­лу­че­ні на фон­до­вих рин­ках і га­ран­то­ва­ні вла­сни­ми ко­шта­ми. Тра­ди­цій­ним се­ре­днім го­спо­дар­ствам мо­жна бу­ло б по­ра­ди­ти вкла­да­ти­ся в то­ва­ри, по­трі­бні для на­сту­пних по­сів­них, але ви­ни­ка­ють про­бле­ми з по­ту­жно­стя­ми для збе­рі­га­н­ня. Та­кож не­по­га­но бу­ло б ін­ве­сту­ва­ти у щось спіль­но ко­ри­сне, як то ко­опе­ра­тив­ні еле­ва­то­ри, роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри. Са­ме се­ре­дні го­спо­дар­ства мо­гли б ста­ти ма­со­вим ві­тчи­зня­ним ін­ве­сто­ром.

Ана­лі­ти­чний центр Аграр­но­го со­ю­зу дав­но про­по­нує ме­ха­ні­зми ін­ве­сту­ва­н­ня роз­ви­тку га­лу­зі че­рез про­фе­сіо­наль­не розв’яза­н­ня на­галь­них про­блем. Однак, аби все це за­пра­цю­ва­ло, щоб ви­ве­сти си­ту­а­цію зі ста­ну пов­но­го сту­по­ру, се­ред за­га­лу тра­ди­цій­них го­спо­дарств бра­кує ро­зу­мі­н­ня на­прям­ку ру­ху та вза­єм­ної до­ві­ри. Хо­ча ко­шти на під­трим­ку роз­ви­тку, при­найм­ні аграр­ної га­лу­зі, в за­га­лу сіль­го­спви­ро­бни­ків, сьо­го­дні є. Опти­маль­ним ін­стру­мен­том для по­єд­на­н­ня про­блем збе­ре­же­н­ня гро­шей і еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня тра­ди­цій­но вва­жа­є­ться фон­до­вий ри­нок, який до­зво­ляє ін­ве­сту­ва­ти ма­лі су­ми у зру­чний час. Про­те фон­до­вий ри­нок, як ві­до­мо, у нас та­кож не пра­цює.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.