Від бі­знес-істо­рії — до ре­пу­та­ції

AgroMarket - - Є ПРОБЛЕМА -

Як по­ка­зує пра­кти­чний до­свід, фі­ло­со­фія від­но­син між під­при­єм­ством і бан­ком по­тре­бує ра­ди­каль­но­го пе­ре­о­сми­сле­н­ня. Змі­на ве­кто­ра вза­є­мо­дії має спри­я­ти ефе­ктив­ній і кон­стру­ктив­ній спів­пра­ці, осно­ва якій — пар­тнер­ські ві­дно­си­ни. Пе­ред­усім ком­па­нія має бу­ти го­то­ва на­да­ти бан­ко­ві мо­жли­вість озна­йо­ми­ти­ся зі сво­їм бі­зне­сом, йо­го силь­ни­ми та слаб­ки­ми сто­ро­на­ми, аби зго­дом по­бу­ду­ва­ти «про­гра­му спів­пра­ці» та на­да­лі її до­три­му­ва­ти­ся.

На­справ­ді це не так про­сто. Свою бі­знес-істо­рію під­при­єм­ство ви­бу­до­вує не один рік, бо са­ме во­на де­мон­струє зда­тність вла­сни­ків і топ-ме­не­джмен­ту пу­блі­чно ке­ру­ва­ти бі­зне­сом. Від їхньо­го сти­лю ке­ру­ва­н­ня та сфор­мо­ва­ної в ком­па­нії кор­по­ра­тив­ної куль­ту­ри за­ле­жать її рин­ко­ві пер­спе­кти­ви та ре­пу­та­ція.

Бан­ки ува­жно ви­вча­ють став­ле­н­ня по­тен­цій­но­го по­зи­чаль­ни­ка до ро­бо­ти із за­лу­че­ни­ми по­зи­ка­ми, кре­ди­та­ми, кре­ди­тор­ською за­бор­го­ва­ні­стю. Не­а­би­яке зна­че­н­ня має спро­мо­жність ком­па­нії бу­ду­ва­ти гра­фік гро­шо­вих по­то­ків (cash-flow) та ефе­ктив­но ним ке­ру­ва­ти, зда­тність ге­не­ру­ва­ти при­бу­ток, при­мно­жу­ва­ти ка­пі­тал.

Та­кий під­хід від­би­ва­є­ться і в но­вих нор­ма­тив­них актах Нац­бан­ку. Так, 30 черв­ня 2016 ро­ку ре­гу­ля­то­ром ухва­ле­но по­ста­но­ву №351 про за­твер­дже­н­ня «По­ло­же­н­ня про ви­зна­че­н­ня бан­ка­ми Укра­ї­ни роз­мі­ру кре­ди­тно­го ри­зи­ку за актив­ни­ми бан­ків­ськи­ми опе­ра­ці­я­ми», у яко­му по­єд­на­ли­ся за­галь­ні прин­ци­пи та чі­ткі пра­ви­ла оцін­ки бан­ка­ми кре­ди­тно­го ри­зи­ку по­зи­чаль­ни­ків. Упро­ва­дже­н­ня но­во­го по­ло­же­н­ня за­без­пе­чує на­ле­жну оцін­ку бан­ка­ми ве­ли­чи­ни кре­ди­тно­го ри­зи­ку по­зи­чаль­ни­ків і пра­кти­чно ро­бить не­мо­жли­вим кре­ди­ту­ва­н­ня фі­нан­со­во не­спро­мо­жних під­при­ємств.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.