Пи­та­н­ня що­до фі­нан­су­ва­н­ня бі­зне­су є акту­аль­ним за будь-яких умов. Тож за обо­ро­тним ка­пі­та­лом під­при­єм­ства за­зви­чай звер­та­ю­ться до бан­ку, аби отри­ма­ти овер­драфт чи кре­дит. На­то­мість за­мість гро­шей ча­сто отри­му­ють від­мо­ву. Нев­же й справ­ді «бан­ки гро­ші не да

AgroMarket - - Є ПРОБЛЕМА -

Ни­ні бан­ків­ська си­сте­ма має до­ста­тньо віль­них ко­штів для фі­нан­су­ва­н­ня ре­аль­но­го се­кто­ра бі­зне­су. Тож бу­дья­ка фі­н­уста­но­ва за­ці­кав­ле­на в роз­мі­щен­ні віль­них ко­штів у кре­ди­тні про­е­кти під­при­ємств – при­найм­ні то­му, що по­зи­чаль­ник у та­ко­му ра­зі спла­чує за банк від­со­тки по де­по­зи­тах. То чо­му ж ці гро­ші є не­до­сту­пни­ми для ба­га­тьох охо­чих взя­ти кре­дит? І на­віть якщо ко­мусь по­ща­сти­ло, то чо­му від­со­тки та­кі ви­со­кі й від чо­го за­ле­жить їх рі­вень? Біль­шість цих пи­тань і від­по­від­ей ле­жать в одній пло­щи­ні. Пло­щи­ні вза­є­мо­від­но­син і ри­зи­ків. сто­су­є­ться пи­та­н­ня рів­ня ри­зи­ку під­при­єм­ства-по­зи­чаль­ни­ка як ком­па­нії, йо­го бі­зне­су, сти­лю ке­ру­ва­н­ня, від­бо­ру та спів­пра­ці з пар­тне­ра­ми (по­ста­чаль­ни­ка­ми та по­ку­пця­ми) і ба­га­тьма ін­ши­ми чин­ни­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.