Хто і що по­ви­нен ро­би­ти?

AgroMarket - - Є ПРОБЛЕМА -

Зна­чна кіль­кість укра­їн­ських ком­па­ній не має у сво­є­му акти­ві основ­них за­со­бів, не на­ро­щує їх, під­три­мує фор­мат «ви­ми­ва­н­ня ро­бо­чо­го ка­пі­та­лу» — все це не спри­яє стій­ко­сті та роз­ви­тку ком­па­нії. На­яв­ність фа­кту «від’єм­но­го ка­пі­та­лу» у фі­нан­со­вій зві­тно­сті ком­па­ній в очах бан­ків й ін­ве­сто­рів ли­ше на­го­ло­шує на «хи­тко­сті» та від­су­тно­сті ба­жа­н­ня вла­сни­ків ком­па­нії ви­бу­до­ву­ва­ти мі­цний фун­да­мент для дов­го­три­ва­ло­го бі­зне­су.

Тож чи мо­же банк до­ві­ри­ти­ся та­кій ком­па­нії та вкла­сти в її про­е­кти ко­шти сво­їх вкла­дни­ків? Це пи­та­н­ня, на яке бан­ки ма­ють від­по­від­а­ти що­ра­зу, на­да­ю­чи кре­дит по­зи­чаль­ни­ку. Йде­ться про до­ві­ру, че­сність, по­ря­дність і від­по­від­аль­ність за свої дії.

Що ро­би­ти? Ко­жен по­тен­цій­ний по­зи­чаль­ник має «пе­ре­гля­ну­ти» свій бі­знес і від­по­ві­сти со­бі на за­пи­та­н­ня: яким я йо­го ба­чу? В коротко-се­ре­дній і дов­го­три­ва­лій пер­спе­кти­ві? Яка ко­ман­да ме­ні по­трі­бна? Її до­свід, ква­лі­фі­ка­ція, за­ці­кав­ле­ність бі­зне­сом, зда­тність упро­ва­джу­ва­ти но­ві бі­знес-про­це­си, те­хно­ло­гії, куль­ту­ру, цін­но­сті. Бух­гал­те­рія та фі­нан­со­ва слу­жби ма­ють ре­пре­зен­ту­ва­ти «облич­чя» ком­па­нії на­ле­жним чи­ном, як цьо­го по­тре­бу­ють бан­ки й ін­ве­сто­ри. Зав­дя­чу­ю­чи на­ле­жній пов­но­ті та яко­сті зві­тно­сті про фі­нан­со­ву-го­спо­дар­ську ді­яль­ність, ком­па­нії отри­му­ють мо­жли­вість вли­ва­ти до­да­тко­ві ко­шти в роз­ви­ток сво­го бі­зне­су, отри­му­ва­ти до­ступ до ши­ро­ко­го ко­ла до­да­тко­вих фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів (аль­тер­на­ти­ва кре­ди­ту­ван­ню), які сьо­го­дні так ши­ро­ко та в до­ста­тньо­му об­ся­зі про­по­нує ри­нок.

Хай там як, по­пе­ре­ду — дов­гий шлях роз­ви­тку, який по­тре­бує від усіх нас ве­ли­ких зу­силь, пе­ре­о­сми­сле­н­ня фор­ма­ту ве­де­н­ня бі­зне­су та змі­ни ве­кто­ра вза­є­мо­від­но­син.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.