Ко­ли мо­жли­во­стей стає біль­ше

AgroMarket - - Є ПРОБЛЕМА -

Ве­ли­ку роль у про­це­сі до­сту­пу до кре­ди­тів і кре­ди­тних про­ду­ктів бан­ку та­кож за­без­пе­чує ком­пла­єнс (си­сте­ма оцін­ки ри­зи­ків не­від­по­від­но­сті, на­при­клад, за­ко­но­дав­чих і нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів, пра­вил, стан­дар­тів, ко­де­ксів по­ве­дін­ки, до якої та­кож на­ле­жать та­кі пи­та­н­ня як про­ти­дія ле­га­лі­за­ції до­хо­дів, отри­ма­них злов­ми­сним шля­хом, фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму, про­ти­дія ша­храй­ству й ін­ші), що по­сту­по­во стає щіль­ні­шим і від­кри­ті­шим.

Усі ці за­хо­ди ма­ли б по­кра­щи­ти загальний стан кре­ди­ту­ва­н­ня на рин­ку Укра­ї­ни, змен­ши­ти рі­вень про­блем­них кре­ди­тів, по­лі­пши­ти порт­фель чин­них кре­ди­тів, зни­зи­ти рі­вень кре­ди­тно­го ри­зи­ку, що в ре­зуль­та­ті спри­я­ти­ме зни­жен­ню від­со­тко­вих ста­вок за кре­ди­та­ми. Адже що мен­ший кре­ди­тний ри­зик під­при­єм­ства й ви­ща йо­го пла­то­спро­мо­жність, то біль­ше мо­жли­во­стей у бан­ку на­да­ти та­ко­му під­при­єм­ству кра­щу вар­тість за кре­ди­том. Для під­при­ємств із ви­со­ким рів­нем ре­пу­та­цій­но­го ри­зи­ку спро­щу­є­ться до­ступ до окре­мих фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів (фа­кто­ринг, ве­ксель­ні роз­ра­хун­ки то­що), що по­зи­тив­но впли­ває на до­ста­тність і зде­шев­ле­н­ня ро­бо­чо­го ка­пі­та­лу ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.