Ін­стру­мен­ти та ре­а­лії

AgroMarket - - Є ПРОБЛЕМА -

Іно­ді до­во­ди­ться чу­ти: «бан­кі­ри тіль­ки й ду­ма­ють, як за­ро­би­ти на по­зи­чаль­ни­ко­ві». Чи так це? Так, для бан­ку гро­ші — це то­вар, при­йма­ють і роз­мі­щу­ють гро­ші на де­по­зит, а ви­да­ють кре­ди­ти. Про­те й бан­ки за­ці­кав­ле­ні у збіль­шен­ні при­бу­тко­во­сті сво­їх клі­єн­тів, а от­же, змен­шен­ні їхніх ви­трат на опла­ту кре­ди­тів. Від­так ча­сто про­по­ну­ють сво­їм клі­єн­там ін­ші до­да­тко­ві фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти: ве­ксе­лі (роз­ра­хун­ки, аваль, ура­ху­ва­н­ня ін­ші), га­ран­тії, фа­кто­ринг (вну­трі­шній, ім­порт­ний, екс­порт­ний), аграр­ні роз­пи­ски, акре­ди­ти­ви.

Зав­дя­ки та­ким ін­стру­мен­там під­при­єм­ства мо­жуть по­лі­пши­ти свої фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки, змен­ши­ти де­фі­цит обо­ро­тно­го ка­пі­та­лу, зни­зи­ти йо­го вар­тість і ри­зи­ки ком­па­нії. Щоб ско­ри­ста­ти­ся ци­ми фі­нан­со­ви­ми ін­стру­мен­та­ми, зві­сно, теж по­трі­бно ма­ти до­бру ре­пу­та­цію, на­ле­жне ке­ру­ва­н­ня та не­сти ви­со­кий рі­вень від­по­від­аль­но­сті за сво­ї­ми зо­бов’яза­н­ня­ми. Фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти тор­го­во­го фі­нан­су­ва­н­ня за­зви­чай по­тре­бу­ють по­лег­ше­но­го під­хо­ду що­до фор­му­ва­н­ня за­ста­ви, або іно­ді здій­сню­ю­ться і без неї. Чи ре­аль­но та­ке? Ре­аль­но. Все це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.