Орі­єн­та­ція укра­їн­ських сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств по­ста­ча­ти свою про­ду­кцію за кор­дон — оче­ви­дна. То­му на­вряд чи є по­тре­ба акцен­ту­ва­ти на еко­но­мі­чній скла­до­вій. Утім, вва­жа­є­мо за до­ціль­не про­ана­лі­зу­ва­ти податкові на­слід­ки здій­сне­н­ня та­ких опе­ра­цій,

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ «ОМП»

ПДу­же ча­сто сіль­госп­під­при­єм­ства, укла­да­ю­чи до­го­вір на по­ста­ча­н­ня не­ре­зи­ден­ту, на­при­клад ку­ку­ру­дзи, отри­му­ють аван­со­ві пла­те­жі ще до фа­кти­чно­го ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань з по­ста­ча­н­ня сіль­госп­про­ду­кції. Звер­та­є­мо ува­гу, що по­пе­ре­дня (аван­со­ва) опла­та вар­то­сті то­ва­рів, що ви­во­зять за ме­жі ми­тної те­ри­то­рії Укра­ї­ни, не змі­нює зна­че­н­ня сум по­да­тку, які на­ле­жать до по­да­тко­во­го кре­ди­ту та­ко­го екс­пор­те­ра (п. 187.11. По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ)).

Да­лі, по­ши­ре­ною бі­знес-мо­де­л­лю для експорту є за­лу­че­н­ня в та­ку опе­ра­цію ко­мі­сіо­не­ра. На­га­ду­є­мо, що пра­во на за­сто­су­ва­н­ня 0% ПДВ, а та­кож пра­во на отри­ма­н­ня бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня має ли­ше про­да­вець екс­порт­ної про­ду­кції — її вла­сник (ко­мі­тент, а не «за­лу­че­ний» ко­мі­сіо­нер»). За отри­ма­н­ня ко­мі­тен­том аван­со­вої опла­ти вар­то­сті то­ва­рів, що екс­пор­тує ко­мі­сіо­нер, жо­дних по­да­тко­вих на­слід­ків не ви­ни­кає. Ко­мі­сій­на ви­на­го­ро­да, отри­ма­на ко­мі­сіо­не­ром-екс­пор­те­ром від ко­мі­тен­та (+), за­ра­хо­ву­є­ться до ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня за став­кою 20% ПДВ і (–) не за­ра­хо­ву­є­ться до ми­тної вар­то­сті то­ва­рів, які екс­пор­ту­ю­ться (ст. 189 ПКУ).

Зви­чай­на ці­на. здій­сне­н­ня

Ча­сто бу­ває, що під­при­єм­ства екс­пор­ту­ють сіль­госп­про­ду­кцію

Податкові ор­га­ни вва­жа­ють, що рі­зни­цю між та

слід на­ра­хо­ву­ва­ти податкові зо­бов’яза­н­ня з ПДВ за став­кою 20%, тоб­то «ро­би­ти умов­ний про­даж». До то­го ж, як ві­до­мо, екс­порт­ні опе­ра­ції опо­да­тко­ву­ю­ться за став­кою 0% ПДВ. Фі­скаль­на слу­жба в об­ґрун­ту­ва­н­ня та­ко­го під­хо­ду за­зна­чає, що «об­сяг опе­ра­цій, роз­ра­хо­ва­ний ви­хо­дя­чи з пе­ре­ви­ще­н­ня ці­ни при­дба­н­ня/зви­чай­ної ці­ни/ба­лан­со­вої (за­ли­шко­вої) вар­то­сті

ну. ода­тко­ві на­слід­ки експортних опе­ра­цій. за ці­ною, що ниж­ча за зви­чай- ною ці­ною ці­ною про­да­жу

на

зви­чай-

не­о­бо­ро­тних акти­вів над фа­кти­чною,

не фор­мує вар­то­сті екс­пор­то­ва­но­го то­ва­ру, ну­льо­ва став­ка до та­ко­го об­ся­гу не за­сто­со­ву­є­ться»

(ли­сти Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби від 01.02.2016 №1926/6/99-99-19-03-02-15 та від 27.04.2016 №9529/6/99-99-15-03-02-15).

Що­прав­да, су­до­ва пра­кти­ка із цьо­го пи­та­н­ня сфор­му­ва­ла про­ти­ле­жну по­зи­цію. Зокре­ма, в По­ста­но­ві Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни від 22.03.2016 по спра­ві №804/7619/15 суд за­зна­чив, що по­ло­же­н­ня стат­ті

188 ПКУ, не пе­ред­ба­ча­ють та­кої окре­мої скла­до­вої ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ, як «пе­ре­ви­ще­н­ня со­бі­вар­то­сті са­мо­стій­но ви­го­тов­ле­них то­ва­рів над фа­кти­чною ці­ною по­ста­ча­н­ня (експорту)»;

а пра­ви­ло, що «ба­за опо­да­тку­ва­н­ня опе­ра­цій з по­ста­ча­н­ня са­мо­стій­но ви­го­тов­ле­них то­ва­рів/по­слуг не мо­же бу­ти ниж­чою від їх со­бі­вар­то­сті»,

за­сто­со­ву­є­ться для роз­ра­хун­ку ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня усі­єї опе­ра­ції без її по­ді­лу на окре­мі ча­сти­ни.

Тра­ди­цій­но суд на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті уста­нов­ле­н­ня в та­ких опе­ра­цій їх ді­ло­вої ме­ти та еко­но­мі­чно­го ефе­кту.

От­же, якщо в го­спо­дар­ській опе­ра­ції з експорту то­ва­рів і по­слуг їх ці­на ниж­ча за зви­чай­ну, то за умо­ви, що на­слід­ком та­кої опе­ра­ції для екс­пор­те­ра є пев­ний еко­но­мі­чний ефект, — на та­ку «рі­зни­цю» не по­трі­бно на­ра­хо­ву­ва­ти 20% ПДВ.

Стро­ки для за­ра­ху­ва­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки.

По­чне­мо з хо­ро­шої но­ви­ни. Із 29 ли­пня цьо­го ро­ку На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни по­дов­жив гра­ни­чний строк для роз­ра­хун­ків за опе­ра­ці­я­ми з експорту й ім­пор­ту то­ва­рів із 90 днів до 120 ( по­ста­но­ва НБУ від 28.08.2016 №361, да­лі — Звер­та­є­мо ува­гу — якщо на мо­мент на­бра­н­ня чин­но­сті По­ста­но­вою №361 не за­кін­чив­ся 90-ден­ний строк роз­ра­хун­ків за опе­ра­ці­я­ми з експорту й ім­пор­ту то-

По­ста­но­ва №361).

ва­рів, то та­кі роз­ра­хун­ки здій­сню­ю­ться у строк, що не пе­ре­ви­щує 120 ка­лен­дар­них днів. Оскіль­ки, від­по­від­но до стат­ті 58 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, за­ко­ни й ін­ші нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти не ма­ють зво­ро­тної дії в ча­сі, крім ви­пад­ків, ко­ли во­ни пом’якшу­ють або ска­со­ву­ють від­по­від­аль­ність. Це озна­чає, що до по­дії або фа­кту за­сто­со­ву­є­ться той за­кон (нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт), під час яко­го во­ни на­ста­ли або від­бу­ва­ли­ся.

Штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня ва­лю­тно­го за­ко­но­дав­ства.

Їх за­сто­со­вує ви­клю­чно На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (від­по­від­но до пра­во­вої по­зи­ції Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни, ви­кла­де­ної в По­ста­но­ві від 07.02.2012 у спра­ві

У ра­зі по­ру­ше­н­ня 120-ден­но­го стро­ку за­ра­ху­ва­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки за ко­жен день про­стро­че­н­ня на­ра­хо­ву­є­ться пе­ня в роз­мі­рі 0,3% су­ми не­о­дер­жа­ної ви­ру­чки в іно­зем­ній ва­лю­ті, пе­ре­ра­хо­ва­ної у гро­шо­ву оди­ни­цю Укра­ї­ни за ва­лю­тним кур­сом На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни на день ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Загальний роз­мір на­ра­хо­ва­ної пе­ні не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти су­ми не­о­дер­жа­ної ви­ру­чки (ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті).

Слід за­ува­жи­ти, що в ра­зі прийня­т­тя Мі­жна­ро­дним ко­мер­цій­ним ар­бі­тра­жним су­дом чи Мор­ською ар­бі­тра­жною ко­мі­сі­єю при Тор­го­во-про­ми­сло­вій па­ла­ті Укра­ї­ни по­зов­ної за­яви ре­зи­ден­та про стя­гне­н­ня з не­ре­зи­ден­та за­бор­го­ва­но­сті, яка ви­ни­кла вна­слі­док не­до­три­ма­н­ня остан­нім стро­ків, пе­ред­ба­че­них екс­порт­ним кон­тра­ктом, то пе­ре­біг 120-ден­но­го стро­ку вста­нов­ле­но­го На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни

і пе­ня за їх по­ру­ше­н­ня в цей пе­рі­од не спла­чу­є­ться. То­му в та­ких експортних кон­тра­ктах ва­жли­во про­пи­су­ва­ти ре­аль­ну під­су­дність, де під­при­єм­ство в ра­зі ви­ни­кне­н­ня про­бле­ми дій­сно змо­же су­ди­ти­ся.

зу­пи­ня­є­ться,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.