Єв­ро­пей­ський Со­юз збіль­шує кво­ти для сіль­го­спви­ро­бни­ків

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

«Ми ви­рі­ши­ли збіль­ши­ти об­ся­ги квот для сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Це ду­же ви­гі­дна про­по­зи­ція, і я вва­жаю, що це до­по­мо­же по­кра­щи­ти си­ту­а­цію на рин­ку», — за­яви­ла Єв­ро­пей­ський ко­мі­сар з пи­тань тор­гів­лі Се­сі­лія Мальм­стрьом.

«Не всі очі­ку­ва­н­ня нас, як мі­ні­стер­ства, і на­ших ви­ро­бни­ків від­обра­же­ні у про­по­но­ва­но­му збіль­шен­ні, але во­но сьо­го­дні дає мо­жли­вість на­ро­сти­ти об­ся­ги тор­гів­лі в рам­ках квот з ЄС до­да­тко­во май­же на 200 млн дол.», — за­ува­жив мі­ністр агро­по­лі­ти­ки Та­рас Ку­то­вий.

На­ра­зі час­тка ЄС в за­галь­ній стру­кту­рі зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го обі­гу сіль­сько­го­спо­дар­ської про- ду­кції скла­дає 33,9%. Згі­дно з прийня­тим рі­ше­н­ням, укра­їн­ські ви­ро­бни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів Мед Кру­пи, обро­бле­не зер­но То­ма­ти Ви­но­гра­дний сік Овес Пше­ни­ця, бо­ро­шно Ку­ку­ру­дза, бо­ро­шно Ячмінь, бо­ро­шно Всьо­го отри­ма­ють до­да­тко­ві кво­ти на ку­ку­ру­дзу, пше­ни­цю, мед, кру­пи, то­ма­ти, всьо­го на 196,95 млн дол.

Збіль­ше­н­ня кво­ти, тонн

3 000 7 800 5 000 500 4 000 100 000 650 000 350 000

Збіль­ше­н­ня кво­ти, орі­єн­тов­но тис. $

6 500 3 100 4 600 650 600 16 500 110 000 55 000 196 950

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.