Мі­жна­ро­дне та укра­їн­ське по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство актив­но змі­ню­є­ться, а про­це­си де­о­фшо­ри­за­ції на­би­ра­ють де­да­лі біль­ших обер­тів. Утім, це не озна­чає, що від ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­них ком­па­ній по­трі­бно від­мов­ля­ти­ся. Ви­ни­кає по­тре­ба по­стій­но­го кон­тро­лю за ви­ко­ри

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - 1. Схе­ма для екс­пор­те­рів/ ім­пор­те­рів 2. Ви­ко­ри­ста­н­ня агент­ських стру­ктур 3. Ство­ре­н­ня хол­дин­гу 4. Ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­них ком­па­ній для за­лу­че­н­ня кре­ди­тів

Пи­та­н­ня ви­бо­ру юрисдикції для ре­є­стра­ції іно­зем­ної ком­па­нії є одним із най­го­лов­ні­ших пи­тань між­на­ро­дно­го по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня. На жаль, уні­вер­саль­но­го «ре­це­пту» ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­них ком­па­ній, в то­му чи­слі офшо­рів, не­має. Ко­жна си­ту­а­ція є ін­ди­ві­ду­аль­ною, й по­бу­до­ва кон­кре­тної схе­ми за­ле­жить на­сам­пе­ред від по­треб і мо­жли­во­стей, які пе­ред со­бою ста­вить вла­сник бі­зне­су. Про­те, як вже бу­ло за­зна­че­но, світ змі­ню­є­ться. Змі­ню­є­ться й під­хід до ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­них ком­па­ній. Якщо ра­ні­ше аб­со­лю­тно прийня­тним і ро­бо­чим ва­рі­ан­том бу­ла ре­є­стра­ція ком­па­ній у кла­си­чній офшор­ній зо­ні, на­при­клад BVI чи Бе­лі­зі, що об­хо­ди­ло­ся в 1000– 2000 до­ла­рів, то ста­ном на сьо­го­дні (у сві­тлі де­о­фшо­ри­за­ції) під­хо­ди­ти до цьо­го пи­та­н­ня по­трі­бно більш ретельно, зва­же­но та ком­пле­ксно. Та­кож слід ура­хо­ву­ва­ти об­сяг за­пла­но­ва­них угод і пла­те­жів, юрисдикції основ­них кон­тр­аген­тів, пер­спе­кти­ви від­кри­т­тя бан­ків­сько­го ра­хун­ку то­що.

Основ­ни­ми пе­ре­ва­га­ми ре­є­стра­ції іно­зем­них ком­па­ній сьо­го­дні є:

піль­го­ве опо­да­тку­ва­н­ням — про­те по­трі­бно актив­но слід­ку­ва­ти за за­ко­но­дав­чи­ми змі­на­ми, що від­бу­ва­ю­ться у сві­тлі де­о­фшо­ри­за­ції з ме­тою по­стій­ної акту­а­лі­за­ції ви­ко­ри­сто­ву­ва­них схем; за­хист акти­вів; від­хід від за­ко­но­дав­чо­го ти­ску на бі­знес — на­сам­пе­ред мо­ва йде про ва­лю­тні обме­же­н­ня, за­про­ва­дже­ні НБУ, зокре­ма що­до про­да­жі ва­лю­тної ви­ру­чки, роз­ра­хун­ків за зов­ні­шньо-еко­но­мі­чни­ми кон­тра­кта­ми, ви­пла­ти ва­лю­ти то­що.

Якщо основ­ною ме­тою є здій­сне­н­ня експортних/ім­порт­них опе­ра­цій, іно­зем­на ком­па­нія, за­ре­є­стро­ва­на в низь­ко­по­да­тко­вій або офшор­ній юрисдикції, мо­же зна­чно зни­зи­ти ви­тра­ти. Це до­ся­га­є­ться зав­дя­ки пе­ре­не­сен­ню мі­сця на­ко­пи­че­н­ня при­бу­тку в кра­ї­ну з піль­го­вим або ну­льо­вим опо­да­тку­ва­н­ням. Іно­зем­на ком­па­нія у цих схе­мах діє як по­се­ре­дник, що до­зво­ляє ре­гу­лю­ва­ти екс­порт­ну/ім­порт­ну ці­ну то­ва­ру.

Тре­ба ро­зу­мі­ти, що ви­ко­ри­ста­н­ня кла­си­чних офшо­рів у сві­тлі трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня та по­ня­т­тя «кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій» сьо­го­дні обме­же­не. Хо­ча на екс­пор­те­рів ан­ти­о­фшор­не за­ко­но­дав­ство впли­ває мен­шою мі- рою, ніж на ім­пор­те­рів, пи­та­н­ня «кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій» є акту­аль­ним в обох ви­пад­ках.

Тож за та­кої схе­ми до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кі ва­рі­ан­ти:

якщо опе­ра­ція не під­па­дає під по­ня­т­тя кон­тро­льо­ва­ної, мо­жли­вим є ви­ко­ри­ста­н­ня кі­пр­ських і па­нам­ських ком­па­ній;

ви­ко­ри­ста­н­ня по­да­тко­во­про­зо­рих стру­ктур, які ре­є­стру­ю­ться в ре­спе­кта­бель­них низь­ко­по­да­тко­вих кра­ї­нах, на­при­клад, Ве­ли­кої Бри­та­нія, Шо­тлан­дія;

ви­ко­ри­ста­н­ня ком­па­ній, за­ре­є­стро­ва­них у кра­ї­нах із те­ри­то­рі­аль­ною си­сте­мою опо­да­тку­ва­н­ня та в де­яких спе­ци­фі­чних без­по­да­тко­вих кра­ї­нах, на­при­клад, Гон­конг, Сін­га­пур, ОАЕ;

ви­ко­ри­ста­н­ня агент­ських стру­ктур.

Агент­ська стру­кту­ра пе­ред­ба­чає на­яв­ність так зва­ної «фа­са­дної» ком­па­нії, що укла­дає агент­ську уго­ду з офшор­ною ком­па­ні­єю. Суть схе­ми по­ля­гає в то­му, що ком­па­нія з офшор­ної зо­ни пе­ре­лі­ку Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни при­хо­ву­є­ться за «фа­са­дною» ком­па­ні­єю з ре­спе­кта­бель­ної кра­ї­ни, яка не вхо­дить в цей «чор­ний» спи­сок КМУ. Від­по­від- но до ці­єї уго­ди, «фа­са­дна» ком­па­нія є аген­том офшору й ве­де ді­яль­ність від сво­го іме­ні, але за до­ру­че­н­ням офшору. Офшор­ний прин­ци­пал зо­бов’язу­є­ться ви­пла­чу­ва­ти аген­ту ко­мі­сій­ні у ви­гля­ді від­со­тка від обо­ро­ту або у ви­гля­ді фі­ксо­ва­ної ви­на­го­ро­ди.

Най­по­пу­ляр­ні­ши­ми є «фа­са­дні» ком­па­нії Ве­ли­кої Бри­та­нії, Ір­лан­дії, Да­нії, Ні­дер­лан­дів, Кі­пру та Ка­на­ди. Для біль­шої кон­фі­ден­цій­но­сті кін­це­во­го вла­сни­ка акції «фа­са­дної» ком­па­нії мо­жна пе­ре­да­ти тра­сту або при­ва­тно­му фон­ду.

З по­гля­ду укра­їн­сько­го по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства ком­фор­тни­ми юрис­ди­кці­я­ми для ство­ре­н­ня хол­дин­гів є Кіпр, Ні­дер­лан­ди, Угор­щи­на, Ав­стрія.

Юрис­ди­кція для ре­є­стра­ції хол­дин­гу має від­по­від­а­ти та­ким ви­мо­гам:

на­яв­ність до­го­во­рів про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня;

звіль­не­н­ня ди­ві­ден­дів, отри­ма­них від до­чір­ніх ком­па­ній, від по­да­тків або опо­да­тко­ву­ва­н­ня ди­ві­ден­дів за мі­ні­маль­ни­ми ставками;

звіль­не­н­ня ди­ві­ден­дів, що ви­пла­чує хол­динг кін­це­вим бе- не­фі­ці­а­рам, від по­да­тків або опо­да­тко­ву­ва­н­ня ди­ві­ден­дів за мі­ні­маль­ни­ми ставками;

у кра­ї­ні роз­та­шу­ва­н­ня хол­дин­гу по­да­ток на при­ріст ка­пі­та­лу в ре­зуль­та­ті про­да­жу акцій або ча­сток в до­чір­ніх під­при­єм­ствах має бу­ти від­су­тнім або мі­ні­маль­ним.

При ви­да­чі кре­ди­ту бі­знес отри­мує ле­галь­не дже­ре­ло ко­штів із мо­жли­ві­стю їх по­вер­не­н­ня зі спла­тою від­со­тків, що мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для змен­ше­н­ня по­да­тко­во­го тя­га­ря. До то­го ж мо­жли­вим є мі­ні­мі­за­ція по­да­тків шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня не­ре­зи­ден­тних ком­па­ній і до­го­во­рів про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня. Про­те ста­ном на сьо­го­дні по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти обме­же­н­ня НБУ що­до по­вер­не­н­ня по­зик і кре­ди­тів.

Хо­ро­шим при­кла­дом для кре­ди­ту­ва­н­ня є ком­па­нії Ве­ли­кої Бри­та­нії, Ні­дер­лан­дів або Швей­ца­рії, де мо­жна ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми до­го­во­рів про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня та сут­тє­во зни­зи­ти по­да­тки на ви­пла­ту ди­ві­ден­дів, від­со­тків і ро­ял­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.