БЛОК 2. Центр вза­є­мо­дії з фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС -

1. За­лу­че­н­ня зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня (кре­ди­ти, лі­зинг, га­ран­тії).

2. Су­про­від кре­ди­тно­го порт­фе­ля й кон­троль ви­ко­на­н­ня фі­нан­со­вих умов кре­ди­тних до­го­во­рів.

3. Пі­дго­тов­ка ін­фор­ма­ції та зві­тних до­ку­мен­тів в рам­ках вза­є­мо­дії з фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми.

Пев­не, най­більш тру­до­ви­тра­тним ета­пом ста­ло ре­гла­мен­ту­ва­н­ня ро­бо­ти пі­дроз­ді­лу. Бу­ло роз­ро­бле­но: «По­ло­же­н­ня про ка­зна­чей­ство» (до­ку­мент, що по­кли­ка­ний за­крі­пи­ти ці­лі та зав­да­н­ня ка­зна­чей­ства, а та­кож прин­ци­пи вза­є­мо­дії з ін­ши­ми стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми ком­па­нії), «Ре­гла­мент управ­лі­н­ня гро­шо­ви­ми ко­шта­ми» (ре­гла­мен­тує по­ря­док здій­сне­н­ня пла­те­жів, опи­сує всі ета­пи ру­ху ко­штів — від іні­ці­а­ції пла­те­жу до від­прав­ле­н­ня пла­ті­жних до­ку­мен­тів в банк) та «Ре­гла­мент по кре­ди­тній ро­бо­ті» (вста­нов­лює від­по­від­аль­них осіб і по­ря­док їх вза­є­мо­дії між со­бою, з ін­ши­ми слу­жба­ми та зов­ні­шні­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми). Це са­ме той не­об­хі­дний мі­ні­мум вну­трі­шніх нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів, що за­клав осно­ви для ро­бо­ти ка­зна­чей­ської фун­кції в ком­па­нії та до­зво­лив ав­то­ма­ти­зу­ва­ти цей бі­знес-про­цес.

Сьо­го­дні в Agricom Group за­про­ва­дже­на ефе­ктив­на, на­дій­на та, що най­ва­жли­ві­ше, ре­аль­но чин­на си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня гро­шо­ви­ми по­то­ка­ми, до якої, згі­дно з вну­трі­шні­ми по­лі­ти­ка­ми, за­лу­че­но май­же всіх офі­сних пра­ців­ни­ків ком­па­нії — від іні­ці­а­то­ра, ко­трий, ска­жі­мо, має на­мір при­дба­ти ПММ чи кан­цто­ва­ри, до ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра, який по­го­джує ре­є­стри пла­те­жів. На­о­чно цей лан­цюг ви­гля­дає так:

1. — від­по­від­аль­на осо­ба Цен­тру фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті, що фор­мує за­яв­ки в ав­то­ма­ти­зо­ва­ну си­сте­му із за­зна­че­н­ням усіх ре­кві­зи­тів: да­ти, пла­те­жу, фор­ми опла­ти, кон­тр­аген­та, до­го­во­ру, су­ми. Іні­ці­а­тор пла­те­жу не­се від­по­від­аль­ність за збір і пе­ре­да­чу пер­вин­них до­ку­мен­тів в бух­гал­те­рію.

2.

Іні­ці­а­тор пла­те­жу Го­лов­ний бух­гал­тер Цен­тру фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті —

ве­де кон­троль за пра­виль­ні­стю оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів на опла­ту та за роз­ра­хун­ка­ми з кон­тр­аген­та­ми. Са­ме бух­гал­те­рія фор­мує за­яв­ки на опла­ту по­да­тків і від­ря­дних. По­го­джує пла­тіж.

3. пе­ре­ві­ряє до­ціль­ність ви­трат, мо­же ко­ри­гу­ва­ти тер­мі­ни опла­ти. По­го­джує пла­те­жі.

4. — пе­ре­ві­ряє всі ре­кві­зи­ти в за­яв­ці, про­став­ляє в за­яв­ці ста­т­тю ру­ху ко­штів, роз­ра­хун­ко­вий ра­ху­нок з яко­го бу­де опла­че­на ця за­яв­ка. Кон­тро­лює бю­дже­тні лі­мі­ти. Фор­мує ре­єстр пла­те­жів по Цен­тру фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті та під­при­єм­ствам.

5. пла­те­жів.

6. — за­твер­джує ре­єстр пла­те­жів. Ва­жли­вий акцент — пра­ва й обов’яз­ки іні­ці­а­то­ра пла­те­жу. Де­ле­гу­ва­н­ня до­зво­ли­ло опти­мі­зу­ва­ти ро­бо­ту ка­зна­чей­ства та­ким чи­ном, що в Єди­но­му цен­трі роз­ра­хун­ків за­лу­че­но ли­ше одно­го спе­ці­а­лі­ста, ко­трий успі­шно про­во­дить що­най­мен­ше 700 пла­те­жів від 17 рі­зних юри­ди­чних осіб про­тя­гом одно­го ро­бо­чо­го ти­жня. Аби ко­жен із пра­ців­ни­ків ве­ли­кої ком­па­нії сфор­му­вав свою осо­би­сту від­по­від­аль­ність за не­об­хі­дні ви­пла­ти, про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців ме­не­джмент фі­нан­со­во­го де­пар­та­мен­ту здій­снив со­тні роз’ясню­валь­них бе­сід — осо­би­сто (ви­їжджа­ю­чи у від­окрем­ле­ні стру­ктур­ні під­роз­ді­ли), те­ле­фо­ном і за до­по­мо­гою скай­пу. Зу­си­л­ля оку­пи­ли­ся сто­ри­цею — те­пер і від­діл ка­дрів, і мар­ке­то­ло­ги, і ко­мер­цій­ний від­діл са­мо­стій­но іні­ці­ю­ють пла­те­жі.

За­про­ва­див­ши опи­са­ну мо­дель, ми ско­ро­ти­ли ви­тра­ти на ви­ко­на­н­ня ру­тин­них опе­ра­цій, ста­ли ефе­ктив­ні­ше ке­ру­ва­ти лі­кві­дні­стю та фі­нан­со­ви­ми ри­зи­ка­ми, на­ла­го­ди­ли ефе­ктив­ну вза­є­мо­дію з фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми, за­без­пе­чи­ли про­зо­рість за­ли­шків і гро­шо­вих по­то­ків, ство­ри­ли си­сте­му єди­но­го ме­ха­ні­зму роз­ра­хун­ків.

Ко­жна ком­па­нія, без­умов­но, оби­рає мо­дель ке­ру­ва­н­ня фі­нан­со­ви­ми по­то­ка­ми, ви­хо­дя­чи з вла­сних по­треб і ба­че­н­ня. Го­лов­не, аби во­на ре­аль­но пра­цю­ва­ла, а не при­па­да­ла пи­лом в ар­хі­ві.

Ке­рів­ник Цен­тру фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті — Ка­зна­чей­ство Фі­нан­со­вий ди­ре­ктор

— «по­пе­ре­дньо» за­твер­джує ре­єстр

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.