Ще кіль­ка ро­ків то­му ко­жне під­при­єм­ство, яке вхо­ди­ло до скла­ду Agricom Group, ве­ло спра­ви, як мо­ви­ться, на вла­сний роз­суд. Бу­ла від­су­тня єди­на по­лі­ти­ка та про­це­ду­ри ке­ру­ва­н­ня гро­шо­ви­ми по­то­ка­ми. Ви­ни­ка­ли тру­дно­щі з опе­ра­тив­ною ін­фор­ма­ці­єю про стан коротко

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС -

Пе­ред Agricom Group по­ста­ла по­тре­ба під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ке­ру­ва­н­ня фі­нан­со­ви­ми по­то­ка­ми. Від­так ви­рі­ше­но бу­ло ство­ри­ти цен­тра­лі­зо­ва­ну си­сте­му ка­зна­чей­ства. Ни­ні во­но умов­но роз­ді­ле­не на два бло­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.