Агро­бі­знес роз­ви­ва­є­ться в су­во­рих умо­вах гло­баль­ної кон­ку­рен­ції. При­чо­му еко­но­мі­чні умо­ви ве­де­н­ня бі­зне­су сьо­го­дні в Укра­ї­ні та­кі, що аграрії, ча­сом про­сто не вба­ча­ю­чи ін­шо­го ви­хо­ду, ве­дуть го­спо­дар­ську ді­яль­ність, за­сто­со­ву­ю­чи «не зов­сім» про­зо­рі схе­ми.

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

По­стій­ні змі­ни по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, не­до­ро­з­ви­не­ний ри­нок зем­лі та ко­ру­пція в дер­жа­ві ство­рю­ють умо­ви для уча­сті під­при­єм­ців у вчи­нен­ні зло­чин­них дій фі­нан­со­во­го спря­му­ва­н­ня. До ці­єї ка­те­го­рії на­ле­жать усі зло­чи­ни, що впли­ва­ють на до­хо­ди під­при­єм­ства, їх збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня. Та­ки­ми мо­жуть бу­ти кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, що пе­ред­ба­че­ні ста­т­тя­ми 197-1, 190, 194, 209, 212, 205, 364, 364-1, 358, 366 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ( да­лі — ККУ).

Не се­крет, що агро­ком­па­нії ко­ри­сту­ю­ться по­слу­га­ми кон­вер­та­цій­них цен­трів. Це від­бу­ва­є­ться як для пе­ре­ве­де­н­ня без­го­тів­ко­вих ко­штів у го­тів­ку, так і нав­па­ки. Го­тів­ко­ві ко­шти ча­сто спря­мо­ву­ю­ться на по­кри­т­тя ко­ру­пцій­них ви­трат, здій­сне­н­ня ви­плат кон­тр­аген­там й орен­до­дав­цям. Ду­же ча­сто ку­пи­ти за го­тів­ку мо­жна біль­шу кіль­кість то­ва­ру, ніж за без­го­тів­ко­ві ко­шти. Що­прав­да, по­слу­го­ву­ва­н­ня кон­вер­та­цій­ни­ми цен­тра­ми — це ри­зик бу­ти при­тя­гну­тим до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за ста­т­тя­ми 205, 209 та 212 ККУ. До то­го ж одне ді­ло, ко­ли ке­рів­ни­цтво агро­ком­па­нії сві­до­мо йде на цей крок, зов­сім дру­ге — ко­ли про участь в не­за­кон­них схе­мах во­но ді­зна­є­ться post factum. до ре­чей і до­ку­мен­тів). Та всу­пе­реч ви­мо­гам за­ко­ну на­ціо­наль­ні су­ди пе­ре­кла­да­ють обов’язок до­ве­де­н­ня ре­аль­но­сті та за­кон­но­сті про­ве­де­ної го­спо­дар­ської опе­ра­ції на сто­ро­ну, що про­сить ска­су­ва­ти арешт. Юри­стам в су­ді по­трі­бно бу­де під­твер­ди­ти факт роз­ра­хун­ку між усі­ма уча­сни­ка­ми го­спо­дар­ської опе­ра­ції, що май­же не­мо­жли­во.

Ретельно пе­ре­ві­ря­ти є сенс і пра­ців­ни­ків ком­па­нії, осо­бли­во топ-ме­не­джмент. Їхні дії не­рід­ко при­зво­дять до ре­пу­та­цій­них втрат для під­при­єм­ства. Яскра­вий при­клад — про­даж ко­опе­ра­ти­ву сільгосптехніки, при­дба­ної за ко­шти Ста­бі­лі­за­цій­но­го фон­ду. Ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра, ко­трий зва­жив­ся на та­ку обо­руд­ку, Бер­ди­чів­ський рай­суд Жи­то­мир­ської обла­сті ви­знав вин­ним у вчи­нен­ні зло­чи­ну за ча­сти­ною 2 стат­ті 364-1 ККУ (http://reyestr.court.gov.ua/Review/55573423).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.