До­ві­ряй. І до­бре пе­ре­ві­ряй

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Схо­же, ре­тель­на пе­ре­вір­ка кон­тр­аген­тів не за­ва­дить на­віть у від­но­сно на­дій­них уго­дах. Ком­па­нія ALEXANDROV&PARTNERS не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­ва­ла, що це мо­же за­без­пе­чи­ти до­да­тко­ві га­ран­тії про­ве­де­н­ня успі­шних тор­го­вель­них опе­ра­цій. Пе­ред­усім тре­ба звер­ну­ти ува­гу на ін­фор­ма­цію про: да­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції, да­ту взя­т­тя на облік в ор­га­ни ста­ти­сти­ки та ДПІ, ко­ди КВЕД та роз­мір Ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу ком­па­нії, що мі­стя­ться в Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі юри­ди­чних і фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців. Та­кож ми ре­ко­мен­ду­є­мо за­сто­со­ву­ва­ти ві­део­фі­кса­цію під час укла­де­н­ня кон­тра­ктів. Це дасть змо­гу убез­пе­чи­ти від ри­зи­ку при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за фі­ктив­не під­при­єм­ни­цтво та ле­га­лі­за­цію ко­штів на­бу­тих зло­чин­ним шля­хом. Один із на­ших клі­єн­тів, до­слу­хав­шись до ці­єї по­ра­ди, те­пер зав­жди за­сто­со­вує ві­део­фі­кса­цію під час укла­де­н­ня го­спо­дар­ських до­го­во­рів. Як на­слі­док, кіль­кість не­ви­ко­на­них кон­тра­ктних зо­бов’язань в йо­го бі­зне­сі змен­ши­ла­ся вдві­чі, а пар­тне­ри ма­ють не­аби­яку мо­ти­ва­цію до­три­му­ва­ти­ся до­бро­че­сних прин­ци­пів ве­де­н­ня справ.

На­ле­жна пе­ре­вір­ка та­кож мі­ні­мі­зує ри­зи­ки отри­ма­ти зби­тки вна­слі­док вчи­не­н­ня ша­храй­ських дій що­до під­при­єм­ства. Аби мі­ні­мі­зу­ва­ти цей ри­зик, по­трі­бно ретельно зби­ра­ти ін­фор­ма­цію про «не­зна­йо­мо­го» кон­тр­аген­та й укла­да­ти пер­ші уго­ди на не­ве­ли­кі пар­тії.

У пра­кти­ці ALEXANDROV&PARTNERS був ви­па­док, ко­ли під час су­про­во­ду опе­ра­цій ін­ве­сто­ра (з при­дба­н­ня агро­під­при­єм­ства) бу­ло вста­нов­ле­но, що чин­ний ген­ди­ре­ктор, ухи­ля­ю­чись від спла­ти по­да­тків, на­при­кін­ці по­пе­ре­дньо­го зві­тно­го пе­рі­о­ду «роз­дав» фі­нан­со­ву до­по­мо­гу со­бі та сво­їм ро­ди­чам. Чим це мо­гло обер­ну­ти­ся для но­во­го вла­сни­ка, як­би ін­фор­ма­ція не ста­ла ві­до­ма за­вча­сно? Оче­ви­дні ри­зи­ки на­кла­де­н­ня аре­штів на май­но та ра­хун­ки ком­па­нії, а та­кож, мо­жли­во, при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за ста­т­тя­ми 205, 209 та 212 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.