Кон­ку­рен­ти й со­ю­зни­ки

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Ми ра­ди­мо ду­же ува­жно ви­вча­ти текс­ти до­ку­мен­тів, які під­пи­су­є­те, та від­по­від­аль­но ста­ви­ти­ся до ви­ко­на­н­ня цих угод. Як по­ка­зує пра­кти­ка, ча­сом ке­рів­ни­ки ком­па­ній уми­сно вно­сять змі­ни до до­го­во­рів орен­ди зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, аби отри­ма­ти не­пра­во­мір­ну ви­го­ду, змен­шив­ши від­со­тко­ву пла­ту за на­да­ну в орен­ду зем­лю. Та­кі дії мо­жуть бу­ти ква­лі­фі­ко­ва­ні за ста­т­тя­ми 364-1 та 366 ККУ.

На жаль, не­до­бро­со­ві­сна рин­ко­ва кон­ку­рен­ція в Укра­ї­ні про­цві­тає. Ось, ска­жі­мо, не­що­дав­но пев­ні осо­би за ви­на­го­ро­ду нав­ми­сне під­па­ли­ли пше­ни­цю на одно­му з по­лів, що обро­бляє наш клі­єнт. У ді­ях від­по­від­них осіб мі­стя­ться озна­ки кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го ча­сти­ною 2 стат­ті 194 ККУ. Зби­тки че­рез по­же­жу ста­нов­лять близь­ко 300 тис. грн. Аби на­да­лі за­хи­сти­ти­ся від та­ких не­до­бро­со­ві­сних дій, ду­же ва­жли­во за­ру­ча­ти­ся під­трим­кою орен­до­дав­ців. Зде­біль­шо­го під­па­ли, кра­діж­ки та де­які ін­ші зло­чи­ни — спра­ва рук асо­ці­аль­них осіб з-по­між мі­сце­вих ме­шкан­ців. Від­так тіль­ки за до­по­мо­ги не­бай­ду­жих се­лян є шанс вча­сно ви­яви­ти за­гро­зу та за­по­біг­ти ли­хо­ві.

***

Зві­сно, ни­ні­шні еко­но­мі­чні умо­ви в Укра­ї­ні спри­я­ють ро­бо­ті кон­вер­та­цій­них цен­трів, про­цві­тан­ню ко­ру­пції та не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції. Однак ко­жен агра­рій і фер­мер впра­ві ви­рі­шу­ва­ти, чи по­слу­го­ву­ва­ти­ся йо­му «сі­ри­ми схе­ма­ми» у сво­їй ді­яль­но­сті. Якщо «ви­йшло в су­сі­да», це ще не озна­чає, що ви­йде й у вас.

ALEXANDROV&PARTNERS зав­жди ре­ко­мен­дує сво­їм клі­єн­там за­сто­со­ву­ва­ти ви­клю­чно пра­во­ві ме­то­ди ро­бо­ти. Пра­кти­ка по­ка­зує, що убез­пе­чи­ти се­бе від зло­чи­нів, що зав­да­ють зби­тків, мо­жли­во. Впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю над пра­ців­ни­ка­ми та пе­ре­вір­ка кон­тр­аген­тів дасть змо­гу не про­сто збе­рег­ти фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки під­при­єм­ства, а й при­мно­жи­ти до­хо­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.