Яка пре­зум­пція не­ви­ну­ва­то­сті?

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Остан­нім ча­сом до ALEXANDROV& PARTNERS по­ча­сті­ша­ли звер­не­н­ня агро­ком­па­ній че­рез на­кла­де­н­ня аре­шту на їхнє май­но. Ви­па­док, який тра­пив­ся з одним із на­ших клі­єн­тів, на­о­чно ілю­струє не­без­пе­ку, що мо­же ви­ни­кну­ти за про­ве­де­н­ня го­спо­дар­ських опе­ра­цій. Так, під час здій­сне­н­ня сво­єї ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті під­при­є­мець уклав кон­тракт на по­ста­ча­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Він пов­ні­стю ви­ко­нав пе­ред кон­тр­аген­том умо­ви, пе­ред­ба­че­ні кон­тра­ктом, і пов­ні­стю з ним роз­ра­ху­вав­ся. Про­ду­кція та­кож бу­ла по­став­ле­на. Однак ще до по­ча­тку ви­ко­ри­ста­н­ня її за при­зна­че­н­ням з’яви­ли­ся пред­став­ни­ки ор­га­нів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня й по­ві­до­ми­ли про на­кла­де­н­ня аре­шту на при­дба­не май­но та ви­лу­чи­ли йо­го. За вер­сі­єю слід­ства, кон­тр­агент на­шо­го клі­єн­та при­дбав по­сів­ний ма­те­рі­ал у фі­ктив­но­го під­при­єм­ства. Ось так не­за­кон­на ді­яль­ність одно­го з кон­тр­аген­тів по­ста­ви­ла під за­гро­зу бі­знес й ін­ших уча­сни­ків цьо­го го­спо­дар­сько­го лан­цю­га.

На жаль, прин­цип пре­зум­пції не­ви­ну­ва­то­сті не діє під час за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня (аре­шту май­на, тим­ча­со­во­го до­сту­пу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.