Зда­ва­ло­ся б, уро­жай — він і в Аме­ри­ці вро­жай. Однак ні! У Но­во­му Сві­ті так на­зи­ва­ють усе, що ви­ро­сти­ла лю­ди­на на зем­лі. Жо­дних то­бі по­жнив­них ре­шток! І фер­ме­ри у них — у шо­сто­му по­ко­лін­ні. І ма­ле­чу з ди­тин­ства охо­че зна­йом­лять із се­кре­та­ми аграр­но­го ви­роб

AgroMarket - - КРУПНИЙ ПЛАН -

…На­ша гру­па — а це шість пред­став­ни­ків аграр­но­го бі­зне­су з Укра­ї­ни, по одно­му — з Азер­бай­джа­ну, Тур­кме­ні­ста­ну та Кир­гиз­ста­ну, два — з Мол­до­ви, три — з Та­джи­ки­ста­ну й п’ять — із Ро­сії (всі — пе­ре­мож­ці кон­кур­су, який про­во­ди­ло мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки США) — роз­по­ча­ла своє зна­йом­ство з Но­вим Сві­том із Ва­шинг­то­на. Те­пер і там по­бу­вав пра­пор-сим­вол на­шої «Астар­ти». Пре­зи­дент ком­па­нії Capital Communications Group Акрам Елі­ас, роз­по­від­а­ю­чи про стру­кту­ру уря­ду США, аме­ри­кан­ську по­лі­ти­чну си­сте­му, про­цес ухва­ле­н­ня за­ко­нів «зни­зу до вер­ху», де­ся­тки ра­зів на­го­ло­шу­вав, як уряд кра­ї­ни підзві­тний сво­є­му на­ро­до­ві, і як про­сті аме­ри­кан­ці че­рез асо­ці­а­ції впли­ва­ють на ухва­ле­н­ня ва­жли­вих для су­спіль­ства за­ко­нів. Див­но все це бу­ло слу­ха­ти, огля­да­ю­чись на на­шу укра­їн­ську дій­сність…

***

…Ми від­ві­да­ли одну з най­біль­ших у США аграр­них ви­ста­вок про­сто не­ба у шта­ті Айо­ва. Що­ро­ку близь­ко 600 уча­сни­ків ви­став­ля­ють тут на огляд но­ве фер­мер­ське обла­дна­н­ня, тра­кто­ри, ком­бай­ни й ін­шу сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку. Її ро­бо­ту де­мон­стру­ють без­по­се­ре­дньо в по­льо­вих умо­вах, а се­мі­на­ри сто­су­ю­ться най­рі­зно­ма­ні­тні­ших тем — від те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня до мар­ке­тин­гу. На­ро­ду бу­ло ду­же ба­га­то, і так ці­ка­во спо­сте­рі­га­ти, як во­ни спіл­ку­ю­ться й огля­да­ють ви­став­ку — кіль­ко­ма по­ко­лі­н­ня­ми, гру­пу­ю­чись «по фра­кці­ях»: спе­ре­ду йде най­стар­ший, за ним мо­лод­ші, а за ти­ми вже дру­жи­ни й ма­ле­ча. У нас та­ко­го не по­ба­чиш…

*** …По­бу­ва­ли на аграр­ній ви­став­ці й в Мін­не­со­ті. Це одна з най­біль­ших ви­ста­вок США на кшталт на­шої на ВДНГ у Ки­є­ві. Щось та­ке, та трі­ше­чки ін­ше: пло­ща, на якій роз­мі­ще­но ви­став­ку, як на­ших чо­ти­ри, зві­сно, й екс­по­зи­цій на­ба­га­то біль­ше. Як би ме­ні хо­ті­ло­ся все це обі­йти! Про­те не­мо­жли­во… І зна­є­те, що ме­не най­біль­ше вра­зи­ло на цій ви­став­ці? Тва­рин­ни­цький па­віль­йон, де ді­ти — а їх тут бу­ло ду­же ба­га­то — мо­гли «вжи­ву» по­ди­ви­ти­ся, у якій «ка­пу­сті» зна­хо­дять ко­зе­нят чи те­лят, із яких кін­дер­сюр­при­зів з’яв­ля­ю­ться на світ кур­ча­та й пе­ре­пе­ли…

*** …Уні­вер­си­тет шта­ту Айо­ва, «Центр до­слі­дже­н­ня в га­лу­зі ути­лі­за­ції врожаю». Як вам на­зва? Дві­чі пе­ре­пи­ту­вав, са­ме та­ка на­зва і є. Однак ко­ли по­ча­ли зна­йо­ми­ти­ся з пи­та­н­ня­ми, над яки­ми во­ни пра­цю­ють, то все ста­ло ясно. По-пер­ше, все ви­ро­ще­не на зем­лі лю­ди­ною во­ни на­зи­ва­ють уро­жа­єм. По-дру­ге, во­ни до­во­дять на при­кла­ді ку­ку­ру­дзи, що одна­ко­во цін­ний як уро­жай зер­на з ге­кта­ра, так і вро­жай ба­дил­ки з ге­кта­ра, бо на все ви­тра­че­на си­ла зем­лі. Ро­з­гля­да­ю­чи якийсь гі­брид, ана­лі­зу­ють, скіль­ки по­жив­них ре­чо­вин із зем­лі взя­то на зер­но й скіль­ки на ба­дил­ку. По­тім ду­ма­ють («на­ван­та­жу­ють» сво­їх сту­ден­тів, а їх там на­вча­є­ться 40 000!), що ро­би­ти з ті­єю ча­сти­ною врожаю, над якою за­зви­чай лю­ди в нас не за­ми­слю­ю­ться вза­га­лі. От і при­дба­ли най­су­ча­сні­шу те­хні­ку, обла­дна­н­ня всі­ля­ких ла­бо­ра­то­рій з усьо­го сві­ту, по­ста­ви­ли в на­вчаль­них ау­ди­то­рі­ях. А сту­ден­ти й по­при­ду­му­ва­ли: то гор­щи­ки для роз­са­ди з від­хо­дів сої, які на ви­гляд як пла­сти­ко­ві, а ко­ли по­тра­пля­ють у зем­лю — че­рез три мі­ся­ці й слі­ду не­має, то за­мі­ни­ти якусь пла­сти­ко­ву зап­ча­сти­ну від ав­то на біо­зап­ча­сти­ну.

***

Пі­сля огля­дин ау­ди­то­рій на нас че­ка­ла по­їзд­ка в уні­вер­си­тет­ське до­слі­дне го­спо­дар­ство BioCentury. Са­ме тут про­хо­дять апро­ба­цію всі­ля­кі ви­на­хо­ди. Тут і отри­ма­н­ня біо­га­зу з рі­зної си­ро­ви­ни на мі­ні-уста­нов­ках, і мі­ні-на­фто­пе­ре­ро­бний за­во­дик, де отри­ма­ли на­фту з ро­слин — до­ся­гне­н­ня, яким ду­же пи­ша­ю­ться, і ці­лі уста­нов­ки з ви­ро­щу­ва­н­ня во­до­ро­стей для біо­га­зу. А я зга­дав на­ше во­до­схо­ви­ще з йо­го без­ме­жни­ми об­ся­га­ми зе­ле­них во­до­ро­стей, які ні­ко­му не по­трі­бні…

***

…На плем­фер­мі з ви­ро­щу­ва­н­ня ВРХ м’ясної по­ро­ди 3/4 угідь (із 2000 га) го­спо­да­рі від­ве­ли під при­ро­дний ви­пас. Пле­ка­ють пле­мін­них би­чків, ма­ють да­ні про ДНК ко­жної тва­ри­ни! Тут же про­хо­дять ау­кціо­ни з про­да­жу. І ці­на на остан­ніх тор­гах про щось та й ка­же — 60 000– 100 000 дол. за го­ло­ву! Вла­сни­ки цьо­го го­спо­дар­ства — фер­ме­ри в шо­сто­му по­ко­лін­ні! Спо­кій­ні, впев­не­ні, що ні на ко­го з них не «на­їдуть» рей­де­ри чи по­да­тків­ці. За­ко­ха­ні у свою зем­лю, у своє хо­бі, яке для них є і ро­бо­тою…

*** …Асо­ці­а­ція ви­ро­бни­ків пше­ни­ці шта­ту Кан­зас із 1927 ро­ку об’єд­нує ту­те­шніх зер­но­ви­ків. Усі во­ни до­бро­віль­но від­ра­хо­ву­ють по 0,7 дол. з тон­ни зі­бра­но­го збіж­жя, що за­га­лом ви­ли­ва­є­ться в кру­глень­ку су­му — близь­ко 5 млн дол. що­рі­чно! Тут на­зи­ва­ють та­кі про­гра­ми «чек-оф». Фер­ме­ри оби­ра­ють ра­ду ви­ро­бни­ків, яка по­тім роз­по­ді­ляє і кон­тро­лює ви­ко­ри­ста­н­ня зі­бра­них вне­сків. Вра­зив ком­плекс, збу­до­ва­ний цим ко­штом. Тут то­бі і кон­фе­ренц­центр, де на­вча­ю­ться сту­ден­ти під час ви­ро­бни­чої пра­кти­ки, і но­ві­тня ви­ро­бни­ча ла­бо­ра­то­рія — з те­пли­ця­ми та ка­ме­ра­ми для мо­де­лю­ва­н­ня по­го­дних умов ро­сту пше­ни­ці взим­ку й улі­тку, не вра­хо­ву­ю­чи тем­пе­ра­ту­ру ззов­ні. Є банк на­сі­н­ня з ба­тьків­щи­ни ди­кої пше­ни­ці. На еле­ва­тор­них по­ту­жно­стях і но­ві­тньо­му мли­ні з пе­кар­нею теж про­хо­дять пра­кти­ку сту­ден­ти. І го­лов­не — тут пра­цює ге­не­ти­чний центр із ви­ве­де­н­ня сор­тів са­ме для ці­єї мі­сце­во­сті. На се­ле­кцію пше­ни­ці, фі­то­па­то­ло­гі­чний кон­троль, по­кра­ще­н­ня яко­сті сор­тів то­що ви­ді­ля­ють що­рі­чно близь­ко 2 млн дол. Ко­мен­та­рі, як мо­ви­ться, зай­ві…

***

…У мі­сті Хар­бор (штат Ме­рі­ленд) ми по­ба­чи­ли, як ство­рю­ють те­хні­ку Massey Ferquson. Фі­ліп де Ле­о­не, на­чаль­ник від­ді­лу з роз­ви­тку мі­жна­ро­дної тор­гів­лі кор­по­ра­ції AGCO, про­тя­гом двох го­дин пре­зен­ту­вав істо­рію брен­ду — від за­сну­ва­н­ня й до сьо­го­де­н­ня. Що це за про­ду­кція, зу­пи­ня­ти­ся не бу­ду, ли­ше ска­жу, що су­ма про­да­жів Massey Ferquson то­рік ста­но­ви­ла 8,4 млрд дол. Тут близь­ко 1250 пра­ців­ни­ків, ви­ро­бни­ча те­ри­то­рія — 150 га. Ме­то­ди­ку про­це­су при­ду­мав ще Ген­рі Форд, чим во­ни до­сі ко­ри­сту­ю­ться й пи­ша­ю­ться. На пер­ший по­гляд усе про­сто. Про­те за ці­єю «про­сто­тою» — ти­та­ні­чна ро­бо­та всіх ла­нок про­це­су — від го­лов­но­го кон­стру­кто­ра до ря­до­во­го ро­бі­тни­ка на кон­ве­є­рі. А про­дукт на ви­хо­ді й сам за се­бе роз­ка­же…

*** По­бу­ва­ли й на за­во­ді не менш ві­до­мо­го брен­ду Great Plains у мі­сті Са­лі­на (штат Кан­зас). Пре­зен­та­ція вра­зи­ла гли­би­ною під­хо­ду ви­ро­бни­ка до сво­го про­ду­кту. Не бу­ду всьо­го пе­ре­по­від­а­ти, ли­ше про­ци­тую сло­ва го­лов­но­го агро­но­ма (!) за­во­ду: «Ме­ні не ці­ка­во, що на на­ших ма­ши­нах бу­де ком­фор­тно пра­цю­ва­ти, ме­ні ва­жли­во, щоб від ро­бо­ти на­ших ма­шин бу­ло ком­фор­тно ро­сли­нам». Тіль­ки з та­ким під­хо­дом до спра­ви мо­жна за­слу­жи­ти ім’я ви­ро­бни­ка ґрун­то­об­ро­бної та по­сів­ної те­хні­ки сві­то­во­го рів­ня.

***

За своє жи­т­тя я по­бу­вав у ба­га­тьох аграр­них дер­жа­вах. Утім, бі­знес-ста­жу­ва­н­ня в Аме­ри­ці на­пов­ни­ло мою кар­ти­ну сві­ту но­ви­ми бар­ва­ми, осо­бли­во — що­до ін­но­ва­цій та ефе­ктив­но­сті аграр­но­го ви­ро­бни­цтва. За цю мо­жли­вість хо­чу ви­сло­ви­ти по­дя­ку Мі­ні­стер­ству тор­гів­лі США, яке спон­со­рує про­гра­му, і всім ор­га­ні­за­то­рам та ко­ор­ди­на­то­рам ста­жу­ва­н­ня. Осо­бли­во вдя­чний за зу­стрі­чі з ці­ка­ви­ми лю­дьми. Пред­став­ни­ки ком­па­ній рі­зних сфер аграр­но­го бі­зне­су до­бро­зи­чли­во і від­кри­то ді­ли­ли­ся сво­їм до­сві­дом, який – я упев­не­ний — не­о­дмін­но зна­йде за­сто­су­ва­н­ня на укра­їн­ських те­ре­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.