Ку­ку­ру­дза

AgroMarket - - РИНОК -

У ве­ре­сні гру­дне­вий ф’ючерс на ку­ку­ру­дзу но­во­го врожаю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) ко­ре­лю­вав з ди­на­мі­кою цін гру­дне­во­го ф’ючер­су на пше­ни­цю, про­те во­ла­тиль­ність цін бу­ла ви­щою. Пі­сля па­ді­н­ня до 3,15 $/бу­шель (31 сер­пня) ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи де­що під­ви­щи­ли­ся і да­лі ко­ли­ва­ли­ся у ці­но­во­му ко­ри­до­рі 3,20–3,40 $/бу­шель. Ве­ре­сне­вий звіт МСГ США був ней­траль­ним до рин­ку, оскіль­ки ли­ше не­зна­чно бу­ло змен­ше­но оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та сві­то­вих за­ли­шків ку­ку­ру­дзи, то­ді як ри­нок очі­ку­вав біль­шо­го. У квар­таль­но­му зві­ті про за­па­си в США по­ві­дом­ля­є­ться, що за­па­си ку­ку­ру­дзи — на рів­ні ми­ну­ло­рі­чних по­ка­зни­ків.

Укра­їн­ська ку­ку­ру­дза но­во­го врожаю на­при­кін­ці мі­ся­ця тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4000–4100 грн/т на умо­вах по­став­ки EXWе­ле­ва­тор, що на 500–600 грн/т мен­ше від цін на «ста­рий» вро­жай ку­ку­ру­дзи. Про­тя­гом ве­ре­сня фор­вар­дні кон­тра­кти на ку­ку­ру­дзу укла­да­ли­ся за ці­на­ми 164 $/т, що на 10 $/т мен­ше, ніж у сер­пні.

В Укра­ї­ні на кі­нець ве­ре­сня бу­ло зі­бра­но но­вий вро­жай ку­ку­ру­дзи із близь­ко 20% за­пла­но­ва­них площ. Очі­ку­ва­н­ня що­до ва­ло­во­го збо­ру та експорту до­сить опти­мі­сти­чні. Від­по­від­но до по­го­дже­них цифр Ме­мо­ран­ду­му, екс­порт ку­ку­ру­дзи про­гно­зу­є­ться на рів­ні 17,7 млн тонн. Втім, на ці­ни ти­сне над­хо­дже­н­ня но­во­го врожаю ку­ку­ру­дзи.

Збір рі­па­ку уро­жаю 2016 ро­ку ви­явив­ся в Укра­ї­ні на тре­ти­ну мен­шим від ми­ну­ло­рі­чно­го, що й на­да­ва­ло під­трим­ку укра­їн­ським ці­нам у ве­ре­сні, як ми й пе­ред­ба­ча­ли. Тор­гів­ля рі­па­ком ве­ла­ся за ці­на­ми 11 100–11 250 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор. По­пит з бо­ку пе­ре­ро­бних під­при­ємств, трей­де­рів до­сить ви­со­кий, оскіль­ки в ЄС най­ниж­чий за остан­ні три ро­ки вро­жай. За три мі­ся­ці мар­ке­тин­го­во­го ро­ку уже ви­ве­зе­но біль­шу ча­сти­ну за­пла­но­ва­но­го на екс­порт об­ся­гу укра­їн­сько­го рі­па­ку. Вва­жа­є­мо, що в най­ближ­чі мі­ся­ці бу­де до­сить ви­со­ка кон­ку­рен­ція за цю куль­ту­ру на рин­ку.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, кві­тень – ве­ре­сень 2016 р. Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, кві­тень – ве­ре­сень 2016 р.

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, кві­тень – ве­ре­сень 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.