Ячмінь

AgroMarket - - РИНОК -

Як ми за­зна­ча­ли в по­пе­ре­дньо­му ви­пу­ску, до­що­ва по­го­да у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні сут­тє­во за­шко­ди­ла врожаю ран­ніх зернових куль­тур, то­му у сер­пне­во­му зві­ті МСГ США оцін­ки експорту ячме­ню з ЄС бу­ло змен­ше­но на 1 млн тонн, а вже у ве­ре­сне­во­му зві­ті — ще на 1,5 млн тонн. Та­ким чи­ном, у 2016/2017 МР екс­порт ячме­ню з кра­їн ЄС очі­ку­є­ться на рів­ні 6,5 млн тонн про­ти 10,3 млн тонн у ми­ну­ло­му ро­ці (-37%).

Для Укра­ї­ни з’явив­ся ре­аль­ний шанс ком­пен­су­ва­ти не­ста­чу ячме­ню на сві­то­во­му рин­ку, збіль­шив­ши екс­порт до 5 млн тонн, згі­дно з ве­ре­сне­ви­ми про­гно­за­ми аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства. Ймо­вір­но, що по­ка­зник експорту бу­де ще ви­щим — 5,6 млн тонн, згі­дно з про­гно­за­ми ві­тчи­зня­но­го про­філь­но­го мі­ні­стер­ства, які бу­ли по­го­дже­ні в рам­ках Ме­мо­ран­ду­му про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та екс­пор­те­ра­ми зер­на в остан­ні дні ве­ре­сня.

Якщо про­гно­зи ре­а­лі­зу­ю­ться, це бу­де най­ви­щий по­ка­зник експорту укра­їн­сько­го ячме­ню за всі ро­ки (то­рік — 4,7 млн тонн). По­ки що очі­ку­ва­н­ня справ­джу­ю­ться, і за ли­пень — сер­пень уже екс­пор­то­ва­но 2,2 млн тонн ячме­ню, що є най­ви­щим по­ка­зни­ком за остан­ні ро­ки.

Ці­ни на укра­їн­ський ячмінь у ве­ре­сні бу­ли ста­біль­ни­ми про­тя­гом усьо­го мі­ся­ця,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.