Со­є­ві бо­би

AgroMarket - - РИНОК -

На рин­ку со­є­вих бо­бів у ве­ре­сні та­кож спо­сте­рі­гав­ся бо­ко­вий тренд, який ко­ре­лю­вав із су­мі­жни­ми рин­ка­ми (пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи), про­те ам­плі­ту­да цих ко­ли­вань бу­ла біль­шою — ко­ти­ру­ва­н­ня ру­ха­ли­ся у ці­но­во­му ко­ри­до­рі 9,4–10,0 $/бу­шель. Ве­ре­сне­вий звіт МСГ США був ней­траль­ним що­до со­є­во­го рин­ку, оскіль­ки основ­ні по­ка­зни­ки сві­то­во­го ба­лан­су не змі­ни­ли­ся в по­рів­нян­ні з про­гно­за­ми ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Основ­ний вплив на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня здій­сню­ва­ли ці­ни олій­них рин­ків.

Під ти­ском но­во­го врожаю ці­ни на сою в Укра­ї­ні де­що зни­зи­ли­ся, однак мен­шою мі­рою, ніж ко­ти­ру­ва­н­ня Чи­казь­кої то­вар­ної бір­жі. У ве­ре­сні соя тор­гу­ва­ла­ся за ці­ною 10 500–10 800 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор.

Укра­їн­ська соя має актив­ний по­пит з бо­ку екс­пор­те­рів, то­му гео­гра­фія експорту роз­ши­рю­є­ться (ми­ну­ло­го МР до­да­ли­ся Ін­дія, Лі­вія). Во­дно­час пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства та­кож по­сту­по­во на­ро­щу­ють об­ся­ги пе­ре­роб­ки та експорту про­ду­ктів со­є­во­го ком­пле­ксу. То­му, не­зва­жа­ю­чи на зна­чні об­ся­ги сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва, укра­їн­ська соя має пер­спе­кти­ву успі­шно­го про­да­жу на за­ру­бі­жних рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.