Со­ня­шник

AgroMarket - - РИНОК -

Укра­ї­на має всі шан­си вста­но­ви­ти но­вий ре­корд ва­ло­во­го збо­ру на­сі­н­ня со­ня­шни­ку та ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії, а від­по­від­но і її експорту.

Пі­сля зна­чно­го па­ді­н­ня цін на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії у сер­пні ці­ни де­що під­ня­ли­ся у ве­ре­сні і ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 10 000–10 500 грн/т на умо­вах по­став­ки CРТ-за­вод. На жаль, олій­ний ри­нок по­ки що не по­дає осо­бли­вих на­дій на пі­дви­ще­н­ня цін: в єв­ро­пей­ських пор­тах со­ня­шни­ко­ва олія тор­гу­є­ться за ці­на­ми 825–835 $/тон­ну, в пор­тах Чор­но­го мо­ря — 775–785 $/ тон­ну на умо­вах по­став­ки FOB.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.