Си­сте­ма ма­лих змін

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ - Ан­на ДРАГОМИРЕЦЬКА, ра­дник з пи­тань агро­бі­зне­су, 18 ро­ків до­сві­ду на ке­рів­ній по­са­ді в агро­ком­па­нії, бі­знес-тре­нер Між­на­ро­дно­го Ері­ксо­нів­сько­го Уні­вер­си­те­ту, екс­перт із ефе­ктив­но­сті й ре­зуль­та­тив­но­сті

С

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.