За­кон Укра­ї­ни №771 «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» ви­зна­чає но­ві ро­лі опе­ра­то­рів рин­ку. Про­сті­ше ка­жу­чи, те­пер усі во­ни — ви­ро­бник, пе­ре­ро­бник, про­да­вець, пе­ре­ві­зник — від­по­від­аль­ні у ме­жах сво­єї ді­яль­но­сті за

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Однак як пра­цю­ва­ти, якщо скасовано обов’яз­ко­вість усіх су­про­від­них до­ку­мен­тів для вве­де­н­ня в обіг на те­ри­то­рії Укра­ї­ни (крім то­вар­но-транс­порт­ної на­кла­дної — ТТН)? На­ра­зі но­ве за­ко­но­дав­ство не обме­жує опе­ра­то­рів рин­ку у ви­бо­рі су­про­від­них до­ку­мен­тів, до­слі­джень си­ро­ви­ни. Це пи­та­н­ня сто­сун­ків між опе­ра­то­ра­ми рин­ку та їх по­ста­чаль­ни­ка­ми. А ре­гу­лює їх про­гра­ма-пе­ред­умо­ва НАССР «Спе­ци­фі­ка­ції (ви­мо­ги) до си­ро­ви­ни та кон­троль за по­ста­чаль­ни­ка­ми». Про­сті­ше ка­жу­чи, го­лов­ним кри­те­рі­єм є оці­ню­ва­н­ня ри­зи­ків без­пе­чно­сті си­ро­ви­ни з ура­ху­ва­н­ням ви­мог хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства.

Про кон­троль, со­бі­вар­тість і до­ку­мен­ти

Як ка­жуть фа­хів­ці, го­то­вий про­дукт ні­ко­ли не мо­же бу­ти кра­щим за ви­ко­ри­ста­ні ви­хі­дні ма­те­рі­а­ли. Чи не то­му при­бли­зно по­ло­ви­ну сво­їх обі­го­вих ко­штів (згі­дно зі ста­ти­сти­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми) під­при­є­мець має ін­ве­сту­ва­ти в но­ву си­ро­ви­ну. У си­сте­мі, що ді­я­ла ра­ні­ше, опе­ра­то­ри рин­ку по­кла­да­ли­ся в основ­но­му на два ме­то­ди пе­ре­вір­ки: 1) су­про­від­на до­ку­мен­та­ція від по­ста­чаль­ни­ка (гі­гі­є­ні­чні ви­снов­ки, які­сні по­свід­че­н­ня, екс­пер­тні ви­снов­ки, де­кла­ра­ція ви­ро­бни­ка то­що); 2) вхі­дний (ла­бо­ра­тор­ний) кон­троль. Утім, чи мо­же до­ку­мен­та­ція, яка ґрун­ту­є­ться на ре­зуль­та­тах пе­рі­о­ди­чних до­слі­джень, га­ран­ту­ва­ти від­по­від­ність кон­кре­тної пар­тії си­ро­ви­ни по­ка­зни­кам, що за­не­се­ні у до­ку­мент? Гі­гі­є­ні­чний ви­сно­вок свід­чить про дві ре­чі: по­ста­чаль­ник мо­же ви­пу­ска­ти си­ро­ви­ну, що від­по­від­ає вста­нов­ле­ним по­ка­зни­кам; кон­кре­тна пар­тія си­ро­ви­ни, яку ана­лі­зу­ва­ли при ви­да­чі ви­снов­ку, дій­сно ма­ла та­кі по­ка­зни­ки. Сто­сов­но ін­ших пар­тій — жо­дної га­ран­тії. Якщо пе­ре­ро­бник збіль­шить ча­сто­ту та об­сяг вхі­дно­го ла­бо­ра­тор­но­го кон­тро­лю, со­бі­вар­тість про­ду­кту теж ви­ро­сте. То як бу­ти?

Ви­ро­бни­ки, які вмі­ють опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти, ро­зу­мі­ють, що зав­жди ефе­ктив­ні­ше кон­тро­лю­ва­ти про­цес ви­го­тов­ле­н­ня про­ду­кції, ніж са­му про­ду­кцію. Вла­сне, за та­ким прин­ци­пом і діє про­гра­ма­пе­ре­д­умо­ва «Спе­ци­фі­ка­ції (ви­мо­ги) до си­ро­ви­ни та кон­троль за по­ста­чаль­ни­ка­ми». З по­зи­ції опе­ра­то­ра рин­ку вхі­дний кон­троль си­ро­ви­ни є кон­тро­лем го­то­во­го про­ду­кту по­ста­чаль­ни­ка. Якщо ж по­ста­чаль­ник на­ле­жно роз­ро­бив та до­три­му­є­ться па­ра­ме­трів ви­го­тов­ле­н­ня си­ро­ви­ни, а опе­ра­тор рин­ку, щоб отри­ма­ти до­да­тко­ві до­ка­зи без­пе­чно­сті си­ро­ви­ни, пе­ре­ві­ряє ефе­ктив­ність про­це­дур, за­про­ва­дже­них по­ста­чаль­ни­ком на по­ту­жно­сті, то це є ва­го­мим до­ка­зом то­го, що си­ро­ви­ну опе­ра­тор рин­ку отри­має та­ку, як тре­ба.

По­кро­ко­вий ме­ха­нізм

Упро­ва­дже­н­ня про­гра­ми-пе­ред­умо­ви мо­же від­бу­ва­ти­ся так:

1. Роз­роб­ка спе­ци­фі­ка­цій си­ро­ви­ни.

Опе­ра­тор рин­ку має пра­во вно­си­ти у спе­ци­фі­ка­цію не ли­ше по­ка­зни­ки без­пе­чно­сті, за­зна­че­ні у за­ко­но­дав­стві, а й ви­мо­ги до си­ро­ви­ни, які вва­жає до­ціль­ни­ми: які­сні по­ка­зни­ки, сп­осо­би па­ку­ва­н­ня і до­став­ки, ста­дія тер­мі­ну при­да­тно­сті то­що. Спе­ци­фі­ка­ції си­ро­ви­ни по­вин­ні вра­хо­ву­ва­ти ви­мо­ги опе­ра­то­ра рин­ку (а от­же, ви­мо­ги клі­єн­тів) до го­то­вої про­ду­кції. У за­ко­но­дав­стві від­су­тня пря­ма ви­мо­га до роз­роб­ки спе­ци­фі­ка­ції, то­му опе­ра­тор рин­ку сам ви­зна­чає по­тре­бу в цьо­му до­ку­мен­ті, йо­го фор­му, на­пов­не­н­ня.

2. Узго­дже­н­ня спе­ци­фі­ка­цій із по­ста­чаль­ни­ка­ми.

Ви­мо­ги до си­ро­ви­ни, осо­бли­во якщо во­ни мі­стять по­ка­зни­ки, від­су­тні у за­ко­но­дав­стві, по­вин­ні бу­ти по­ві­дом­ле­ні по­ста­чаль­ни­ку і по­го­дже­ні ним. Най­кра­щим ва­рі­ан­том є вне­се­н­ня спе­ци­фі­ка­ції як не­від’єм­ної ча­сти­ни до­го­во­ру на за­ку­пів­лю си­ро­ви­ни. Ін­ший ва­рі­ант — спе­ци­фі­ка­ції під­пи­су­ю­ться від­по­від­аль­ни­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми по­ста­чаль­ни­ка. Та­ким чи­ном, по­ста­чаль­ник бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня до ви­ко­на­н­ня па­ра­ме­трів, на­ве­де­них у спе­ци­фі­ка­ці­ях.

Від­бір постачальників.

Кри­те­рії від­бо­ру роз­ро­бля­ю­ться опе­ра­то­ром рин­ку і мо­жуть вклю­ча­ти рі­зні аспе­кти ді­яль­но­сті по­ста­чаль­ни­ка: ви­мо­ги до йо­го про­ду­кції (ре­це­пту­ра, по­ка­зни­ки), ор­га­ні­за­ції те­хно­ло­гі­чних та до­по­мі­жних про­це­сів (до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гі­чних ін­стру­кцій, стан­дар­тів, ефе­ктив­ність про­це­дур, що сто­су­ю­ться без­пе­чно­сті про­ду­кції), на­яв­ність сер­ти­фі­ка­тів, ви­мо­ги до ін­фра­стру­кту­ри чи на­віть фор­ми вла­сно­сті, про­ве­де­н­ня ау­ди­тів постачальників (як ва­рі­ант — озна­йом­ле­н­ня з ре­зуль­та­та­ми ау­ди­тів, про­ве­де­них ін­ши­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми) — усі кри­те­рії, які, за оцін­кою ри­зи­ку опе­ра­то­ра рин­ку, є ва­жли­ви­ми для отри­ма­н­ня си­ро­ви­ни від­по­від­но до спе­ци­фі­ка­ції.

4. Вхі­дний кон­троль си­ро­ви­ни, па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів та ін­ших ма­те­рі­а­лів, що кон­та­кту­ють із про­ду­ктом.

Про­це­ду­ра кон­тро­лю мо­же мі­сти­ти умо­ви транс­пор­ту­ва­н­ня, ура­же­ність шкі­дни­ка­ми, пе­ре­вір­ку су­про­від­них до­ку­мен­тів, ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня, від­по­від­аль­ність по­са­до­вих осіб, по­вер­не­н­ня не­від­по­від­ної си­ро­ви­ни та ма­те­рі­а­лів або ви­ко­ри­ста­н­ня їх за пев­них умов, якщо це не по­ру­шує ви­мог за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин.

5. Оці­ню­ва­н­ня постачальників, які вже про­йшли від­бір.

Про­во­ди­ться з ви­зна­че­ною опе­ра­то­ром рин­ку ча­сто­тою (раз у квар­тал, раз на рік — за­ле­жно від по­ста­ча­н­ня) і мо­же си­сте­ма­ти­зу­ва­ти да­ні, на­при­клад, що­до час­тки пар­тій без від­хи­лень від­но­сно за­галь­ної кіль­ко­сті пар­тій, або ж ре­зуль­та­ти пе­ре­ві­рок по­ста­чаль­ни­ка опе­ра­то­ром рин­ку чи упов­но­ва­же­ною осо­бою від­по­від­но до узго­дже­них кри­те­рі­їв пе­ре­вір­ки. Мо­же мі­сти­ти ін­фор­ма­цію що­до до­сто­вір­но­сті ре­зуль­та­тів ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень, на­да­них по­ста­чаль­ни­ком, чи про на­яв­ність ін­ци­ден­тів з без­пе­чні­стю про­ду­кції то­що. Якщо ре­зуль­та­ти оці­ню­ва­н­ня не від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям, по­ста­чаль­ник му­си­ти­ме роз­ро­би­ти й упро­ва­ди­ти план ко­ри­гу­валь­них за­хо­дів. Крім цьо­го, він мо­же бу­ти ске­ро­ва­ний на на­вча­н­ня, або ж, в най­гір­шо­му ра­зі з ним тимчасово (до усу­не­н­ня не­від­по­від­но­стей) чи оста­то­чно при­пи­нять спів­пра­цю.

6. До­ку­мен­ту­ва­н­ня ре­зуль­та­тів

вхі­дно­го кон­тро­лю, оці­ню­ва­н­ня постачальників, осо­бли­во ви­пад­ків від­хи­лень від ви­мог. Хо­ча та­кі за­пи­си не є пря­мою ви­мо­гою за­ко­но­дав­ства, во­ни ко­ри­сні у пер­шу чер­гу для опе­ра­то­рів рин­ку з ме­тою пе­ре­вір­ки ефе­ктив­но­сті за­про­ва­дже­них про­це­дур та на­да­н­ня до­ка­зів їх фун­кціо­ну­ва­н­ня під час пе­ре­ві­рок ком­пе­тен­тним ор­га­ном. Опе­ра­тор рин­ку сам ви­зна­чає об­сяг ве­де­н­ня до­ку­мен­та­ції.

Оці­ню­є­мо ри­зи­ки

Про­це­ду­ра «Спе­ци­фі­ка­ції (ви­мо­ги) до си­ро­ви­ни та кон­троль за по­ста­чаль­ни­ка­ми» — це зав­жди ба­ланс між вхі­дним кон­тро­лем, пов’яза­ни­ми з ним за­тра­та­ми і чі­тко про­ду­ма­ною си­сте­мою від­бо­ру та оці­ню­ва­н­ня постачальників, ефе­ктив­ність якої до­зво­ляє вна­слі­док пе­ре­ві­рок ви­ро­бни­чих про­це­сів по­ста­чаль­ни­ка ці за­тра­ти змен­ши­ти.

Яскра­вим при­кла­дом та­ко­го під­хо­ду є при­йма­н­ня мо­ло­ко­пе­ре­ро­бни­ми за­во­да­ми мо­ло­ка як від спе­ці­а­лі­зо­ва­них ферм, так і від на­се­ле­н­ня. Про­це­си, які впли­ва­ють на без­пе­чність та­кої си­ро­ви­ни, — гі­гі­є­на пер­со­на­лу, чи­сто­та кон­та­ктних по­вер­хонь, лі­ку­ва­н­ня тва­рин, тем­пе­ра­тур­ні ре­жи­ми — на­ба­га­то лег­ше на­ле­жним чи­ном ор­га­ні­зу­ва­ти та кон­тро­лю­ва­ти на одній ве­ли­кі фер­мі, ніж у кіль­кох де­ся­тків осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дарств. То­му у пер­шо­му ви­пад­ку оцін­ка ри­зи­ку, про­ве­де­на мо­ло­ко­пе­ре­ро­бним за­во­дом, мо­же до­по­мог­ти змен­ши­ти ча­сто­ту ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень си­ро­го мо­ло­ка (зде­ше­ви­ти вхі­дний кон­троль). Це зов­сім не озна­чає, що мо­ло­ко від на­се­ле­н­ня не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, але оче­ви­дним є той факт, що ри­зик не­від­по­від­но­сті біль­ший.

Іден­ти­чни­ми по сво­їй су­ті є роз­по­всю­дже­ні остан­нім ча­сом ви­мо­ги де­яких ме­реж су­пер­мар­ке­тів що­до сер­ти­фі­ка­ції постачальників за між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів. Та­ким чи­ном клі­єнт отри­мує до­ка­зи від не­за­ле­жно- го сер­ти­фі­ка­цій­но­го ор­га­ну про ефе­ктив­ність си­сте­ми управ­лі­н­ня без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­ду­ктів, за­про­ва­дже­ної по­ста­чаль­ни­ком.

Оскіль­ки хар­чо­ве за­ко­но­дав­ство сто­су­є­ться без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і ли­ше окре­мих по­ка­зни­ків яко­сті, спря­мо­ва­них на на­да­н­ня спо­жи­ва­чу об’єктив­ної ін­фор­ма­ції про хар­чо­вий про­дукт, то впро­ва­дже­н­ня про­це­ду­ри «Спе­ци­фі­ка­ції (ви­мо­ги) до си­ро­ви­ни та кон­троль за по­ста­чаль­ни­ка­ми» обме­жу­є­ться ци­ми ви­мо­га­ми. Якщо ж опе­ра­тор рин­ку впро­ва­джує си­сте­му управ­лі­н­ня які­стю від­по­від­но до одно­го з до­бро­віль­них між­на­ро­дних стан­дар­тів з без­пе­чно­сті, то ця про­це­ду­ра по­вин­на вклю­ча­ти ще й по­ка­зни­ки яко­сті про­ду­кції та по­слуг, на­при­клад та­кі, як ці­на, го­тов­ність до спів­пра­ці, сер­віс то­що.

Кон­тро­лю­є­мо пар­тне­рів

Зві­сно, для ма­лих по­ту­жно­стей і тих опе­ра­то­рів рин­ку, які здій­сню­ють про­сті опе­ра­ції з про­ду­ктом (що не за­гро­жу­ють без­пе­чно­сті), про­це­ду­ри і пов’яза­на з ни­ми до­ку­мен­та­ція бу­дуть на­ба­га­то про­сті­ши­ми. У цьо­му й по­ля­гає гну­чкість про­це­дур.

По­ста­чаль­ни­ки си­ро­ви­ни є та­ки­ми ж опе­ра­то­ра­ми рин­ку. Си­ро­ви­на для них є го­то­вим про­ду­ктом. Во­ни та­кож від­по­від­а­ють за без­пе­чність про­ду­ктів, які вво­дять в обіг. То­му не­до­три­ма­н­ня по­ка­зни­ків без­пе­чно­сті є по­ру­ше­н­ням не тіль­ки умов уго­ди з клі­єн­том, а й ви­мог хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства з усі­ма від­по­від­ни­ми на­слід­ка­ми.

Ва­рі­ан­ти про­ве­де­н­ня від­бо­ру, оці­ню­ва­н­ня постачальників та про­це­дур вхі­дно­го кон­тро­лю на­да­но на рис. 1 і рис. 2.

Про­це­ду­ри «Спе­ци­фі­ка­ції (ви­мо­ги) до си­ро­ви­ни та кон­троль за по­ста­чаль­ни­ка­ми» пов’яза­ні з на­сту­пни­ми про­це­са­ми: про­сте­жу­ва­ність; збе­рі­га­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня;

те­хно­ло­гі­чні па­ра­ме­три ви­ро­бни­цтва; кон­троль шкі­дни­ків; роз­роб­ка но­вих про­ду­ктів (ця про­це­ду­ра не є пря­мою ви­мо­гою за­ко­но­дав­ства, однак во­на ко­ри­сна для уні­фі­ка­ції про­це­сів, ва­лі­да­ції про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми НАССР, і є обов’яз­ко­вою ви­мо­гою між­на­ро­дних до­бро­віль­них стан­дар­тів).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.