Бю­дже­тний ма­ра­фон

Два мі­ся­ці три­ва­ти­ме обго­во­ре­н­ня про­е­кту держ­бю­дже­ту на на­сту­пний рік. Екс­пер­ти і сіль­го­спви­ро­бни­ки на­ла­што­ва­ні ске­пти­чно

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Про­ект го­лов­но­го ко­што­ри­су дер­жа­ви на 2017-й, як і в по­пе­ре­дні ро­ки, є де­фі­ци­тним. На за­пла­но­ва­ні ви­да­тки Укра­ї­ні на­ра­зі не ви­ста­чає 77,547 млрд грн. За ра­ху­нок чо­го дер­жав­ні му­жі ма­ють на­мір змен­ши­ти на­яв­ний дис­ба­ланс? У по­ясню­валь­ній за­пи­сці до до­ку­мен­та се­ред ін­шо­го йде­ться і про ска­су­ва­н­ня спе­цре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ для агра­рі­їв. На­то­мість за­де­кла­ро­ва­но об­сяг під­трим­ки на рів­ні 5,6 млрд грн. Зокре­ма, на роз­ви­ток АПК (ви­ро­бни­чі про­гра­ми) в про- екті держ­бю­дже­ту пе­ред­ба­че­но 4,6 млрд грн (у 2,4 ра­за біль­ше, ніж у 2016-му), в то­му чи­слі 2,2 млрд грн — за ра­ху­нок за­галь­но­го фон­ду (у 5,5 ра­за біль­ше, ніж у 2016-му). А про­гно­зо­ва­ний орі­єн­тов­ний об­сяг дер­жга­ран­тій за кре­ди­та­ми, за­лу­че­ни­ми на фі­нан­су­ва­н­ня ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів у сфе­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства, пе­ред­ба­че­но в об­ся­зі 1 млрд грн.

Окре­мо про­пи­са­но про­гра­му зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів для АПК (на 300 млн грн), а на роз­ви­ток тва­рин­ни­цтва за­кла­де­но 210 млн грн. До ре­чі, та­кі ж на­пря­ми дер­жав­ної під­трим­ки бу­ли пе­ред­ба­че­ні й у держ­бю­дже­тах 2015-го та 2016-го. Що­прав­да, до тва­рин­ни­ків у ре­гіо­ни то­рік гро­ші так і не ді­йшли — бо по­ря­док їх роз­по­ді­лу аграр­не мі­ні­стер­ство не змо­гло за­твер­ди­ти на рів­ні Ка­бмі­ну. На­сту­пно­го ро­ку під­трим­ку обі­ця­ють ще й хме­ляр­ству, са­дів­ни­цтву, ви­но­гра­дар­ству та ягі­дни­цтву (за­га­лом — на 75 млн грн). Утім, най­біль­ша дис­ку­сія в се­ре­до­ви­щі екс­пер­тів і бі­знес-асо­ці­а­цій роз­гор­ну­ла­ся дов­ко­ла обі­ця­них 2,97 млрд грн на фі­нан­со­ву під­трим­ку сіль­го­спви­ро­бни­ків. На які ці­лі ці ко­шти бу­дуть спря­мо­ва­ні і чи вза­га­лі во­ни по­тра­плять фер­ме­ру в ки­ше­ню — пи­та­н­ня по­ки що ри­то­ри­чне…

Кон­суль­та­ції що­до ме­ха­ні­змів роз­по­ді­лу в бю­дже­ті-2017 держ­під­трим­ки для агро­се­кто­ра вже три­ва­ють.

«Є два під­хо­ди до роз­по­ді­лу держ­під­трим­ки, які на сьо­го­дні ми роз­гля­да­є­мо. Пер­ший, — це під­трим­ка «на ге­ктар» і дру­гий, — до­та­ція на оди­ни­цю ви­ро­бле­ної про­ду­кції», — за­зна­чив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Та­рас Ку­то­вий, пред­став­ля­ю­чи про­ект аграр­но­го бю­дже­ту-2017 на про­філь­но­му пар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ті.

У пер­шо­му ва­рі­ан­ті, за сло­ва­ми по­са­дов­ця, держ­під­трим­ку ма­ють отри­му­ва­ти фер­ме­ри, які за­йма­ю­ться тва­рин­ни­цтвом, ні­ше­ви­ми куль­ту­ра­ми, ін­ве­сту­ють в укра­їн­ську сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку. У дру­го­му — по­стає пи­та­н­ня яко­сті про­ду­кції, за яку фер­мер мо­же отри­ма­ти до­та­цію. «Ми по­вин­ні сти­му­лю­ва­ти га­лузь ви­ро­бля­ти про­ду­кцію ви­щої яко­сті. Якщо го­во­ри­мо про мо­ло­ко, то фер­ме­ри по­вин­ні пе­ре­хо­ди­ти до без­кон­та­ктно­го до­ї­н­ня. Якщо про м’ясо, то до­та­ції по­вин­ні отри­му­ва­ти тіль­ки ті ви­ро­бни­ки, ху­до­ба яких по­тра­пляє на бій», — вва­жає мі­ністр. Се­ред ін­шо­го, за йо­го сло­ва­ми, в про­е­кті го­лов­но­го фі­нан­со­во­го ко­што­ри­су дер­жа­ви на 2017 рік пе­ред­ба­че­ні ви­да­тки за про­гра­ма­ми зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів, під­трим­ки за­кла­де­н­ня мо­ло­дих са­дів, ви­но­гра­дни­ків та ягі­дни­ків, бу­дів­ни­цтва ін­фра­стру­кту­ри, від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті ху­до­би, та су­пу­тніх ви­да­тків, до­та­ції «на ге­ктар» ні­ше­вої про­ду­кції, зде­шев­ле­н­ня те­хні­ки та ін­ше.

У пар­ла­мент­сько­му аграр­но­му ко­мі­те­ті вва­жа­ють за не­об­хі­дне до­да­тко­во за­кла­сти гро­ші на про­ти­е­пі­зоо­ти­чні за­хо­ди (близь­ко 200 млн грн) та на про­гра­му по­лі­пше­н­ня тва­рин­ни­цько­го ге­но­фон­ду (близь­ко 20 млн грн.) Аграр­ні ло­бі­сти на­ма­га­ти­му­ться від­сто­я­ти спе­цре­жим ПДВ бо­дай для тих га­лу­зей, які най­не­за­хи­ще­ні­ші в умо­вах ку­ро­со­вої та ін­фля­цій­ної во­ла­тиль­но­сті. Окрім то­го, ре­є­стру­ва­ти­муть за­ко­но­про­ект що­до вве­де­н­ня єди­но­го по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня для фер­ме­рів у ви­гля­ді по­да­тку на ге­ктар. Що ж до про­гра­ми ком­пен­са­ції кре­ди­тних ста­вок, то, як за­ува­жив за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Оле­ксандр Ба­ку­мен­ко, пе­ред­ба­че­на су­ма (300 млн грн) є мі­зер­ною, і її по­трі­бно сут­тє­во збіль­ши­ти.

Го­ло­ва Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го фон­ду під­трим­ки фер­мер­ських го­спо­дарств Іван Сло­бо­дя­ник вва­жає, що для ефе­ктив­но­го роз­по­ді­лу держ­під­трим­ки в Укра­ї­ні має бу­ти ство­ре­не окре­ме пла­ті­жне агент­ство за зраз­ком єв­ро­пей­ських кра­їн. Во­но кон­цен­тру­ва­ти­ме всю на­яв­ну ін­фор­ма­цію що­до на­яв­них про­грам під­трим­ки та пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів для їх отри­ма­н­ня, а та­кож ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме про­цес ви­ді­ле­н­ня ко­штів на під­трим­ку фер­ме­рів від­по­від­но до їх за­пи­тів та ідей, а та­кож фі­нан­су­ва­н­ня ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів. Що­прав­да, на ство­ре­н­ня та­ко­го ор­га­ну пі­де кіль­ка ро­ків. Пла­ті­жне агент­ство має прой­ти спе­ці­аль­ну акре­ди­та­цію в Ко­мі­сії ЄС. А тим ча­сом уже за два мі­ся­ці уря­дов­ці й по­лі­ти­ки ма­ють оста­то­чно ви­зна­чи­ти­ся, хто з укра­їн­ців і на яких умо­вах мо­же ско­ри­ста­ти­ся гро­ши­ма з дер­жав­ної ка­зни. Ко­мусь одно­зна­чно не ви­ста­чить. Спо­гля­да­ю­чи за ба­та­лі­я­ми бю­дже­тно­го ма­ра­фо­ну, фер­ме­ри зни­зу­ють пле­чи­ма і не ві­рять у про­зо­рість роз­по­ді­лу дер­жав­них ко­штів. Нав­че­ні гір­ким до­сві­дом ми­ну­лих ро­ків, во­ни роз­ра­хо­ву­ють тіль­ки на се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.