КОРОТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРО­ДУ­КТИ ТИМЧАСОВО СКАСОВАНО.

Згі­дно з уря­до­вою по­ста­но­вою, 1 жов­тня стар­ту­вав від­по­від­ний пі­ло­тний про­ект. Про­тя­гом трьох мі­ся­ців бу­де ви­вче­но ди­на­мі­ку цін і прийня­то рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня, обме­же­н­ня чи від­нов­ле­н­ня та­ко­го ре­гу­лю­ва­н­ня.

УКРА­Ї­НА — У ТОП-25 КРА­ЇН ІЗ НАЙВИЩИМИ ПОДАТКОВИМИ СТАВКАМИ.

У но­во­му Зві­ті про гло­баль­ну кон­ку­рен­то­спро­мо­жність і стан сві­то­вої еко­но­мі­ки, опу­блі­ко­ва­но­му Все­сві­тнім еко­но­мі­чним фо­ру­мом, ми по­сі­да­є­мо 21-ше мі­сце.

СПРОЩЕНО ПО­РЯ­ДОК ЗА­ЛУ­ЧЕ­Н­НЯ ІНО­ЗЕМ­НИХ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ.

По­тре­ба в їх дер­жав­ній ре­є­стра­ції (пе­ре­ре­є­стра­ції), згі­дно з уря­до­вою по­ста­но­вою №661, ска­со­ву­є­ться.

«АГРАРНИЙ ФОНД» ЗМІНИВ УМО­ВИ ДЛЯ СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КІВ.

Із ба­га­тьма агра­рі­я­ми АФ спів­пра­цює на умо­вах по­пе­ре­дньо­го за­мов­ле­н­ня. Під­при­єм­ства та­кож не по­вин­ні ма­ти по­да­тко­вої за­бор­го­ва­но­сті пе­ред бю­дже­том, су­до­вих по­зо­вів та про­блем з бан­ка­ми.

CARGILL ТА BUNGE ЗАПРОШЕНІ ДО НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ­НОЇ РА­ДИ.

Про це йшло­ся на зу­стрі­чі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка з мі­ні­стром тор­гів­лі США Пен­ні Прі­цкер.

ПИ­ТА­Н­НЯ БО­РОТЬ­БИ З АЧС РОЗГЛЯДАТИМЕ РА­ДА НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ.

Про це по­ві­до­мив очіль­ник Мі­нАПіП Та­рас Ку­то­вий.

АГРАРІЇ ЗА ПІВРОКУ КУПИЛИ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ НА 4,5 МЛРД ГРН.

Ни­ні те­хні­чний парк АПК скла­да­є­ться з 309 тис. тра­кто­рів і більш як 50 тис. зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів.

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКС­ПОРТ ЗЕРНОВИХ ВРОЖАЮ-2016 ПЕРЕВИЩИВ 10 МЛН ТОНН.

У по­то­чно­му се­зо­ні Укра­ї­на пла­нує екс­пор­ту­ва­ти 16,5 млн тонн пше­ни­ці, 5,6 – ячме­ню, 17,4 – ку­ку­ру­дзи, 1 тис. тонн жи­та. Та­кі про­гно­зо­ва­ні об­ся­ги по­го­ди­ли Мі­нАПіП та екс­пор­те­ри.

УКРА­Ї­НА ЕКСПОРТУВАЛА РЕКОРДНИЙ ОБ­СЯГ ЛЬОНУ.

У 2015/16 МР (ве­ре­сень – сер­пень) екс­порт льону олій­но­го ста­но­вив близь­ко 42 тис. тонн. Це на 65% біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му МР, і ма­кси­маль­ний по­ка­зник остан­ніх дев’яти се­зо­нів.

ЗАМОРОЖЕНА ЦИБУЛЯ МАЄ ШАНС ПОТРАПИТИ НА РИ­НОК ЄС.

Її со­бі­вар­тість в Укра­ї­ні ниж­ча, ніж у Поль­щі, тож по­пит на та­ку про­ду­кцію ро­сте, ін­фор­мує екс­перт пло­до­о­во­че­во­го рин­ку Схі­дної Єв­ро­пи Те­тя­на Ге­тьман.

ПЕ­РЕ­ЛІК ТО­ВА­РІВ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ДО ІНДОНЕЗІЇ РОЗ­ШИ­РЕ­НО.

До чин­но­го пе­ре­лі­ку, зокре­ма, до­да­но та­кі по­зи­ції: цибуля, ча­сник, че­ре­шня, кар­то­пля, мор­ква, ку­ку­ру­дза, ку­ку­ру­дзя­не бо­ро­шно, ячмінь, овес, жи­то, жи­тнє бо­ро­шно, сор­го, соя та го­рох.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.