ВІДКРИТИМ ТЕКС­ТОМ

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

«Дай­те фер­ме­ро­ві мо­жли­вість спла­ти­ти по­да­тки»

«За­кла­де­ні в бю­дже­ті су­ми на до­та­ції є те­о­ре­ти­чни­ми, бо бю­джет кра­ї­ни де­фі­ци­тний. На­яв­ність цих гро­шей за­ле­жа­ти­ме від до­хо­дів, які по­ки що не зов­сім зро­зумі­лі, зокре­ма в ча­сти­ні при­ва­ти­за­ції держ­ком­па­ній та спе­цкон­фі­ска­цій», — ка­же ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Олег Устен­ко. Він за­ува­жує, що си­ту­а­цію в агро­се­кто­рі мо­же по­лі­пши­ти зни­же­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на сіль­го­спви­ро­бни­ків че­рез за­про­ва­дже­н­ня єди­но­го по­да­тку на ге­ктар. «Дай­те фер­ме­ро­ві мо­жли­вість спла­ти­ти по­да­тки, бо пе­ре­мог­ти ко­ру­пцію в АПК мі­ністр і йо­го ко­ман­да не змо­же», — на­го­ло­шує екс­перт. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, де­ті­ні­за­ція АПК до­зво­лить га­лу­зі сфор­му­ва­ти близь­ко 30% укра­їн­сько­го ВВП.

«Дрі­бні ви­ро­бни­ки роз­чи­ня­ю­ться скрізь…»

«З огля­ду на ті об­ста­ви­ни, в яких ми за­раз пе­ре­бу­ва­є­мо, ме­ха­нізм до­та­цій на­вряд чи бу­де за­ді­я­ний. До­та­ції — це все роз­мо­ви», — ка­же ди­ре­ктор ІП «Лі­га» Ко­стян­тин Чу­ма­чен­ко. На йо­го дум­ку, сьо­го­дні дер­жа­ва ро­бить став­ку на ве­ли­ких ви­ро­бни­ків, а си­ту­а­ція в кра­ї­ні для ін­ших ком­па­ній ви­гля­дає та­ким чи­ном: якщо сам не ви­жи­веш — ні­хто не до­по­мо­же. У ЄС си­сте­ма до­ту­ва­н­ня та­кож не діє для дрі­бних то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, фа­кти­чно отри­ма­ти зна­чні ко­шти мо­же ли­ше уча­сник ко­опе­ра­ти­ву. «Дрі­бні ви­ро­бни­ки роз­чи­ня­ю­ться скрізь, не ли­ше в Укра­ї­ні, — ка­же ди­ре­ктор «Лі­ги». — У сві­ті від­бу­ва­ю­ться про­це­си гло­ба­лі­за­ції, бо всі ду­ма­ють про те, як зни­зи­ти со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва».

«Отри­му­ва­ли до­та­ції і ні­чо­го не сі­я­ли»

«Ми по­стій­но го­во­ри­мо про ко­ру­пцію з бо­ку вла­ди, але ми за­бу­ва­є­мо про неї з бо­ку фер­ме­ра, — за­ува­жує де­пу­тат Жи­то­мир­ської обла­сної ра­ди, вла­сни­ця агро­ком­па­нії «Зо­ря» Іри­на Ко­стю­шко. — Бу­ли ви­пад­ки, ко­ли лю­ди отри­му­ва­ли до­та­ції, але ні­чо­го не сі­я­ли».

Ни­ні в обла­сних аграр­них управ­лі­н­нях, як ві­до­мо, не ви­ста­чає ка­дро­во­го ре­сур­су для пе­ре­вір­ки всіх за­де­кла­ро­ва­них фер­ме­ра­ми по­сі­вів під отри­ма­н­ня до­та­цій. Утім, та­кий кон­троль не­об­хі­дний. Слід роз­ро­би­ти та­кі ме­ха­ні­зми роз­по­ді­лу дер­жав­них ко­штів, аби до них не ви­ни­ка­ло пи­тань, пе­ре­ко­на­на де­пу­тат. За її сло­ва­ми, фер­ме­ри не про­ти до­та­цій, але бо­я­ться по них звер­та­ти­ся че­рез мо­жли­ві про­бле­ми з податковими та кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми.

«Го­спо­дар­ство зав­жди мо­жна по­дрі­бни­ти на 10»

Пар­тнер кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії SSC Ukraine Agrifinancing Оле­ксандр Жу­ра­вель зга­дує з вла­сно­го аграр­но­го до­сві­ду, як у 2006 ро­ці отри­ма­на від дер­жа­ви до­та­ція дій­сно до­по­мо­гла йо­го фер­мер­сько­му го­спо­дар­ству. Але за пев­ний час при­їха­ли спів­ро­бі­тни­ки по­да­тко­вої мі­лі­ції з ви­мо­гою по­вер­ну­ти їм ці ко­шти го­тів­кою. На дум­ку екс­пер­та, під­хід мі­ні­стер­ства до­ту­ва­ти ли­ше дрі­бних (до 500 га) фер­ме­рів є не­ко­ре­ктним. «Я вва­жаю не­спра­ве­дли­вим да­ва­ти до­та­ції фер­ме­рам із зе­мель­ним бан­ком до 500 га, які за­йма­ю­ться тіль­ки ро­слин­ни­цтвом, і не да­ва­ти їх фер­ме­рам з 1–2 тис. га, у яких є тва­рин­ни­цтво», — на­го­ло­сив він, за­зна­чив­ши, що го­спо­дар­ство на 5 тис. га зав­жди мо­жна по­дрі­бни­ти на 10 — по 500 га.

«Шу­ка­ти­ме­мо не­ве­ли­кі під­при­єм­ства, які ма­ють екс­порт­ний по­тен­ці­ал»

У най­гір­шій си­ту­а­ції з фі­нан­су­ва­н­ням обо­ро­тних ко­штів опи­нив­ся ма­лий і се­ре­дній сіль­го­спви­ро­бник. Однак між­на­ро­дна спіль­но­та кре­ди­тує пе­ре­ва­жно тіль­ки тих, хто має мо­жли­вість здій­сне­н­ня експортних опе­ра­цій у ва­лю­ті. «Ду­же ча­сто по по­зи­ку до ЄБРР звер­та­ю­ться без чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня про­е­кту, під який хо­чуть за­лу­чи­ти ко­шти. Але якщо ком­па­нія при­хо­дить з про­е­ктом на $15 млн, а са­ма ін­ве­сту­ва­ти го­то­ва 2 млн, то ми від­мов­ля­є­мо, бо це ве­ли­кі ри­зи­ки. Ча­сто сти­ка­є­мо­ся і з тим, що вла­сни­ки бі­зне­су пра­цю­ють в ор­га­нах вла­ди. У нас че­рез це не мо­жна отри­ма­ти по­зи­ку», — ка­же стар­ший ра­дник ЄБРР по Схі­дній Єв­ро­пі й Кав­ка­зу Ан­тон Усов. І за­пев­няє: «Шу­ка­ти­ме­мо не­ве­ли­кі під­при­єм­ства, які ма­ють екс­порт­ний по­тен­ці­ал, щоб їх кре­ди­ту­ва­ти. Але та­ких в Укра­ї­ні не­ба­га­то…»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.