Є по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня

Укра­ї­на є одним із не­ба­га­тьох рин­ків, де по­вер­не­н­ня на ін­ве­сти­ції мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 15%

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни де­да­лі біль­ше при­ва­блює га­ман­ці ін­ве­сто­рів, не зва­жа­ю­чи на кри­зу. За да­ни­ми Держ­ста­ту, ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції в АПК 2015 ро­ку зро­сли в 1,6 ра­за — до 29,3 млрд грн про­ти 2014-го, за пер­ше пів­річ­чя 2016-го — на 9,6% до та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду то­рік. У 2015– 2016 ро­ках мо­жна зга­да­ти кіль­ка гу­чних за­яв іно­зем­них ком­па­ній про на­мір вкла­да­ти свої гро­ші у ві­тчи­зня­ний АПК. Утім, акти­ві­зу­ю­ться й вну­трі­шні ін­ве­сто­ри. За пів­то­ра ро­ку, зокре­ма, ви­яви­ли ба­жа­н­ня за­йма­ти­ся агро­бі­зне­сом на­віть ті, хто ра­ні­ше був від ньо­го ду­же да­ле­ким.

«Зва­жа­ю­чи на по­стій­не зро­ста­н­ня сві­то­во­го по­пи­ту на агро­про­ду­кцію, цей се­ктор є одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших для укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Крім то­го, екс­порт­на орі­єн­то­ва­ність га­лу­зі за­без­пе­чує на­яв­ність до­хо­ду у ва­лю­ті, що є кри­ти­чно ва­жли­вим для ста­біль­ної ро­бо­ти бі­зне­су та за­лу­че­н­ня зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня на йо­го роз­ви­ток», — за­зна­чає Оле­ксандр Ца­пін, ві­це-пре­зи­дент ком­па­нії SP Advisors. На дум­ку екс­пер­та, за­ці­кав­ле­ність в агро­се­кто­рі є ціл­ком при­ро­дною. Ви­со­ка кон­цен­тра­ція чор­но­зе­мів (33% сві­то­вих за­па­сів), роз­ви­не­на ін­фра­стру­кту­ра, де­ше­ва ро­бо­ча си­ла, близь­ке роз­та­шу­ва­н­ня до основ­них екс­порт­них рин­ків — усе це за­без­пе­чує Укра­ї­ні ста­тус одно­го з най­біль­ших ви­ро­бни­ків й екс­пор­те­рів аграр­ної про­ду­кції у сві­ті. Ек­спорт про­ду­кції аграр­но­го се­кто­ра по­стій­но зро­стає, і 2015 ро­ку ста­но­вив 29% за­галь­но­го екс­пор­ту, а ра­зом з ін­ши­ми хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми — 39%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.