КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ДЕРЖАВА ЗАБОРГУВАЛА БІ­ЗНЕ­СУ 16 МЛРД ГРН ІЗ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ.

Уряд роз­гля­дає кіль­ка ва­рі­ан­тів по­вер­не­н­ня цих ко­штів: шля­хом ви­пу­ску спе­цо­блі­га­цій, спе­цкон­фі­ска­ціі акти­вів екс-пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча чи без­по­се­ре­дньо з бю­дже­ту.

ВИТРАТИ АГРАРІЇВ НА ВИРОБНИЦТВО ЗБІЛЬШИЛИСЯ НА 1,9%.

Про це по­ві­дом­ляє Держ­ста­ти­сти­ки. Зокре­ма, в жов­тні ін­декс ви­трат на виробництво про­ду­кції ро­слин­ни­цтва зріс на 2,2%, а на виробництво про­ду­кції тва­рин­ни­цтва — на 1%.

ФЕРМЕРАМ ОБІЦЯЮТЬ 400 МЛН ЄВРО ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ.

На­був чин­но­сті за­кон, яким ра­ти­фі­ко­ва­но від­по­від­ну фі­нан­со­ву уго­ду між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком. Тер­мін на­да­н­ня кре­ди­ту — 12 ро­ків, з піль­го­вою став­кою, на пільгових 4 ро­ки.

USAID ФІНАНСУВАТИМЕ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ ЧЕРЕЗ КРЕДИТНІ СПІЛКИ.

Ке­рів­ни­цтво про­гра­ми спо­ді­ва­є­ться за чо­ти­ри ро­ки за­лу­чи­ти до 24 тис. но­вих по­зи­чаль­ни­ків у сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

ПОПИТ НА АГРАРНІ РОЗПИСКИ ВИРІС ЗА РІК У П’ЯТЬ РАЗІВ.

За­га­лом уже ви­да­но 60 аграр­них роз­пи­сок (із них 37 фі­нан­со­вих і 23 то­вар­них), що до­зво­ли­ло сіль­го­спви­ро­бни­кам отри­ма­ти близь­ко 190 млн грн фі­нан­су­ва­н­ня. До кін­ця ро­ку IFC має на­мір упро­ва­ди­ти цей ін­стру­мент по всій Укра­ї­ні.

ДПЗКУ РОЗПОЧИНАЄ ФОРВАРДНУ ПРОГРАМУ ЗАКУПІВЛІ ОЗИМИХ.

У рам­ках ці­єї про­гра­ми українських сіль­го­спви­ро­бни­ків про­а­ван­су­ють на по­над 1 млрд грн.

МІНАГРОПОЛІТИКИ ПРАЦЮЄ НАД СТВОРЕННЯМ РЕЄСТРУ ВИ­РО­БНИ­КІВ ОРГАНІКИ.

На­то­мість Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія го­тує до за­пу­ску но­ву еле­ктро­ну си­сте­му сер­ти­фі­ка­ції для ім­порт­ної ор­га­ні­чної про­ду­кції. Це спри­я­ти­ме про­зо­ро­сті тор­гів­лі та зни­жен­ню ба­га­тьох ри­зи­ків.

«АГРАРНИЙ ФОНД» ПРОДАВАТИМЕ ГРЕЧКУ ПІД ВЛАСНОЮ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ.

Пе­ре­д­усім бу­де на­ла­го­дже­но спів­пра­цю з най­біль­ши­ми на­ціо­наль­ни­ми тор­го­вель­ни­ми ме­ре­жа­ми, а зго­дом і з ре­гіо­наль­ни­ми.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ЗАКЛИКАЄ АКТИВІЗУВАТИ ТОРГИ ЧЕРЕЗ PROZORRO.

Для уча­сті у цих про­це­ду­рах дер­жав­них за­ку­пі­вель слід ре­є­стру­ва­ти­ся на еле­ктрон­них май­дан­чи­ках у зга­да­ній ін­фор­ма­цій­ний еле­ктрон­ній си­сте­мі.

УКРАЇНСЬКАРИБНАГАЛУЗЬУПЕРШЕ ОТРИМАЄ ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ ВІД ФАО.

Іде­ться про мас­шта­бний про­ект із на­у­ко­вих до­слі­джень і те­хні­чної до­по­мо­ги га­лу­зі, що три­ва­ти­ме до жов­тня 2017-го, ко­ли роз­по­чне­ться 41 се­сія Ге­не­раль­ної ко­мі­сії з пи­тань ри­баль­ства в Се­ред­зем­но­му мо­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.