де­та­лі й головне

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Єв­ро­кво­ти май­же ви­чер­па­ли, але ні­ші ще є

Цьо­го­річ Укра­ї­на ви­чер­па­ла біль­шість квот на без­ми­тний ек­спорт сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу за ви­ня­тком м’ясної про­ду­кції.

«У нас ви­бра­но кво­ти на мед, овес, цу­кор, кру­пи, зокре­ма ячмінь і со­лод, обро­бле­ні то­ма­ти. До ре­чі, обро­бле­ні то­ма­ти є пер­спе­ктив­ним про­ду­ктом, який має попит на єв­ро­пей­сько­му рин­ку. Та­кож ви­чер­па­ні кво­ти на ви­но­гра­дні та яблу­чні со­ки, ку­ря­ти­ну, пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу та май­же на 100% ви­бра­но кво­ту на ячмінь», — ци­тує УНІАН ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва Мі­нАПіП Оле­ксан­дра Ро­ма­нов­сько­го. За йо­го сло­ва­ми, не­ви­чер­па­ни­ми через тру­дно­щі сер­ти­фі­ка­ції є ли­ше кво­ти що­до м’ясної про­ду­кції (крім ку­ря­ти­ни), а та­кож що­до низ­ки ін­ших груп то­ва­рів — гри­бів, ча­сни­ку то­що.

На пе­ре­ко­на­н­ня за­сту­пни­ка аграр­но­го мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Оль­ги Тро­фім­це­вої, на­яв­ність квот ма­ла б сти­му­лю­ва­ти на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва цих то­ва­рів, про­те основ­ним сти­му­лом ни­ні є вну­трі­шній попит. «Ві­зьміть ба­ра­ни­ну — там є не­по­га­на кво­та. Чо­му не екс­пор­ту­ють ба­ра­ни­ну? То­му що її в Укра­ї­ні у прин­ци­пі май­же не ви­ро­бля­ють», — ци­тує по­са­дов­ця «ЕП». Не­а­би­якою ні­шею для ма­лих і се­ре­дніх ви­ро­бни­ків за­сту­пник аграр­но­го мі­ні­стра вва­жає і ча­сник, кво­та на який теж не ви­чер­пу­є­ться. Се­ред «про­блем­них мо­мен­тів» — си­ту­а­ція з АЧС. Тож, зро­зумі­ло, що сви­ни­ну Укра­ї­на ни­ні ні­ку­ди вез­ти не мо­же. Що ж до яло­ви­чи­ни, то для її по­ста­ча­н­ня у ЄС має ді­я­ти дер­жав­на си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу хво­роб ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. Втім, у цьо­му пи­тан­ні, за сло­ва­ми па­ні Тро­фім­це­вої, в бі­зне­су та дер­жа­ви вже на­мі­ти­ли­ся пев­ні опти­мі­сти­чні пер­спе­кти­ви. Крім то­го, Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія да­ла зго­ду збіль­ши­ти кво­ти на 8 то­вар­них по­зи­цій. У пла­нах ви­со­ко­по­са­дов­ців — про­су­ва­н­ня на ри­нок ЄС ще 7 пер­спе­ктив­них про­ду­ктів, на які про­си­ти­муть пе­ре­гля­ну­ти єв­ро­кво­ти.

Адмін­по­слу­ги за орен­ду сіль­го­сп­зе­мель ся­га­ють 1,27 млрд грн

Адмі­ні­стру­ва­н­ня орен­ди зе­мель­них па­їв пло­щею 1000 га і біль­ше ко­штує до 107 тис. грн офі­цій­них ви­трат, тоб­то 384,5 грн на один до­го­вір орен­ди паю, під­ра­ху­ва­ли екс­пер­ти УКАБ. Адмі­ні­стру­ва­н­ня ма­си­ву дер­жав­них зе­мель вар­ту­ва­ти­ме близь­ко 1798 грн, тоб­то 156,3 грн за до­го­вір. За­га­лом на 1000 га при­па­дає в се­ре­дньо­му 278 па­їв і 11,4 зе­мель­них ді­ля­нок дер­жав­ної вла­сно­сті.

Як за­ува­жу­ють ав­то­ри до­слі­дже­н­ня, роз­ра­хо­ва­на су­ма — 107 тис. грн. на 1000 ге­кта­рів — при­бли­зна й за­ле­жить від ди­на­мі­ки на­ро­щу­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку під­при­єм­ства, йо­го мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня, вза­є­мо­дії з па­йо­ви­ка­ми, а та­кож від роз­мі­ру ті­ньо­вих опе­ра­цій із зем­лею. Однак для ро­зу­мі­н­ня мас­шта­бу офі­цій­них опе­ра­цій­них ви­трат під­при­єм­ства на утри­ма­н­ня зе­мель­но­го бан­ку з та­кою ве­ли­че­зною кіль­кі­стю зе­мель­них ді­ля­нок ско­ри­ста­ли­ся усе­ре­дне­ною су­мою ви­трат — 384,5 грн на один до­го­вір.

Із 4,67 млн до­го­во­рів орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок сіль­госп­при­зна­че­н­ня при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті , а це 16 597 тис. га (да­ні за ли­пень 2015-го), близь­ко 3,3 млн укла­де­но з під­при­єм­ства­ми, що обро­бля­ють від 1000 га ріл­лі. За під­ра­хун­ка­ми, це 78% площ, які у вла­сно­сті та ко­ри­сту­ван­ні 10% сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків. Вар­тість їх опе­ра­цій­них ви­трат на опла­ту по­слуг з адмі­ні­стру­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку ся­гає близь­ко 1,27 млрд грн.

З ча­сом про­бле­ма по­гли­блю­є­ться: па­йо­ви­ки по­ми­ра­ють, за­ли­ша­ю­чи ді­лян­ку у спа­док, по­тім за­зви­чай пай ді­ли­ться ще між дво­ма спад­ко­єм­ця­ми. Тож орен­да­рю до­во­ди­ться за­мість одно­го до­го­во­ру ре­є­стру­ва­ти вже два, що збіль­шує витрати на 1 га. Нав­ряд чи це при­но­сить пер­спе­ктив­ну ви­го­ду бо­дай ко­мусь із уча­сни­ків цих орен­дних від­но­син. На­то­мість сім’я, ма­ю­чи у вла­сно­сті кіль­ка па­їв (3, 4, 5 па­їв), мо­гла б сфор­му­ва­ти єди­ний ма­сив пло­щею 15 га й отри­му­ва­ти за неї ви­щу орен­дну пла­ту, ніж зда­ю­чи їх в орен­ду окре­мо. Втім, як на­го­ло­шу­ють ав­то­ри до­слі­дже­н­ня, це бу­де мо­жли­во ли­ше пі­сля за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­змів віль­но­го обі­гу зе­мель­них ді­ля­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.