Ада­пту­ва­ти­ся до ви­мог ча­су

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Ана­то­лій СТОЯНОВ, екс­перт

Рік у рік ін­но­ва­ції де­да­лі глиб­ше про­ни­ка­ють в на­ше жи­т­тя, і ми ста­є­мо їхні­ми за­ру­чни­ка­ми. Хтось знає, що йо­го вран­ці роз­бу­дить бу­диль­ник із мо­біль­но­го те­ле­фо­ну, хтось ство­рює по­дії та че­кає но­ти­фі­ка­цій для ви­ко­на­н­ня за­пла­но­ва­но­го, а хтось так по­кла­да­є­ться на свої га­дже­ти, що на­віть не слід­кує за по­ді­я­ми в ре­аль­но­му жит­ті.

На­віть ті, що й до­сі вір­ні сво­є­му па­пе­ро­во­му бло­кно­ту із за­пи­са­ми, хо­чеш не хо­чеш ви­му­ше­ні пе­ре­хо­ди­ти в он­лайн, бо ту­ди пря­мує весь ри­нок. Ни­ні в ін­тер­не­ті мо­жна зна­йти, за­мо­ви­ти й швид­ко отри­ма­ти пра­кти­чно будь-який ле­галь­ний то­вар — від яко­їсь гай­ки чи мі­шка із ЗЗР до ці­ло­го ав­то­пар­ку. Що вже й ка­за­ти про ре­а­лі­за­цію вро­жаю… Всім ві­до­мі «до­шки ого­ло­шень», де мо­жна швид­ко зна­йти по­се­ре­дни­ка на ку­пів­лю чи про­даж зер­на. І який же не­на­ви­сний ба­га­тьом цей по­се­ре­дник! Бо ж йо­го за­ро­бі­ток — це втра­ти по­ку­пця чи про­дав­ця, а то й оби­двох. То­му ще із цар­ських ча­сів у нас за­ве­де­но бо­ро­ти­ся с по­се­ре­дни­ка­ми. Однак перш ніж біг­ти та від­лов­лю­ва­ти цих не­гі­дни­ків, за­ми­слі­ться: чи мо­жли­ві ре­кор­дні вро­жаї без за­пи­ле­н­ня? Це — ли­ше один із при­кла­дів сим­біо­зу, що ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ний у при­ро­ді. Вла­сне, щось по­ді­бне від­бу­ва­є­ться й в еко­но­мі­ці (а не в її імі­та­ції, яку ма­є­мо на­го­ду спо­гля­да­ти ни­ні).

Кон­ку­рен­ція — це на­рі­жний ка­мінь роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки. А бір­жо­ва тор­гів­ля до­зво­ляє ство­ри­ти умо­ви для так зва­ної чи­стої кон­ку­рен­ції, ко­ли в ці­но­утво­рен­ні бе­руть участь ба­га­то уча­сни­ків рин­ку — як з бо­ку про­дав­ців, так і з бо­ку по­ку­пців. Однак умо­ви чи­стої кон­ку­рен­ції пе­ред­ба­ча­ють актив­ну фун­кцію на рин­ку бір­жо­вих спе­ку­лян­тів. Ця ка­те­го­рія уча­сни­ків за­ро­бляє ли­ше в то­му ра­зі, ко­ли ри­нок не­до­оці­нює чи пе­ре­оці­нює якийсь про­дукт. Гра­ю­чи на цьо­му, во­ни тим са­мим до­зво­ля­ють зна­йти опти­маль­ний рі­вень цін. Та­ка мо­жли­вість, до ре­чі, до­сту­пна ко­жно­му, хто го­то­вий ко­ри­сту­ва­ти­ся су­ча­сни­ми ін­стру­мен­та­ми тор­гів. Що­прав­да, ба­га­то тих, хто вже актив­но ко­ри­сту­є­ться еле­ктрон­ни­ми га­дже­та­ми, пра­гне кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту ко­жно­го пра­ців­ни­ка чи під­роз­ді­лу та на­віть за­по­бі­га­ти втра­там, до­сі не над­то пра­гне ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти еле­ктрон­ні тор­го­ві си­сте­ми, від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу «на­ла­го­дже­ним кон­та­ктам».

З одно­го бо­ку, я їх ро­зу­мію. Ці­лий рік ти пра­цю­єш на ре­зуль­тат: ви­шу­ку­єш які­сне на­сі­н­ня, пе­ре­йма­є­шся, аби тра­кто­ри­сти не хиль­ну­ли зай­во­го в роз­пал се­зо­ну, до­мов­ля­є­шся з по­ста­чаль­ни­ка­ми па­ли­ва, до­брив і ЗЗР, кон­тро­лю­єш стро­ки про­ве­де­н­ня всіх ро­біт. По­го­да ча­сом до­по­ма­гає, ча­сом — ні. У той мо­мент, ко­ли ти вже жни­ву­єш в по­лі, при­хо­дить якийсь «ро­зум­ник» і роз­по­від­ає то­бі, що мо­жна про­да­ва­ти зер­но в ін­тер­не­ті. Та ще й по пе­ре­ра­хун­ку. На­ві­що?

З дру­го­го бо­ку — по­да­тко­ва де­да­лі глиб­ше про­ни­ка­ти­ме у фі­нан­со­ву зві­тність і де­да­лі жорс­ткі­ше кон­тро­лю­ва­ти­ме під­при­єм­ства в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві. Тож при­найм­ні, спо­кій­ні­ше ве­сти че­сний бі­знес і «не за­оща­джу­ва­ти на ви­сів­ках», то­ді ко­ли су­ми штра­фів за ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків не обме­жу­ю­ться адмін­штра­фом.

Бір­жі в Укра­ї­ні дис­кре­ди­ту­ва­ли се­бе ще в 90-ті ро­ки, ко­ли ста­ли ли­ше ма­ріо­не­тка­ми в ру­ках по­ту­жних ка­пі­та­лі­стів. Не ви­ко­ну­ю­чи сво­їх рин­ко­вих фун­кцій, во­ни мі­цно за­кла­ли фун­да­мен­таль­ні зна­н­ня про не­на­дій­ність ви­ко­ри­ста­н­ня та­ко­го ме­ха­ні­зму тор­гів. А втім, як на ме­не, ми все ж та­ки мо­гли б да­ти їм дру­гий шанс. Та пе­ред тем, як ки­да­ти­ся в обійми рин­ку, є сенс не­о­дмін­но пе­ре­ві­ря­ти, чи дій­сно ці ор­га­ні­за­ція на­дає по­слу­ги еле­ктрон­ної тор­гів­лі, чи вно­сять уча­сни­ки га­ран­тій­не за­без­пе­че­н­ня, чи чи­ста ре­пу­та­ція в ке­рів­ни­ка/ор­га­ні­за­то­ра тор­гів…

Еле­ктрон­ні бір­жі да­ють змо­гу бра­ти участь у тор­гах, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти їх пе­ре­біг, одра­зу за де­кіль­ко­ма об’єкта­ми і на­віть на рі­зних рин­ках: сіль­госп­про­ду­кції, ме­та­ло­про­ка­ту, енер­ге­ти­ки, на­фто­про­ду­ктів то­що. Ско­ри­став­шись та­ким сер­ві­сом, на­віть не­ве­ли­кий бі­знес змо­же ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вла­сні ре­сур­си та зна­чно під­ви­щи­ти свою ефе­ктив­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.