Сво­їм бі­зне­сом тре­ба жи­ти

Фа­кти­чно ко­жен дру­гий до­лар в Укра­ї­ні від агро­бі­зне­су. То­му до­во­лі по­пу­ляр­не за­пи­та­н­ня, яким сьо­го­дні пе­ре­йма­ю­ться охо­чі ін­ве­сту­ва­ти в агро­се­ктор: як ство­ри­ти/ку­пи­ти своє фер­мер­ське го­спо­дар­ство?

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

По­трі­бна роз­від­ка

Оче­ви­дно, що для то­го, щоб ви­ро­щу­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри та тва­рин, по­трі­бна зем­ля. Оскіль­ки пре­рій в нас не­має, її до­ве­де­ться орен­ду­ва­ти. Від­так тре­ба «пі­ти в роз­від­ку»: ді­зна­ти­ся, де є віль­на зем­ля; де зем­ля орен­ду­є­ться по­тен­цій­ни­ми кон­ку­рен­та­ми або за­кін­чу­ю­ться до­го­во­ри орен­ди; або є де­фе­кти в ре­є­стра­ції прав орен­ди. Та­кі до­слі­дже­н­ня ду­же ва­жли­ві, оскіль­ки мо­жна вкла­сти ко­шти в «зайня­ту зем­лю», і то­ді до­ве­де­ться за­хи­ща­ти свої пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си в су­ді, а це витрати і ча­су, і ко­штів, і нер­вів.

То­му ре­ко­мен­да­ція пер­ша: перш ніж укла­да­ти до­го­во­ри орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок, пе­ре­свід­чуй­те­ся, що ця зем­ля не є в орен­ді ін­ших агро­ви­ро­бни­ків.

Мо­жли­вий ва­рі­ант отри­ма­н­ня зем­лі — це ку­пи­ти кор­по­ра­тив­ні пра­ва в ком­па­нії, що вже має сфор­мо­ва­ний зе­мель­ний банк і го­то­ва йо­го про­да­ти. Тут ва­жли­во про­ве­сти юри­ди­чний ау­дит ко­жно­го з та­ких до­го­во­рів. По-пер­ше, це до­зво­лить пе­ре­свід­чи­ти­ся, що від­но­си­ни орен­ди оформ­ле­ні на­ле­жним чи­ном, чі­тко ро­зу­мі­ти се­ре­дній строк орен­ди, сфор­му­ва­ти ре­єстр на­яв­них до­го­во­рів і якщо бу­дуть яв­ні, але допу­сти­мі де­фе­кти в та­ких до­го­во­рах, сут­тє­во зни­зи­ти ці­ну про­да­жу. В будь-яко­му ра­зі по­ку­пець зна­ти­ме, що ку­пує і за які гро­ші.

Не ти­сніть на «галь­ма»

Скіль­ки б у вас не бу­ло гро­шей, але якщо в се­лі ви не по­ро­зу­мі­є­тесь із там­те­шньою гро­ма­дою, фер­мер­ство у вас «галь­му­ва­ти­ме». То­му ва­жли­во, щоб лю­ди, у яких ви орен­ду­ва­ти­ме­те зем­лю, зна­ли вас, і щоб ви до­три­му­ва­ли­ся да­них ра­ні­ше обі­ця­нок, до­мов­ле­но­стей. На­сам­пе­ред потрібно ор­га­ні­зо­ву­ва­ти збо­ри орен­до­дав­ців, своє­ча­сно спла­чу­ва­ти орен­дну пла­ту, три­ма­ти пульс на жит­ті се­ла, де вам до­зво­ли­ли орен­ду­ва­ти зем­лю.

Вре­шті зе­мель­ний банк сфор­мо­ва­но, з па­йо­ви­ка­ми (вла­сни­ка­ми ці­єї зем­лі) зна­йшли спіль­ну мо­ву. Що да­лі? Осно- вна по­ра­да, яка під­твер­дже­на до­сві­дом ко­жно­го успі­шно­го агро­під­при­єм­ства: якщо ви ду­ма­є­те, що на цьо­му ета­пі мо­же­те найня­ти агро­но­ма, ди­ре­кто­ра, се­зон­них пра­ців­ни­ків і по­ле­ті­ти на Маль­ді­ви, то ні. Зем­ля лю­бить Го­спо­да­ря. І чим кон­це­пту­аль­но від­рі­зня­є­ться агро­бі­знес від будь-якої ін­шої під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті — це стиль жи­т­тя. Сво­їм бі­зне­сом тре­ба жи­ти.

Юри­ди­чні аспе­кти

Сьо­го­дні агра­рії ма­ють два пільгових по­да­тко­вих ре­жи­ми: єди­ний по­да­ток че­твер­та гру­па та спе­ці­аль­ний ре­жим ПДВ. То­му для опти­мі­за­ції по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня вам в рік ство­ре­н­ня потрібно на­бу­ти ста­ту­су пла­тни­ка спе­ці­аль­но­го ре­жи­му ПДВ. У рік ство­ре­н­ня під­при­єм­ства та­кож слід­ку­ва­ти, щоб пи­то­ма ва­га від про­да­жу сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ста­но­ви­ла не мен­ше як 75% — це до­зво­лить на­сту­пно­го ро­ку ста­ти пла­тни­ком єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи і не спла­чу­ва­ти по­да­ток на при­бу­ток.

Окре­ме пи­та­н­ня — пер­со­нал. Ва­жли­во, щоб окрім ди­ре­кто­ра та бух­гал­те­ра на під­при­єм­стві бу­ли пра­це­вла­што­ва­ні агро­ном, тра­кто­рист, ком­бай­нер, ко­мір­ник. Оскіль­ки до­во­лі див­но, ко­ли на ба­лан­сі в під­при­єм­ства є сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка, а крім ди­ре­кто­ра та бух­гал­те­ра біль­ше ні­хто не оформ­ле­ний.

Що­до те­хні­ки, то під­при­єм­ство мо­же її са­мо­стій­но орен­ду­ва­ти (на­віть у вла­сни­ка бі­зне­су), якщо не має змо­ги при­дба­ти. Ва­жли­во, щоб агро­під­при­єм­ство не при­дба­ва­ло по­слу­ги з ви­ро­щу­ва­н­ня та обро­бі­тку зем­лі у тре­тіх осіб, оскіль­ки в та­ко­му ра­зі сіль­госп­про­ду­кція вва­жа­ти­ме­ться для по­да­тко­вих ці­лей не вла­сно ви­ро­ще­ною, і під­при­єм­ство мо­же втра­ти­ти ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи, «зле­ті­ти» зі спе­ці­аль­но­го ре­жи­му ПДВ.

До­ку­мен­таль­не оформ­ле­н­ня опе­ра­цій на під­при­єм­стві. Ре­ко­мен­ду­є­ться ма­ти ти­по­ві до­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу про­ду­кції, до­го­во­ри по­ста­чань, а та- кож оформ­лю­ва­ти й не гу­би­ти до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють ре­аль­ність здій­сне­них опе­ра­цій. Ма­ю­ться на ува­зі до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють рух то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей: то­вар­но-транс­порт­ні на­кла­дні, склад­ські сві­до­цтва, акти при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі. Адже див­но, як без пе­ре­ві­зни­ка з то­чки А в то­чку Б пе­ре­мі­сти­ло­ся де­кіль­ка тонн жи­та, пше­ни­ці. Які­сно оформ­ле­ні го­спо­дар­ські опе­ра­ції до­зво­лять на май­бу­тнє уни­кну­ти не­га­тив­них на­слід­ків у ви­гля­ді штра­фів від кон­троль­них ор­га­нів.

Гро­ші й за­кон

Пра­цю­ю­чи з кон­тр­аген­та­ми (не ва­жли­во, чи то по­ку­пці, чи то про­дав­ці), потрібно від них отри­му­ва­ти ко­пії уста­нов­чих до­ку­мен­тів: ста­тут, ви­пи­ска, ви­тяг з ЄДР. А та­кож про­ди­ви­ти­ся істо­рію ді­яль­но­сті та­ких ком­па­ній на рин­ку в за­галь­но­до­сту­пних ре­є­страх (ре­є­стри су­до­вих рі­шень, ре­є­стри пла­тни­ків ПДВ і ТТП). Та­ка пе­ре­вір­ка до­зво­лить від­сі­я­ти не­до­бро­со­ві­сних кон­тр­аген­тів і не по­тра­пля­ти у «по­да­тко­ві ями».

А ось ди­ві­ден­ди для фі­зи­чних осіб — вла­сни­ків агро­бі­зне­су — це вель­ми до­ро­ге за­до­во­ле­н­ня. В мо­мент на­ра­ху­ва­н­ня слід утри­ма­ти й спла­ти­ти в бю­джет 18% ПДФО та 1,5% вій­сько­во­го збо­ру (для при­кла­ду: для пла­тни­ків по­да­тку на при­бу­ток став­ка на ди­ві­ден­ди є піль­го­вою й ста­но­вить 5%). То­му по­пу­ляр­ний спо­сіб як для фі­нан­су­ва­н­ня бі­зне­су, так і для за­кон­но­го «ви­ве­де­н­ня» го­тів­ки з обо­ро­ту — по­во­ро­тна фі­нан­со­ва до­по­мо­га. На­да­н­ня під­при­єм­ством та­кої до­по­мо­ги вла­сни­ку не тя­гне за со­бою жо­дних по­да­тко­вих на­слід­ків. Ва­жли­во, щоб су­ми та­кої до­по­мо­ги бу­ли по­вер­ну­ті в уста­нов­ле­ний в до­го­во­рі строк.

Як по­ка­зує до­свід, зе­мель­не та по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство ха­ра­кте­ри­зу­є­ться сво­єю плин­ні­стю: кон­це­пту­аль­ні змі­ни як мі­ні­мум — раз на рік. То­му за та­ку кра­си­ву фра­зу, як «ко­жен дру­гий до­лар — від агро­бі­зне­су», до­ве­де­ться до­бря­че по­пра­цю­ва­ти.

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ «ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.