Аграрний де­бют юри­стів

AgroMarket - - ДОСВІД -

Вла­сне го­спо­дар­ство «Ло­рет­та-Агро» до­по­ма­гає нам на пра­кти­ці озна­йом­лю­ва­ти­ся з про­бле­ма­ми агро­се­кто­ра — від не­мо­жли­во­сті кон­тро­лю­ва­ти по­го­дні умо­ви до мо­жли­во­сті убез­пе­чи­ти­ся від рей­дер­ських атак

На­да­ю­чи юри­ди­чні по­слу­ги сво­їм клі­єн­там-агра­рі­ям, ми по­над де­ся­ти­лі­т­тя бу­ли оче­вид­ця­ми ці­лої низ­ки яскра­вих бі­знес-істо­рій. Ло­гі­ка під­ка­зу­ва­ла, що се­ред них мо­гла б бу­ти й на­ша. Тож у 2011-му, ко­ли в одно­го із за­мов­ни­ків змі­ни­ли­ся пла­ни, а зе­мель­ний банк для роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ уже бу­ло пі­ді­бра­но, на­ва­жи­ли­ся та ри­зи­кну­ли. По­ча­ли з то­го, що зу­стрі­ли­ся з там­те­шні­ми ме­шкан­ця­ми. Обго­во­рив­ши й узго­див­ши з ни­ми свої пла­ни, взя­ли­ся до пра­ці. Так на­ро­ди­ло­ся на­ше го­спо­дар­ство «Ло­рет­та-Агро». На­ра­зі ми єди­не аграр­не під­при­єм­ство, що обро­бляє зем­лі гру­шкі­ве­цької сіль­ської гро­ма­ди на Хмель­нич­чи­ні.

Про ви­кли­ки та по­мил­ки

Не­а­би­яким ви­про­бу­ва­н­ням ста­ла під­го­тов­ка зе­мель до сів­би. На той час во­ни вже по­над 15 ро­ків не бу­ли в обро­бі­тку, а ми — не ма­ли ні аграр­но­го до­сві­ду, ні те­хні­ки. Отож ра­ди­ли­ся з лю­дьми до­свід­че­ни­ми, агре­га­ти ку­пу­ва­ли бу­кваль­но «на хо­ду», а па­ра­лель­но на­ма­га­ли­ся до­по­ма­га­ти се­лу та йо­го ме­шкан­цям.

Однак то­рік, ко­ли я як за­сту­пник ко­ман­ди­ра ро­ти 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди ВДВ (Жи­то­мир) був в АТО, в се­ло при­їха­ли «рей­де­ри». Як по­тім з’ясу­ва­ло­ся — то бу­ли ме­не­дже­ри хол­дин­гу, що го­спо­да­рює не­по­да­лік. Во­ни агі­ту­ва­ли па­йо­ви­ків укла­да­ти уго­ди з но­вим орен­да­рем, про­по­ну­ю­чи кра­щі умо­ви, біль­ші гро­ші й та­ке ін­ше. Вже й на­віть зна­йшли­ся пер­ші охо­чі… Уяв­ля­є­те тра­гі­ко­мі­чність си­ту­а­ції?! На ща­стя, обі­йшло­ся «лег­ким пе­ре­ля­ком». Утім, си­ту­а­ція спо­ну­ка­ла нас про­ана­лі­зу­ва­ти, що са­ме ми ро­би­ли «не так». Пра­цю­ю­чи над вла­сни­ми по­мил­ка­ми, ми роз­ро­би­ли юри­ди­чні ме­ха­ні­зми, які до­зво­ля­ють якщо не уни­кну­ти та­ких ри­зи­ків, то зве­сти їх до мі­ні­му­му. Тож те­пер, аби ні­хто не міг при­вла­сни­ти со­бі на­ші здо­бу­тки, зві­ту­є­мо про всі свої дії, спря­мо­ва­ні на роз­ви­ток сіль­ської ін­фра­стру­кту­ри та на со­ці­аль­ний за­хист ме­шкан­ців. Ось, на­при­клад, цьо­го­річ до ко­жно­го бу­дин­ку під­ве­ли во­до­про­від, від­но­ви­ли во­до­на­пір­ну ба­шту, а ще опі­ку­є­мо­ся ту­те­шнім фельд­шер­сько-аку­шер­ським пун­ктом і на­да­є­мо юри­ди­чні кон­суль­та­ції фермерам і сіль­госп­під­при­єм­ствам. Спо­ді­ва­є­мо­ся, всі ці спра­ви да­дуть мо­жли­вість на­шо­му го­спо­дар­ству ви­бу­ду­ва­ти на­дій­ні пар­тнер­ські від­но­си­ни з мі­сце­вою гро­ма­дою.

Про пер­со­нал

Спо­ча­тку ми шу­ка­ли на мі­сце­во­му рин­ку пра­ці й зна­йшли фа­хів­ців, які пра­цю­ють в нас із пер­шо­го дня. Зві­сно, ми вкла­да­є­мо в роз­ви­ток свої пра­ців­ни­ків, во­ни ро­стуть ра­зом із на­шим під­при­єм­ством. На­ма­га­є­мо­ся за­охо­чу­ва­ти й по­лі­пше­н­ням те­хні­чних умов пра­ці — за­ку­по­ву­є­мо но­ву те­хні­ку, про­во­ди­мо на­вча­н­ня. При­дба­ли служ- бо­ві ав­то­мо­бі­лі для ке­рів­ни­ків, адже в сіль­ській мі­сце­во­сті без транс­пор­ту не обі­йти­ся.

Тут ми та­кож зро­зумі­ли, що ва­жли­во роз­по­від­а­ти гро­ма­ді про пер­спе­кти­ви роз­ви­тку під­при­єм­ства. Щоб мо­лодь мо­гла пла­ну­ва­ти своє май­бу­тнє та не їха­ла в мі­сто в по­шу­ках кра­що­го жи­т­тя. Для цьо­го ми від­кри­ва­є­мо две­рі до «на­шої ку­хні»: вва­жа­є­мо за ва­жли­ве, щоб гро­ма­да зна­ла, що та як від­бу­ва­є­ться в го­спо­дар­стві, яке працює в їхньо­му се­лі та на їхніх зем­лях, щоб ро­зумі­ли й ба­чи­ли на вла­сні очі, як за­ро­бля­ють гро­ші.

Про ін­ве­сти­ції та пер­спе­кти­ви

На­ше під­при­єм­ство обро­бляє 650 га ріл­лі та ви­ро­щує тра­ди­цій­ні для Хмель­ни­цької обла­сті зер­но­ві куль­ту­ри: сою, ку­ку­ру­дзу, пше­ни­цю, ячмінь.

Роз­ро­би­ли бі­знес-план із ви­ро­щу­ва­н­ня со­лод­кої ку­ку­ру­дзи. Пла­ну­є­мо пе­ре­хо­ди­ти на то­чне зем­ле­роб­ство. Ми й на­да­лі збіль­шу­ва­ти­ме­мо зе­мель­ний банк і роз­ши­рю­ва­ти­ме­мо пе­ре­лік ви­ро­щу­ва­них куль­тур. У шта­ті на­шо­го під­при­єм­ства працює агро­ном. Ці­єї осе­ні за­лу­чи­ли до спів­пра­ці пе­ре­сув­ну ла­бо­ра­то­рію, аби ви­зна­чи­ти стан ґрун­тів і ті куль­ту­ри, які да­ва­ти­муть най­кра­щу вро­жай­ність за мі­ні­маль­них ви­трат до­брив, зро­ше­н­ня та паль­но­го.

До­слі­дже­н­ня ко­шту­ють до­сить до­ро­го, але за пра­виль­но­го під­хо­ду та за умо­ви до­три­ма­н­ня ре­ко­мен­да­цій витрати оку­пля­ться вже в пер­ший рік. Ра­зом із тим ми по­стій­но ін­ве­сту­є­мо в го­спо­дар­ство (за­лу­ча­є­мо рі­зні дже­ре­ла, зокре­ма й осо­би­сті). На­ра­зі за­галь­на су­ма ін­ве­сти­цій уже пе­ре­ви­щи­ла 500 тис. дол. А не­що­дав­но ми ско­ри­ста­ли­ся кре­ди­тним про­ду­ктом свого клі­єн­та — про­гра­мою «При­ват-лі­зинг». Тож цьо­го­рі­чний уро­жай зби­ра­ли но­вень­ким ком­бай­ном New Holland. Ни­ні бу­ду­є­мо склад для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня зер­на, а в най­ближ­чих пла­нах — по­бу­до­ва мі­ні-еле­ва­то­ра із зер­но­су­шар­кою.

Сьо­го­дні ми про­да­є­мо свою про­ду­кцію тут, в Укра­ї­ні, але вже ма­є­мо про­по­зи­ції що­до пря­мо­го екс­порт­но­го кон­тра­кту на на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи. Спо­ді­ва­ю­ся, на­сту­пно­го ро­ку ре­а­лі­зу­є­мо та­кі ам­бі­тні пла­ни.

Про ефе­ктив­не ке­ру­ва­н­ня

Із роз­ви­тком те­хно­ло­гій ви вже не мо­же­те бу­ти ли­ше хо­ро­шим агро­но­мом. Тре­ба ста­ва­ти ефе­ктив­ним ме­не­дже­ром, що вміє пра­виль­но по­єд­ну­ва­ти на­яв­ні в під­при­єм­ства ре­сур­си.

Жит­тє­зда­тність агро­бі­зне­су де­да­лі біль­ше за­ле­жить від гну­чко­сті ми­сле­н­ня ке­рів­ни­ка. Від то­го, чи спро­мо­жний він ада­пту­ва­ти­ся до стрім­ких змін нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. По­шук дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня, те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня, по­шук куль­тур, що ма­ють попит, опти­мі­за­ція фі­нан­со­вих по­то­ків і си­стем опо­да­тку­ва­н­ня — це далеко не ви­чер­пний спи­сок що­ден­них ви­кли­ків. Чи не най­пер­шу роль в пи­тан­ні ефе­ктив­но­сті ве­де­н­ня бі­зне­су ві­ді­грає орг­стру­кту­ра агро­під­при­єм­ства та си­сте­ма йо­го опо­да­тку­ва­н­ня.

Як юрист я від­чу­ваю ве­ли­кий по­тен­ці­ал для роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни в роз­ви­тку ко­о­пе­ра-

Із роз­ви­тком те­хно­ло­гій ви вже не мо­же­те бу­ти ли­ше хо­ро­шим агро­но­мом. Тре­ба ста­ва­ти ефе­ктив­ним ме­не­дже­ром, що вміє пра­виль­но по­єд­ну­ва­ти на­яв­ні в під­при­єм­ства ре­сур­си

тив­но­го ру­ху. Са­ме сло­во ко­опе­ра­тив де­що від­ля­кує лю­дей, бо асо­ці­ю­є­ться з кол­го­спа­ми. Про­те су­ча­сні ко­опе­ра­ти­ви — це шанс (осо­бли­во для дрі­бних фер­ме­рів) ви­сто­я­ти в кон­ку­рен­тно­му се­ре­до­ви­щі. Йде­ться про те­хні­чне осна­ще­н­ня, за­ку­пі­вель­ні ці­ни на ЗЗР, на­сі­н­ня, паль­не й ін­ші ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли, і, зві­сно ж, про ці­ну ре­а­лі­за­ції агро­про­ду­кції. Ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­вів фер­мер­ських го­спо­дарств до­зво­ляє отри­му­ва­ти тен­де­ри на біль­ші об­ся­ги ви­ро­бни­цтва то­ва­ру, а від­так — ви­хо­ди­ти на екс­порт­ні кон­тра­кти, спіль­но ви­рі­шу­ва­ти пов­сяк­ден­ні зав­да­н­ня. Ва­жли­вим ви­кли­ком є й опти­мі­за­ція опо­да­тку­ва­н­ня як дже­ре­ла до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня для під­при­єм­ства. Сво­їм фермерам-су­сі­дам і клі­єн­там ми ра­ди­мо пе­ре­хо­ди­ти на 3-тю або 4-ту гру­пу опо­да­тку­ва­н­ня. Пе­ре­ва­ги: пов­ні­стю ле­галь­на ді­яль­ність; пра­во­суб’єктність у від­но­си­нах із зер­но­трей­де­ра­ми, еле­ва­то­ра­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми си­ро­ви­ни, ЗЗР, ПММ, із кон­тр­аген­та­ми в екс­порт­них опе­ра­ці­ях.

Про кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги

Ма­лі ви­ро­бни­ки кра­ще за ве­ли­ких кон­тро­лю­ють свої акти­ви, во­ни є без­по­се­ре­дні­ми вла­сни­ка­ми та ме­не­дже­ра­ми одно­ча­сно. Ма­лим ви­ро­бни­кам лег­ше ада­пту­ва­ти­ся до змін по­пи­ту на пев­ні куль­ту­ри, які в рі­зні пе­рі­о­ди ма­ють рі­зну мар­жи­наль­ність. Во­ни мо­жуть без пе­ре­шкод екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти, йти на­зу­стріч но­вим ви­кли­кам в ко­ро­ткі стро­ки. На­при­клад, ни­ні у Єв­ро­пі мо­да на ве­ган­ство, от­же, та­кий про­дукт, як ор­га­ні­чна гре­чка, став ме­га­по­пу­ляр­ним. Її по­да­ють в ре­сто­ра­нах ра­зом з ово­ча­ми, хо­ча ще кіль­ка ро­ків то­му ба­га­то хто на­віть не чув про існу­ва­н­ня та­ко­го про­ду­кту.

Осо­би­сто ми вба­ча­є­мо ефе­ктив­ність на­шо­го бі­зне­су в йо­го ди­вер­си­фі­ко­ва­но­сті. В на­ших пла­нах — роз­ви­ва­ти зе­ле­ний ту­ризм в на­шій мі­сце­во­сті. У Гру­шків­цях ко­лись ме­шкав граф Мор­ков. Зго­дом у йо­го осе­лі обла­шту­ва­ли учи­ли­ще. А ни­ні ми з ке­рів­ни­цтвом цьо­го учи­ли­ща роз­ро­бля­є­мо план від­нов­ле­н­ня істо­ри­чної бу­дів­лі та граф­сько­го ма­є­тку. Одно­ча­сно, як юри­сти, на­ма­га­є­мо­ся бу­ти на крок по­пе­ре­ду кон­ку­рен­тів і на­да­ва­ти яко­мо­га які­сні­ші по­слу­ги на­шим клі­єн­там. А про­ект «Ло­рет­та-Агро» до­по­ма­гає нам на пра­кти­ці озна­йом­лю­ва­ти­ся з про­бле­ма­ми агро­се­кто­ра — від не­мо­жли­во­сті кон­тро­лю­ва­ти по­го­дні умо­ви до мо­жли­во­сті убез­пе­чи­ти­ся від рей­дер­ських атак.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.