Зи­ма близь­ко

AgroMarket - - ДО СЕЗОНУ -

У роз­па­лі се­зон стра­ху­ва­н­ня озимих зер­но­вих і ози­мо­го рі­па­ку. Як працює агростраховка, які її вигоди та ризики?

Куль­ту­ра стра­ху­ва­н­ня пе­ре­д­усім фор­му­є­ться на ро­зу­мін­ні ме­ха­ні­зму ро­бо­ти цьо­го ефе­ктив­но­го ін­стру­мен­ту, зокре­ма йо­го ре­аль­ної вар­то­сті й пе­ре­ваг.

Ри­нок агро­стра­ху­ва­н­ня ни­ні ре­пре­зен­ту­ють ком­па­нії PZU, AXA, «INGO Укра­ї­на», «Уні­вер­саль­на», «АСКА», «Кра­ї­на», «Оран­та-Січ», «УАСК», «УПСК», «ТАС», «Те­ком», «Здо­ро­во» і «Брок­бі­знес». По­слу­ги огля­ду й оці­ню­ва­н­ня зби­тків на по­лях здій­сню­ють «УКPАГРОСАК», «Агро­Риск», «Агро­сюр­ве­єр» і «Ар­тГрейн», що вже се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ли на рин­ку.

Ми спро­бу­ва­ли схе­ма­ти­чно зо­бра­зи­ти всі за та про­ти цьо­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня.

(1) До­го­вір по­кри­ває пе­рі­од від по­яви схо­дів во­се­ни (ли­сто­пад) і до від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції на­ве­сні — не пі­зні­ше 1 кві­тня, а що­до ри­зи­ку ве­сня­них за­мо­роз­ків — до 1 трав­ня.

(2) Стра­хов­ка діє в ра­зі втрат від на­слід­ків усіх по­го­дних ри­зи­ків, епі­фі­то­тій­них хво­роб ро­слин та про­ти­прав­них дій тре­тіх осіб, що мо­жуть спри­чи­ни­ти час­тко­ву чи пов­ну за­ги­бель по­сі­вів.

(3) Пов­ною вва­жа­є­ться за­ги­бель по­сі­вів на рів­ні не ниж­чо­му за 50% для озимих зер­но­вих і 70% для ози­мо­го рі­па­ку від по­ча­тко­вих по­ка­зни­ків кіль­ко­сті ро­слин на 1м2, за­фі­ксо­ва­них во­се­ни.

(4) Стра­хо­ва су­ма за до­го­во­ром стра­ху­ва­н­ня роз­ра­хо­ву­є­ться як до­бу­ток пло­щі по­сі­вів і ви­трат на по­сів за­стра­хо­ва­ної сіль­гос­пкуль­ту­ри. До­го­вір фа­кти­чно по­кри­ває витрати на пе­ре­зи­мів­лю й ста­но­ви­ти­ме цьо­го­річ близь­ко 3 тис. грн/га для озимих зер­но­вих і 5 тис. грн/га для рі­па­ку.

(5) Стра­хо­вий пла­тіж за до­го­во­ром стра­ху­ва­н­ня ви­ра­хо­ву­є­ться як від­со­ток від стра­хо­вої су­ми. Стра­ху­ва­н­ня по­сі­вів на пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі за­ле­жно від ре­гіо­ну ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри ко­шту­ва­ти­ме го­спо­да­ре­ві близь­ко 3–6% для озимих зер­но­вих і 6–10% для ози­мо­го рі­па­ку.

(6) У до­го­во­рах на пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі за­сто­со­ву­є­ться фран­ши­за в об­ся­зі 20–30%, або по­кри­т­тя 70%. Якщо до­го­вір пе­ред­ба­чає на­яв­ність фран­ши­зи, в та­ко­му ра­зі відшкодування здій­сню­є­ться з ура­ху­ва­н­ня узго­дже­но­го рів­ня фран­ши­зи.

(7) Ви­пла­та стра­хо­во­го відшкодування здій­сню­є­ться на­ве­сні. Біль­шість стра­хо­ви­ків здій­сню­ють ви­пла­ту в ме­жах 30 ка­лен­дар­них днів із мо­мен­ту по­ві­дом­ле­н­ня про на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. Це дає змо­гу по­кри­ти витрати на ве­сня­но­по­льо­ві ро­бо­ти та пе­ре­сі­ва­н­ня по­стра­жда­ло­го по­ля ін­шою сіль­гос­пкуль­ту­рою.

Що ду­же ва­жли­во! Всі лі­де­ри рин­ку ни­ні пра­цю­ють із пе­ре­стра­хо­ви­ка­ми зі сві­то­вим іме­нем, ко­трі дій­сно ці­ну­ють свою ре­пу­та­цію і га­ран­ту­ють ви­пла­ту. За умо­ва­ми до­го­во­ру пе­ре­стра­ху­ва­н­ня SwissRe, HannoverRe, PartnerRe, PolishRE, MunichRe на 80–90% за­без­пе­чу­ють ви­пла­ти стра­хо­во­го відшкодування. Не­за­ле­жно від то­го, яка бу­де по­лі­ти­чна си­ту­а­ція у кра­ї­ні чи які фі­нан­со­ві тру­дно­щі ма­ти­ме стра­хо­вик, за на­яв­но­сті до­го­во­ру пе­ре­стра­ху­ва­н­ня між стра­хо­ви­ком і пе­ре­стра­хо­ви­ком, сіль­го­спви­ро­бник га­ран­то­ва­но отримає свої гро­ші!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.