Про ре­кор­ди, ці­ни й де­фі­цит

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - РИНОК -

У цен­трі ува­ги укра­їн­ської аграр­ної спіль­но­ти — за­вер­ше­н­ня зби­ра­н­ня пі­зніх зер­но­вих й олій­них куль­тур, фі­на­лі­за­ція осін­ньої по­сів­ної в умо­вах по­стій­но змі­ню­ва­них по­го­дних чин­ни­ків і зни­же­н­ня тем­пе­ра­тур. Чи по­зна­чи­ться ре­кор­дний уро­жай со­ня­шни­ку по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку на ці­но­вій стра­те­гії? Чи ви­ста­чить си­ро­ви­ни для по­ту­жно­стей пе­ре­ро­бних під­при­ємств, яких стає де­да­лі біль­ше?

Пше­ни­ця

По­ча­ток жов­тня не по­да­вав на­дій на під­ви­ще­н­ня сві­то­вих цін (через най­біль­ші за остан­ні ро­ки сві­то­ві за­па­си та успі­шний по­ча­ток осін­ньої по­сів­ної в біль­шо­сті ре­гіо­нів — про­ду­цен­тів пше­ни­ці). Однак по­го­да в окре­мих кра­ї­нах ви­яви­ла­ся ду­же за­су­шли­вою або на­дмір­но до­що­вою для по­сів­ної. Так, у Ка­на­ді, Ар­ген­ти­ні та Фран­ції через на­дмір­ну во­ло­гу обме­же­на кіль­кість які­сної про­до­воль­чої пше­ни­ці з ви­со­ким вмі­стом біл­ка. Во­дно­час Ки­тай акти­ві­зу­вав за­ку­пів­лю пше­ни­ці са­ме про­до­воль­чих кон­ди­цій. В Аме­ри­ці тем­пи сів­би озимих куль­тур де­що від­ста­ва­ли від то­рі­шніх по­ка­зни­ків. Ці чин­ни­ки під­штов­хну­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) з 3,9 до 4,0– 4,2 дол./бу­шель.

Ін­фор­ма­ція сві­то­во­го рин­ку що­до бір­жо­вих ко­ти­ру­вань сьо­го­дні є най­сут­тє­ві­шим чин­ни­ком впли­ву на ці­ни укра­їн­ської пше­ни­ці. Вну­трі­шні ці­ни та­кож під­тя­гли­ся на 50–100 грн/т: на кі­нець мі­ся­ця пше­ни­ця про­до­воль­ча 3-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 3950–4050 грн/т, а пше­ни­ця фу­ра­жна — за ці­на­ми 3850– 3950 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор. Тем­пи сів­би озимих куль­тур в Укра­ї­ні за­до­віль­ні, але в де­яких ре­гіо­нах кра­ї­ни (Оде­ській, Дні­про­пе­тров­ській, Чер­ні­ве­цькій обла­стях) про­йшли на­дмір­ні до­щі на тлі сут­тє­во­го зни­же­н­ня се­ре­дньо­до­бо­вих тем­пе­ра­тур.

Ячмінь

У зві­ті МСГ США вко­тре змен­ше­но оцін­ку сві­то­вих за­па­сів ячме­ню — мі­нус 0,6 млн тонн, на­сам­пе­ред через їх змен­ше­н­ня у ЄС (зокре­ма, у Фран­ції та Гер­ма­нії). Та­кож вко­тре змен­ше­но ще на 0,3 млн тонн оцін­ку екс­пор­ту ячме­ню з ЄС, що ста­но­ви­ти­ме 6,3 млн тонн про­ти 10,3 млн тонн ми­ну­ло­го ро­ку (–39%). Змен­ше­но та­кож оцін­ку екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу Ро­сії (на 0,4 млн тонн).

Все це мо­же ста­ти шан­сом успі­шної тор­гів­лі ячме­нем для Укра­ї­ни. Зокре­ма, аме­ри­кан­ське ві­дом­ство за­ли­ши­ло про­гноз екс­пор­ту укра­їн­сько­го ячме­ню з Укра­ї­ни на рів­ні 5 млн тонн, то­ді як ві­тчи­зня­не про­філь­не мі­ні­стер­ство має ще ам­бі­тні­ші пла­ни — екс­пор­ту­ва­ти 5,6 млн тонн, згі­дно з по­ка­зни­ка­ми по­го­дже­них в остан­ні дні ве­ре­сня в рам­ках Ме­мо­ран­ду­му про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між Мінагрополітики та екс­пор­те­ра­ми зер­на. І це на 1, 1 млн тонн біль­ше то­рі­шньо­го по­ка­зни­ка.

Ці­ни по­пи­ту на укра­їн­ський ячмінь під­ви­щи­ли­ся з 3500 до 3600 грн/т услід за зро­ста­н­ням цін на екс­порт­но­му рин­ку, то­ді як ці­ни про­по­зи­ції за­ли­ша­ли­ся на рів­ні 3750 грн/т. З огля­ду на по­то­чну си­ту­а­цію на сві­то­во­му рин­ку ячме­ню вва­жа­є­мо, що ці­ни на ячмінь усе ж ма­ють ще де­який по­тен­ці­ал ро­сту.

Ку­ку­ру­дза

Про­тя­гом жов­тня ці­ни ф’ючер­сів на ку­ку­ру­дзу нового вро­жаю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі ма­ли хоч і не стрім­кий, але чі­тко ви­ра­же­ний ви­схі­дний тренд. В остан­ній де­ка­ді жов­тня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 3,5–3,6 дол./бу­шель, що вже бу­ло пев­ним про­гре­сом, як по­рів­ня­ти з ці­на­ми — 3,15 дол./бу­шель на­при­кін­ці сер­пня. Та­ке зро­ста­н­ня від­бу­ло­ся зав­дя­ки низ­ці чин­ни­ків: у но­во­му зві­ті МСГ США на 2,7 млн тонн бу­ло змен­ше­но сві­то­ві за­па­си (хоч во­ни й за­ли­ша­ю­ться ре­кор­дни­ми), а тем­пи зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи у США де­що від­ста­ва­ли від се­ре­дніх за остан­ні п’ять ро­ків.

В Укра­ї­ні тем­пи зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи та­кож від­ста­ють від ана­ло­гі­чних по­ка­зни­ків в по­пе­ре­дні ро­ки — на кі­нець мі­ся­ця зі­бра­но 14,7 млн тонн із пло­щі 2,5 млн га (59% про­гно­зу).

Ці­ни на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу нового вро­жаю, не­зва­жа­ю­чи на тен­ден­ції сві­то­вих цін, зна­чних змін про­тя­гом жов­тня не за­зна­ли. Ці­ни тор­гів­лі бу­ли в ме­жах 4000–4100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Ли­ше на­при­кін­ці мі­ся­ця від­бу­ло­ся не­зна­чне їх зро­ста­н­ня вслід за екс­порт­ни­ми ці­на­ми FOB, які під­ви­щи­ли­ся зі 164 до 167– 170 дол./т. На ча­сі над­хо­дже­н­ня нового вро­жаю ку­ку­ру­дзи з під­ви­ще­ним вмі­стом во­ло­ги. Однак від­су­тність еле­ва­то­рів для збе­рі­га­н­ня та су­ші­н­ня зер­на під­штов­хує фер­ме­рів до не­гай­ної йо­го ре­а­лі­за­ції що в свою чер­гу не спри­яє зро­стан­ню цін.

Со­є­ві бо­би

Не­зва­жа­ю­чи на під­ви­ще­н­ня оцін­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та сві­то­вих за­ли­шків со­є­вих бо­бів у зві­ті МСГ США, у дру­гій і тре­тій де­ка­ді жов­тня со­є­вий ф’ючерс зро­став у ці­ні, по­до­лав­ши по­зна­чку 10 дол./бу­шель. Цьо­му спри­я­ли ви­со­кі тем­пи екс­порт­них від­ван­та­жень аме­ри­кан­ської сої, зокре­ма най­біль­шим її ім­пор­те­ром — Ки­та­єм. Та­кож змен­ше­н­ня об­ся­гів сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та яко­сті рі­па­ку (в США — ка­но­ли) спри­яє зро­стан­ню бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на со­є­ві бо­би. Де­я­кі екс­пер­ти про­гно­зу­ють подаль­ше зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань сої в Чи­ка­го.

Ці­ни на укра­їн­ську сою не слі­ду­ва­ли тен­ден­ці­ям сві­то­вих цін, а утри­му­ва­ли­ся в ста­біль­но­му ді­а­па­зо­ні 10 500– 10 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, не­зва­жа­ю­чи на зна­чний попит з бо­ку трей­де­рів і пе­ре­ро­бни­ків. Про­те екс­порт­ні ці­ни на­при­кін­ці мі­ся­ця де­що зро­сли (+5 дол./т), то­му ймо­вір­но, що й вну­трі­шні ці­ни ще під­тя­гну­ться.

Рі­пак

Най­ви­щу ди­на­мі­ку зро­ста­н­ня цін про­де­мон­стру­ва­ли в жов­тні бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), що ви­ро­сли з 375 до 400 євро/т. Най­біль­ше спри­я­ло цій тен­ден­ції змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва рі­па­ку у Єв­ро­пі та ско­ро­че­н­ня йо­го за­па­сів до 1 млн тонн у 2016/17 МР, що вдві­чі мен­ше за то­рі­шній по­ка­зник.

Збір цьо­го­рі­чно­го вро­жаю рі­па­ку ви­явив­ся на тре­ти­ну мен­шим за то­рі­шній, що й на­да­ва­ло під­трим­ку укра­їн­ським ці­нам. Ра­зом із тим, ці­ни на рі­пак бу­ли ста­біль­ни­ми у жов­тні: 11 700–11 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Со­ня­шник

У по­то­чно­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці Укра­ї­на зі­бра­ла ре­кор­дний уро­жай со­ня­шни­ку. Вже на­при­кін­ці жов­тня йо­го бу­ло обмо­ло­че­но на пло­щі 5,4 млн га (92% за­пла­но­ва­них площ), зі­бра­но 11,9 млн тонн, що на 10% біль­ше, ніж у 2015-му.

Ра­зом із тим, ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку в жов­тні не змен­шу­ва­ли­ся, а на­віть де­що зро­ста­ли. На кі­нець мі­ся­ця во­ни ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 10 200 – 10 400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. З одно­го бо­ку, це за­ко­но­мір­на тен­ден­ція під­ви­ще­н­ня цін пі­сля їх зни­же­н­ня на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії — по мі­рі по­кра­ще­н­ня яко­сті вро­жаю. З дру­го­го бо­ку — під­трим­ку ці­нам ста­но­вить ви­со­ка кон­ку­рен­тна бо­роть­ба за со­ня­шник між пе­ре­ро­бни­ми під­при­ємств, адже по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур і виробництво ро­слин­них олій і су­пу­тніх про­ду­ктів по­стій­но зро­ста­ють. Ста­ном на по­ча­ток 2017 ро­ку очі­ку­є­ться, що по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур до­ся­гнуть 18 млн тонн. Від­так олій­но-екс­тра­кцій­ні за­во­ди на­ма­га­ю­ться за­лу­чи­ти ве­ли­кі пар­тії на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, які вже по­ча­ли над­хо­ди­ти на ри­нок. Во­дно­час сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства не над­то по­спі­ша­ють із ре­а­лі­за­ці­єю ви­со­ко­мар­жи­наль­ної куль­ту­ри. Ри­нок — в очі­ку­ван­ні подаль­шо­го роз­ви­тку по­дій.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, тра­вень-жов­тень, 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.