Iн­три­ги цукро­во­го се­зо­ну

Упер­ше за ба­га­то ро­ків ві­тчи­зня­на цукро­ва га­лузь по­ча­ла ек­спорт про­ду­кції. З огля­ду на пла­ни що­до збіль­ше­н­ня про­да­жів ще на­ве­сні бу­ло за­кла­де­но біль­ші пло­щі під цукро­ві бу­ря­ки... На що спо­ді­ва­ти­ся ви­ро­бни­кам?

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ - Ру­сла­на БУТИЛО, ана­лі­тик

Пер­ші ре­зуль­та­ти ви­ро­бни­чо­го се­зо­ну сут­тє­во ви­пе­ре­джа­ють то­рі­шні по­ка­зни­ки. Ва­ло­вий збір цукро­вих бу­ря­ків (9,3 млн тонн) уже на 3 млн тонн пе­ре­ви­щив ми­ну­ло­рі­чний по­ка­зник. Най­ви­щу вро­жай­ність — 606 ц/га — ма­ють сіль­ські го­спо­дар­ства Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті, а це на 28% ви­ще за се­ре­дню по Укра­ї­ні (472 ц/га)

Пе­ре­роб­ка. Що­до­би укра­їн­ські за­во­ди ви­ро­бля­ють близь­ко 24 тис. тонн цукру. За­га­лом на 33,5% біль­ше, ніж то­рік Ста­ном на 1 ли­сто­па­да – 1,06 млн тонн. І це на тлі спа­да­н­ня цукри­сто­сті (з 17,85 до 17,65%) та змен­ше­н­ня ви­хо­ду цукру (14,90 про­ти 14,69%). За оцін­ка­ми НАЦУ «Укр­цу­кор», цьо­го ро­ку виробництво цукру в Укра­ї­ні на­бли­жа­ти­ме­ться до 2 млн тонн.

Ни­ні працює 41 цукро­вий за­вод, най­біль­ше під­при­ємств — у Він­ни­цькій, Ки­їв­ській і Хар­ків­ській обла­стях.

Ек­спорт. Остан­нім ча­сом гео­гра­фія екс­пор­ту за­зна­ла зна­чних змін, від­так се­ред кра­їн — ім­пор­те­рів укра­їн­сько­го цукру крім зви­чних нам кра­їн СНД з’яви­ли­ся більш ек­зо­ти­чні — Шрі- Лан­ка та М’ян­ма. За ве­ре­сень по­то­чно­го ро­ку укра­їн­ські ви­ро­бни­ки екс­пор­ту­ва­ли 39,9 тис. тонн цукру, що є най­біль­шим мі­ся­чним по­ка­зни­ком за остан­ні 5 ро­ків. Най­біль­ше укра­їн­сько­го цукру по­їха­ло до Шрі-Лан­ки (11,52 тис. тонн), Гру­зії (6,43 тис. тонн) й Азер­бай­джа­ну (4,62 тис. тонн). Сут­тє­вий об­сяг «со­лод­ко­го про­ду­кту» від­ван­та­жи­ли до М’ян­ми (4,24 тис. тонн) і Та­джи­ки­ста­ну (2,28 тис. тонн).

Ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки й да­лі на­ро­щу­ють ви­ро­бни­цтва цукру 1-ї ка­те­го­рії, що має ве­ли­кий попит. Най­біль­ші від­ван­та­же­н­ня за ве­ре­сень здій­снив ТзОВ «Він­ни­цький ком­бі­нат хлі­бо­про­ду­ктів №2» — 12,6 тис. тонн на су­му 6,4 млн дол. (табл. 2). Дру­ге мі­сце рей­тин­гу по­сі­ло ТОВ «Хміль­ни­цьке» ВП «Жда­нів­ський цукро­вий за­вод» — 10,47 тис. тонн на су­му 5,1 млн дол. Трій­ку лі­де­рів за­ми­кає ПП «Агро­ек­ста­ра» — 4,0 тис. тонн (5,1 млн дол.).

За про­гно­за­ми НАЦУ «Укр­цу­кор», до кін­ця ка­лен­дар­но­го ро­ку укра­їн­ські під­при­єм­ства екс­пор­ту­ють 250 тис. тонн цукру. Опти­мі­сти­чно на роз­ви­ток по­дій ди­ви­ться й най­біль­ший ви­ро­бник цукру — «Астар­та», про­гно­зу­ю­чи ек­спорт у по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну на рів­ні 500 тис. тонн.

Зва­жа­ю­чи на подаль­ші екс­порт­ні очі­ку­ва­н­ня, на­сту­пної ве­сни пло­щі під по­сі­ви цукро­вих бу­ря­ків мо­жуть ще біль­ше зро­сти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.