Стар­ту­ва­ти з ну­ля

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ - Тон ХУЛС, фі­нан­со­вий ди­ре­ктор «МРІЯ Агро­хол­динг»

Са­ме цим ми й від­рі­зня­є­мо­ся від за­во­ду, де мо­жна зу­пи­ни­ти на кіль­ка мі­ся­ців виробництво, а зго­дом так са­мо за­пу­сти­ти, вклав­ши ко­шти.

Аби ство­ри­ти «Мрії» умо­ви для подаль­шої ро­бо­ти, ми ви­зна­чи­ли й ре­а­лі­зу­ва­ли три скла­до­ві:

1) щоб за­без­пе­чи­ти опе­ра­цій­ні по­то­ки го­тів­ки й ре­а­лі­зу­ва­ти прин­цип рів­них умов для всіх на­ших кре­ди­то­рів, ми пе­ре­ве­ли всі гро­шо­ві по­то­ки в банк, де у «Мрії» не бу­ло бор­гу. Не­зва­жа­ю­чи на те, що бан­ки втра­ча­ли пря­мий до­ступ до гро­шей, во­ни бу­ли за­до­во­ле­ні, ро­зу­мі­ю­чи, що ні в ко­го цьо­го до­сту­пу не бу­де;

2) спів­пра­цю­ю­чи з бан­ка­ми, ми ре­гу­ляр­но на­да­ва­ли їм ін­фор­ма­цію про ді­яль­ність ком­па­нії, її фі­нан­со­ві та ви­ро­бни­чі по­ка­зни- ки — на сай­ті, у со­цме­ре­жах;

3) ми за­хи­сти­ли ту ча­сти­ну бі­зне­су, яка мо­гла б бу­ти за­про­по­но­ва­на як за­без­пе­че­н­ня для ін­ве­сто­рів на­шо­го нового ро­бо­чо­го ка­пі­та­лу. Все ро­би­ли про­зо­ро й за­про­си­ли (на рів­них умо­вах) до уча­сті у цьо­му про­це­сі всіх на­ших кре­ди­то­рів.

А з де­бі­то­ра­ми ми пра­цю­ва­ли так са­мо, як і з бан­ка­ми: ве­ли по­стій­ні пе­ре­мо­ви­ни, де­мон­стру­ва­ли від­кри­тість і го­тов­ність спів­пра­цю­ва­ти, щоб до­ся­гну­ти опти­маль­них ре­зуль­та­тів. Ми пе­ре­ко­ну­ва­ли всіх бор­жни­ків, що «Мрія» ви­сто­їть, а то­му спо­кій­но че­ка­ти бан­крут­ства — не най­лі­пший ва­рі­ант.

Бу­ло три ва­рі­ан­ти рі­ше­н­ня. Пер­ший і, оче­ви­дно, вра­хо­ву­ю­чи скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, не най­кра- щий — ви­ма­га­ти по­вер­не­н­ня гро­шей. Дру­гий — пе­ре­да­ти акти­ви в ра­ху­нок по­га­ше­н­ня бор­гу. Тре­тій — ми ди­ви­ли­ся на те, які ви­ди по­слуг/то­ва­рів ком­па­нія мо­гла б нам на­да­ти в ра­ху­нок по­га­ше­н­ня бор­гу. Вре­шті в нас утво­ри­ло­ся п’ять ка­те­го­рій бор­жни­ків. Пер­ші обі­ця­ли по­га­си­ти борг. Дру­гі ка­за­ли, що не го­то­ві (або не хо­чуть) пла­ти­ти. То­ді до­во­ди­ло­ся з ни­ми су­ди­ти­ся. Із тре­тьою ка­те­го­рі­єю ми до­мо­ви­ли­ся про пе­ре­да­чу акти­вів в ра­ху­нок по­га­ше­н­ня бор­гу. На жаль, бу­ла та­кож низ­ка ком­па­ній, що­до яких бу­ло ви­ясне­но, що не зов­сім то­чно й ко­ре­ктно ве­ли­ся бух­гал­тер­ські до­ку­мен­ти. Ко­ли ми по­ча­ли роз­слі­ду­ва­ти й ди­ви­ти­ся, хто сто­їть за тою чи тою ком­па­ні­єю, і що пе­ред­ба­чає те чи те зо­бов’яза­н­ня, бу­ло вста- нов­ле­но, що ба­га­то ком­па­ній — осо­бли­во ті, що бу­ли афі­льо­ва­ні з по­пе­ре­дні­ми вла­сни­ка­ми — вже пе­ре­бу­ва­ють у про­це­сі лі­кві­да­ції. Або ж, на­при­клад, де­бі­тор уже по­га­сив за­бор­го­ва­ність і на­віть із до­ку­мен­та­ми «все га­разд». І нам до­ве­ло­ся «за­бу­ти» про та­кі ком­па­нії. Ни­ні та­кож є чи­ма­ло де­бі­то­рів, із яки­ми ми ма­є­мо нор­маль­ні ко­мер­цій­ні від­но­си­ни. Та­кож ни­ні від­бу­ва­ю­ться су­ди з де­бі­то­ра­ми, ко­трі вва­жа­ють, що во­ни мо­жуть про­сто не пла­ти­ти. Є й ба­га­то зо­бов’язань, що ма­ють бу­ти про­сто спи­са­ні. Що вза­га­лі-то й при­зве­ло до то­го, що не­га­тив­ний акціо­нер­ний ка­пі­тал ста­но­вить 1,1 млрд дол.

Ра­зом із тим ми роз­ра­хо­ву­є­мо, що всі кре­ди­то­ри ком­па­нії, аби її збе­рег­ти, та­ки під­пи­шуть умо­ви

Сьо­го­дні «МРІЯ Агро­хол­динг» — це 180 тис. га зем­лі у ше­сти обла­стях За­хі­дної Укра­ї­ни — Тер­но­піль­ській, Хмель­ни­цькій, Львів­ській, Іва­но-Фран­ків­ській, Чер­ні­ве­цькій, Рів­нен­ській. Через по­ту­жних трей­де­рів «МРІЯ» екс­пор­тує свою про­ду­кцію у по­над 20 кра­їн сві­ту. Крім ро­слин­ни­цтва, ви­ро­бляє на­сін­нє­вий ма­те­рі­ал, під­три­мує кар­то­пляр­ський на­прям, а та­кож утри­мує кіль­ка тва­рин­ни­цьких ферм. Агро­хол­динг має сім еле­ва­то­рів (за­галь­ною міс­ткі­стю 600 тис. тонн) і два кро­хмаль­них за­во­ди.

ре­стру­кту­ри­за­ції, і кейс «Мрії» ста­не пре­це­ден­том на всьо­му пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.