Е-де­кла­ра­ції: про по­мил­ки та сан­кції

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ - • • • Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист «ОМП»

Із за­про­ва­дже­н­ням еле­ктрон­них де­кла­ра­цій дер­жав­ні слу­жбов­ці ма­ють те­пер що­ро­ку опри­лю­дню­ва­ти де­таль­ну та гро­мі­зд­ку ін­фор­ма­цію про свій фі­нан­со­вий стан, свої при­бу­тки, витрати, по­да­рун­ки, не­ру­хо­мість, а та­кож ін­фор­ма­цію про май­но­вий стан сво­їх чле­нів сім’ї.

За­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня має ста­ти одним із сер­йо­зних і ді­є­вих ва­же­лів в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні. Пе­ре­д­усім це зу­мов­ле­но жорс­тки­ми сан­кці­я­ми, зокре­ма:

не­своє­ча­сне по­да­н­ня е-де­кла­ра­ції тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу від п’ят­де­ся­ти до ста не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (ч. 1 ст. 172-6 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня);

не­по­ві­дом­ле­н­ня або не­своє­ча­сне по­ві­дом­ле­н­ня про від­кри­т­тя ва­лю­тно­го ра­хун­ку в уста­но­ві бан­ку-не­ре­зи­ден­та або про сут­тє­ві змі­ни в май­но­во­му ста­ні тя­гнуть за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу від ста до дво­хсот не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (ч. 2 ст. 172-6 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня);

вне­се­н­ня не­то­чних да­них в е-де­кла­ра­ції, тоб­то де­кла­ру­ва­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції або уми­сне не­по­да­н­ня суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня за­зна­че­ної де­кла­ра­ції, ка­ра­ю­ться штра­фом від двох ти­сяч п’яти­сот до трьох ти­сяч не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми ро­бо­та­ми на строк від ста п’ят­де­ся­ти до дво­хсот со­ро­ка го­дин або по­збав­ле­н­ням во­лі на строк до двох ро­ків із по­збав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні по­са­ди чи за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на строк до трьох ро­ків (якщо «по­хиб­ка» від до­сто­вір­них да­них від­рі­зня­є­ться на су­му по­над 250 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат — ни­ні це 362 500 грн).

Во­дно­час, якщо сам де­кла­рант ви­явив по­мил­ки, не­то­чно­сті в по­да­ній е-де­кла­ра­ції, то має пра­во про­тя­гом се­ми днів пі­сля по­да­н­ня де­кла­ра­ції по­да­ти ви­прав­ле­ну де­кла­ра­цію. У ра­зі при­тя­гне­н­ня суб’єкта де­кла­ру­ва­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за не­по­да­н­ня, не­своє­ча­сне по­да­н­ня де­кла­ра­ції або в ра­зі ви­яв­ле­н­ня в ній не­до­сто­вір­них ві­до­мо­стей суб’єкт де­кла­ру­ва­н­ня зо­бов’яза­ний по­да­ти від­по­від­ну де­кла­ра­цію з до­сто­вір­ни­ми ві­до­мо­стя­ми (ч. 4 ст. 45 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції»).

Та­кі жорс­ткі сан­кції, зокре­ма кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі, ма­ють за­без­пе­чи­ти по­да­н­ня дер­жав­ни­ми слу­жбов­ця­ми «юри­ди­чно» прав­ди­вої ін­фор­ма­ції. Та­кож звер­та­є­мо ува­гу, що не мо­жна ста­ви­ти знак «до­рів­нює» між юри­ди­чно прав­ди­ви­ми да­ни­ми та со­ві­сною прав­дою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.