Бі­знес-план «Су­шар­ка»

До­во­дя­чи зер­но до то­вар­но­го стан­дар­ту на вла­сно­му обла­днан­ні, фер­мер мо­же зни­зи­ти со­бі­вар­тість ко­жної тон­ни ку­ку­ру­дзи на 100–200 грн

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Дов­го­стро­ко­вий тренд низь­ких цін на си­ро­ви­ну за­га­лом і на зер­но­ві зокре­ма по­зна­ча­є­ться на рен­та­бель­но­сті сільгоспвиробництва. Від­так одним із най­ефе­ктив­ні­ших ва­рі­ан­тів ди­вер­си­фі­ка­ції агро­бі­зне­су та під­ви­ще­н­ня йо­го ефе­ктив­но­сті мо­же ста­ти вла­сна су­шар­ка.

Те­ма ця зов­сім не но­ва, але від то­го не менш ці­ка­ва. Осо­бли­во в пів­ні­чних ре­гіо­нах кра­ї­ни, де ку­ку­ру­дзу ма­со­во по­ча­ли ви­ро­щу­ва­ти бу­кваль­но ро­ків 5–7 то­му. Ін­фра­стру­кту­ра в тих кра­ях ще від­стає зі сво­єю про­по­зи­ці­єю, а попит — за­шка­лює.

Уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи на Сум­щи­ні та Чер­ні­гів­щи­ні, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, вже сут­тє­во ви­ща, ніж на Пол­тав­щи­ні. Однак і во­ло­гість 30% під час зби­ра­н­ня — та­кож май­же нор­ма. Як домогтися на­ле­жної кон­ди­ції, не ро­бля­чи зай­вих ви­трат?

Для по­ча­тку роз­ра­ху­є­мо, у яку ко­пі­є­чку вле­тить фер­мер­сько­му го­спо­дар­ству до­ве­де­н­ня зер­на (без до­мі­шок) до то­вар­них стан­дар­тів.

Вар­тість су­ші­н­ня 1 тон­но-від­со­тка ста­но­вить 30–40 грн за­ле­жно від ре­гіо­ну, ком­па­нії та кон­ку­рен­ції на рин­ку (в се­ре­дньо­му — 35 грн). Ці­на ку­ку­ру­дзи — 4100 грн/т. Від­со­ток змен­ше­н­ня во­ло­го­сті роз­ра­ху­є­мо не про­стим від­ні­ма­н­ням, а за фор­му­лою Дю­ва­ля. На­при­клад, за­во­зи­мо зер­но во­ло­гі­стю 19%. Во­ло­го­мір еле­ва­то­ра зав­жди по­ка­же що­най­мен­ше на 1% біль­ше, і вже бу­де 20%. За фор­му­лою Дю­ва­ля ма­є­мо та­ке зни­же­н­ня:

Xв = 100 × (А – Б) × 100 – Б,

де:

Хв — від­со­ток змен­ше­н­ня во­ло­го­сті; А — по­ка­зник во­ло­го­сті фа­кти­чний; Б — по­ка­зник во­ло­го­сті по до­го­во­ру.

В ра­зі за­ве­зе­них 19% еле­ва­тор ви­ста­вить ра­ху­нок за усу­шку 7% по 35 грн (за­га­лом 245 грн). А за­ли­ши­ться у вас 930 кг ку­ку­ру­дзи. От­же, здав­ши 1 т си­ро­го зер­на, ми отри­ма­є­мо

4100 × 0,93 – 7 ×

35 = 3568 (грн).

Це без ура­ху­ва­н­ня пла­ти за при­йма­н­ня, зва­жу­ва­н­ня, ана­лі­зу й ін­ших по­слуг, за які зні­ма­ють пла­ту, ко­ли за­во­зять зер­но будь-якої во­ло­го­сті.

Якщо об­чи­сли­мо на 1 га, який вро­див, ска­жі­мо, 8 т си­ро­го зер­на, отри­ма­є­мо

3568 × 8 = 28 544 (грн).

Об­чи­сли­мо со­бі­вар­тість су­ші­н­ня на вла­сній су­шар­ці. Всі на­ве­де­ні роз­ра­хун­ки — з пра­кти­ки го­спо­дар­ства ФГ «Жу­ра­вель», де су­шар­ний ком­плекс ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва працює на со­ло­мі й ще­пі.

Тю­ко­ва­на со­ло­ма та ще­па, отри­ма­ні в ре­зуль­та­ті роз­чи­ще­н­ня лі­со­по­са­док й узбіч­чя до­ріг, по­да­є­ться не ав­то­ма­ти­чно, а вру­чну.

За да­ни­ми вла­сни­ків су­ша­рок, що пра­цю­ють на ін­ших ви­дах па­ли­ва, со­бі­вар­тість су­ші­н­ня 1 тон­но-від­со­тка ста­но­вить:

• на га­зу — 25 грн;

• на ди­зель­но­му па­ли­ві — 30 грн;

• на дро­вах — 12 грн;

• на со­ло­мі — 8 грн.

От­же, ма­ю­чи вла­сну су­шар­ку мо­жна за­оща­джу­ва­ти від 100 до 200 грн на тон­ні ли­ше на одній опе­ра­ції. Зна­чно біль­ший еко­но­мі­чний ефект дає про­даж на пі­ку ці­ни — за­зви­чай це на­ве­сні. Се­ре­днє зро­ста­н­ня ці­ни ку­ку­ру­дзи ста­но­вить близь­ко 20–25%, і що най­ці­ка­ві­ше, та­ка кри­ва ко­ли­ва­н­ня цін більш ста­біль­на та про­гно­зо­ва­на, як по­рів­ня­ти із ці­на­ми на сою та со­ня­шник. Тоб­то є біль­ша ймо­вір­ність, що на­ве­сні зро­сте ці­на са­ме на ку­ку­ру­дзу. Що­прав­да, її збе­рі­га­н­ня — це вже ін­ші роз­ра­хун­ки та ризики.

Вар­тість усьо­го ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту ста­но­вить від 100 тис. дол., за вар­то­сті ві­тчи­зня­но­го су­шар­но­го ком­пле­ксу від 70 тис. дол., по­ту­жні­стю до 100 т/до­бу. Да­лі — будь-яка прим­ха за ва­ші гро­ші. Ба­га­то чо­го за­ле­жить від ва­ших по­треб по­ту­жно­сті, впо­до­бань до кра­ї­ни-ви­ро­бни­ка, на­яв­ної ін­фра­стру­кту­ри.

Оку­пність же за­ле­жить від та­ких чин­ни­ків: роз­мір ін­ве­сти­цій, за­ван­та­же­н­ня й ор­га­ні­за­ція без­пе­ре­бій­ної ро­бо­ти, вид енер­го­но­сія, роз­цін­ки на по­слу­ги. Про­те най­біль­ший ефект від вла­сної су­шар­ки — це зро­ста­н­ня ці­ни ку­ку­ру­дзи про­тя­гом се­зо­ну, яке за остан­ні кіль­ка ро­ків ста­но­вить близь­ко 20–25% за пів­ро­ку, а то й біль­ше. Су­шар­ний ком­плекс на ФГ «Жу­ра­вель» оку­пив­ся за два се­зо­ни. Ма­кси­маль­ний пе­рі­од оку­пно­сті га­зо­вих су­ша­рок — 5–6 ро­ків. Якщо по­рів­ню­ва­ти ін­ве­сти­ції в ком­байн чи су­шар­ку, мій ви­бір одно­зна­чно на ко­ристь су­шар­ки на біо­па­ли­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.