Де на­ро­ди­ла­ся ва­ша їжа, або Які процедури потрібно запровадити бі­зне­су відповідно до нового харчового законодавства

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Юрій ОГЛАШЕННИЙ

На­віть най­до­ско­на­лі­ша до­ку­мен­то­ва­на чи еле­ктрон­на си­сте­ма облі­ку є не­ефе­ктив­ною, якщо від­су­тнє мар­ку­ва­н­ня пар­тій на пра­кти­ці (кар­тки про­сте­жу­ва­но­сті, штрих-ко­ди, яки­ми мар­ку­ю­ться пар­тії).

Опе­ра­тор рин­ку по­ви­нен запровадити си­сте­му ке­ру­ва­н­ня за­пи­са­ми, які сто­су­ю­ться роз­роб­ки, впро­ва­дже­н­ня, фун­кціо­ну­ва­н­ня та те­сту­ва­н­ня си­сте­ми про­сте­жу­ва­но­сті. Ця си­сте­ма має охо­плю­ва­ти іден­ти­фі­ка­цію пар­тій, зі­став­ле­н­ня за­пи­сів і мар­ку­ва­н­ня, спо­сіб і пе­рі­од збе­рі­га­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції. До­ку­мен­та­ми, що сто­су­ю­ться вну­трі­шньої про­сте­жу­ва­но­сті, мо­жна вва­жа­ти:

• склад­ський облік, змін­ні зві­ти, за­пи­си па­ра­ме­трів те­хно­ло­гі­чних про­це­сів, ре­зуль­та­ти ана­лі­зів, мо­ні­то­ринг кри­ти­чних то­чок кон­тро­лю, су­про­від­ні до­ку­мен­ти для пар­тій си­ро­ви­ни, ма­те­рі­а­лів то­що; •про­то­ко­ли те­сту­ва­н­ня си­сте­ми про­сте­жу­ва­но­сті; • про­то­ко­ли су­про­від­них про­це­дур, на­при­клад, на­вча­н­ня пер­со­на­лу.

Слід збе­рі­га­ти та­кож зраз­ки до­ку­мен­тів, що не­суть від­по­від­ну ін­фор­ма­цію, — па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів, ети­ке­ток.

Усі про­то­ко­ли, що сто­су­ю­ться ви­ко­на­н­ня ви­мог законодавства з про­сте­жу­ва­но­сті «крок впе­ред» чи «крок на­зад», тре­ба збе­рі­га­ти «про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців пі­сля за­кін­че­н­ня кін­це­вої да­ти про­да­жу харчового про­ду­кту, на­не­се­ної на мар­ку­ван­ні» (ч. 4, ст. 22 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів»).

Що ж до до­ку­мен­тів із вну­трі­шньої про­сте­жу­ва­но­сті, то опе­ра­тор рин­ку са­мо­стій­но ви­зна­чає пе­рі­од їх збе­рі­га­н­ня, зва­жа­ю­чи на тер­мін при­да­тно­сті про­ду­кту, си­ро­ви­ни чи ін­ших ма­те­рі­а­лів, щоб бу­ла мо­жли­вість пе­ре­ві­ри­ти ін­фор­ма­цію про пар­тії, а та­кож по­тре­бу у про­ве­ден­ні ве­ри­фі­ка­ції си­сте­ми про­сте­жу­ва­но­сті чи всі­єї си­сте­ми НАССР. Про­то­ко­ли є ва­жли­вим до­ка­зом ефе­ктив­ної ро­бо­ти за­про­ва­дже­ної си­сте­ми для офі­цій­но­го кон­троль­но­го ор­га­ну. За­пи­си та про­то­ко­ли мо­жуть бу­ти та­кож і в еле­ктрон­ній фор­мі — за умо­ви, що си­сте­ма за­хи­ще­на від не­ав­то­ри­зо­ва­но­го впли­ву.

Опе­ра­то­ри рин­ку мо­жуть упро­ва­джу­ва­ти еле­ктрон­ні си­сте­ми про­сте­жу­ва­но­сті, за­сто­со­ву­ю­чи для цьо­го від­по­від­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, за умо­ви, що ці си­сте­ми на­ле­жним чи­ном ада­пто­ва­ні до спе­ци­фі­ки опе­ра­то­ра рин­ку й за­без­пе­чу­ють ви­ко­на­н­ня ви­мог законодавства.

Си­сте­ма про­сте­жу­ва­но­сті має бу­ти роз­ро­бле­на відповідно до осо­бли­во­стей те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су. На­при­клад, тим опе­ра­то­рам рин­ку, які у про­це­сі пе­ре­роб­ки ко­ри­сту­ю­ться ве­ли­ки­ми на­ко­пи­чу­валь­ни­ми єм­но­стя­ми для збе­рі­га­н­ня рід­ких чи си­пких ма­те­рі­а­лів (мо­ло­ко, бо­ро­шно, то­що), скла­дно за­без­пе­чи­ти про­сте­жу­ва­ність від пар­тій го­то­во­го про­ду­кту до по­ста­чаль­ни­ків і нав­па­ки. То­му що пар­тій си­ро­ви­ни (зокре­ма від рі­зних по­ста­чаль­ни­ків), які мо­жуть вхо­ди­ти в пар­тію го­то­во­го про­ду­кту, мо­же бу­ти ба­га­то. У цьо­му ра­зі слід по­дба­ти про про­сте­жу­ва­ність за­пов­не­н­ня пар­ті­я­ми си­ро­ви­ни на­ко­пи­чу­валь­ної єм­но­сті. Та­кий кон­троль і ве­де­н­ня від­по­від­ної до­ку­мен­та­ції є ду­же ва­жли­вим еле­мен­том си­сте­ми про­сте­жу­ва­но­сті. У та­ких ви­пад­ках опе­ра­тор рин­ку не по­ви­нен до­да­ва­ти у єм­ність пар­тії си­ро­ви­ни, якщо вже роз­по­ча­то ви­ко­ри­ста­н­ня ма­те­рі­а­лу із ці­єї на­ко­пи­чу­валь­ної єм­но­сті. Тоб­то для за­без­пе­че­н­ня про­сте­жу­ва­но­сті си­ро­ви­ну з єм­но­сті потрібно спер­шу ви­ко­ри­ста­ти й ли­ше по­тім за­ван­та­жу­ва­ти но­ві пар­тії. А це пов’яза­но з не­об­хі­дні­стю ма­ти до­ста­тню кіль­кість та­ких єм­но­стей.

Ве­ри­фі­ка­цію си­сте­ми про­сте­жу­ва­но­сті опе­ра­то­рам рин­ку ре­ко­мен­до­ва­но про­во­ди­ти ре­гу­ляр­но як мі­ні­мум в рам­ках ве­ри­фі­ка­ції си­сте­ми НАССР. Для ве­ри­фі­ка­ції про­сте­жу­ва­но­сті ре­ко­мен­ду­є­ться на­сам­пе­ред ви­би­ра­ти ці хар­чо­ві про­ду­кти з асор­ти­мен­ту, які є най­скла­дні­ши­ми за ре­це­пту­рою чи те­хно­ло­гі­єю, або ті, що най­біль­ші за об­ся­га­ми ви­пу­ску. Те­сту­ва­н­ня про­сте­жу­ва­но­сті має мі­сти­ти та­кож про­ве­де­н­ня ма­те­рі­аль­но­го ба­лан­су, вклю­чно з від­хо­да­ми, зво­ро­тни­ми від­хо­да­ми та по­бі­чни­ми про­ду­кта­ми, для вста­нов­ле­н­ня кіль­ко­сті ви­ко­ри­ста­них си­ро­ви­ни, ма­те­рі­а­лів чи ви­го­тов­ле­ної про­ду­кції. Ре­зуль­та­ти те­сту­ва­н­ня по­вин­ні бу­ти за­до­ку­мен­то­ва­ни­ми, а всі ви­яв­ле­ні не­від­по­від­но­сті в си­сте­мі — усу­ну­ти, за­сто­со­ву­ю­чи про­це­ду­ру ко­ри­гу­валь­них за­хо­дів.

Аби си­сте­ма про­сте­жу­ва­но­сті бу­ла ефе­ктив­ною, її слід роз­ро­би­ти й під­три­му­ва­ти в ком­пле­ксі з ін­ши­ми про­це­ду­ра­ми, які є скла­до­вою ча­сти­ною про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.